logo
Log på Forside   |   Kontakt   |   Sitemap   |   Print   |   English   |   Privatlivspolitik Søg
Spring over navigationshyperlinks
Om DDDExpand Om DDD
For dyreejereExpand For dyreejere
MedlemsfordeleExpand Medlemsfordele
PDAExpand PDA
ADO
Job, karriere & kompetenceExpand Job, karriere & kompetence
OrganisatoriskExpand Organisatorisk
Nyheder og videnExpand Nyheder og viden
Min sideExpand Min side
 

 OK 13 på det offentlige område 

Det statslige område er beskrevet først - herefter det regionale område og det kommunale område

***
Forlig om OK13 på AC-området
Der er indgået forlig for de ansatte i staten. Som forudset er der tale om ganske små lønstigninger og både forringelser og kun små forbedringer af overenskomsterne. Resultatet skal nu til godkendelse i bestyrelser og til afstemninger blandt medlemmerne.

Blandt resultaterne kan nævnes:

 • En 2-årig overenskomstperiode.
 • Videreførelse af reguleringsordningen.
 • En generel lønforhøjelse på 0,80 % pr. 1. april 2014.

Resultatet indeholder også et styrket fokus på kompetenceudvikling, tillid, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø.

Forliget kan ses her

***

Forlig om statsansattes lønninger

I dag til morgen sluttede forhandlingerne om de statsansattes aftale- og overenskomstforhold. Som forudset er der tale om ganske små lønstigninger. Forhandlerne har sikret at det kun blev til ganske få forringelser, og har også fået små forbedringer af overenskomsterne igennem. Resultatet skal nu til godkendelse i bestyrelser og til afstemninger blandt medlemmerne. Læs mere her


***
DET REGIONALE OMRÅDE

Forlig mellem AC og RLTN

Sent onsdag den 27. februar 2013 blev der indgået et forlig om de særlige vilkår for de akademiske medarbejdere i regionerne, der er omfattet af den fællesakademiske overenskomst. Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

 • Ny aftale om introduktionsstillinger, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender.
 • Et projekt om mobilitet for og beskæftigelse af akademikere.
 • Større automatik i, at medarbejdere med en akademisk kandidatgrad omfattes af AC-overenskomster, hvis de udfører akademisk arbejde.
 • En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,31 pct. til 17,97 pct. Forhøjelsen kan konverteres til løn, såfremt det enkelte medlem ønsker det.

Endelig er parterne enige om at henstille til regionerne, at når ph.d. ere har fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov, bør regionen være positivt indstillet over for en ansøgning fra ph.d.eren om forlængelse af ansættelsesperioden. En forlængelse, der svarer til fraværsperiodens længde, således at ph.d.-projektet kan færdiggøres.

Forliget kan ses her.

***

Forlig om OK13 på det regionale område vedr. tværgående emner

Fredag den 22. februar 2013 blev der indgået forlig mellem AC, KTO, FOA, Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om de generelle vilkår for de ansatte i regionerne.
Blandt resultaterne kan nævnes:

 • En toårig overenskomstperiode.
 • Generelle lønforhøjelser i løbet af perioden på i alt 1,97 pct.
 • Videreførelse af reguleringsordningen, baseret på et regionalt datagrundlag.
 • En række ændringer af aftalen om lønstatistik, der kan forbedre tillidsrepræsentanternes viden forud for de lokale lønforhandlinger.
 • Ansatte på delpension omfattes fremover af overenskomsterne.

Endvidere er parterne enige om et kønsmainstreamings-projekt, hvor parterne gennemgår et antal generelle aftaler med henblik på at undersøge, hvordan aftalerne i praksis anvendes i forhold til mænd og kvinder.

AC og RLTN mødes onsdag den 27. februar 2013 for at afslutte forhandlingerne om de særlige ansættelsesvilkår for akademikerne, ansat i regionerne.

Der er afsat 0,25 pct. til AC-forhandlingerne. På det kommunale område kom disse til udtryk ved, at pensionen blev forhøjet med 0,32 pct.

Forliget kan ses her.

***
DET KOMMUNALE OMRÅDE

AC-forliget på det kommunale område

Tirsdag den 19. februar indgik KL og AC forlig om de spørgsmål, der omhandler AC-overenskomsten. Forliget betyder:

1. Forhøjelse af pensionsindbetalingen pr. 1. januar 2014 med 0,32 pct. til 17,82 pct. (den enkelte kan vælge at få det udbetalt).
2. Overenskomstens dækningsområde (uanset kandidatuddannelsen er blevet til på basis af en professionsbacheloruddannelse).
3. Individualisering af lønforhandlingerne (alle omfattes af forsøgsordningen for special- og chefkonsulenter). Gælder dog ikke nyansatte.
4. Introduktionsstillingsordning til ledige med mere end 1 års arbejdsløshed.
5. Plustid kan som forsøgsordning indgås uden om TR, som hidtil for special- og chefkonsulenter.
6. Aftale om diverse projekter:
    - Kommunale chefers udfordringer og muligheder i en tid præget af mange forandringer.
    - Projekt om mobilitetsfremmende initiativer.
    - PUK-forslag om akademikere og den sociale kapital.
7. Gammelt lønsystem ophæves.
 
Enkelte organisationers forhandlinger udestår.
 
Resultaterne er få og små. Overenskomstens dækningsområde og introduktionsstillingsordningen regnes som gevinster for lønmodtagersiden, mens individualisering af lønforhandlingerne og individualisering af aftaler om plustid regnes for gevinster for arbejdsgiversiden.
 
Det er bemærkelsesværdigt, at KL ikke fik imødekommet kravet om færre TRere.
For KL udestår at løse forhandlingerne på lærerområdet.

***

Forlig på det kommunale område
Efter knap 26 timers forhandlinger blev organisationerne og KL her i weekenden enige om de generelle ansættelsesvilkår for de ca. 500.000 kommunalt ansatte i den kommende overenskomstperiode. Overenskomstperioden er blevet på to år.

Det er som ventet et smalt økonomisk forlig, som ikke kan bevare reallønnen, men som vi - i sammenhæng med den økonomiske situation - kan være tilfredse med. Det er dog først, når vi forhåbentlig i morgen, tirsdag den 19. februar, har ACs forlig klar, at vi kan vurdere det samlede resultat af OK 13 forhandlingerne.

De kommunale parter er blevet enige om følgende:

Løn
De generelle lønstigninger er aftalt til 0,50 pct. den 1. april 2013, 0,60 pct. 1. oktober 2013 (herfra trækkes -0,40 fra en negativ reguleringsordning), 0,5 pct. den 1. januar 2014 samt 0,37 pct. den 1. oktober 2014 (hertil skønnes 0,34 pct. at skulle lægges til fra reguleringsordningen).

Hertil kommer, at der er afsat midler på 0,25 pct. til forbedringer i organisationernes fornyelse af overenskomster og aftaler.

Reguleringsordningen videreføres
Fra organisationsside har det været et markant krav, at den gældende reguleringsordning videreføres. Det er nemlig reguleringsordningen, som sikrer, at vi som kommunalt ansatte får en lønudvikling, der følger udviklingen på det private område.

Reguleringen sikrer ikke, at der gives den samme lønstigning som i den private sektor, men er det bedste bud på at sikre en parallel lønudvikling. Det er derfor et vigtigt resultat i overenskomstforliget. Der er desuden opnået følgende resultater:

MED-systemet
At der i overenskomstperioden gennemføres et projekt med fælles partsrådgivning. Formålet er at understøtte det lokale MED-samarbejde og retter sig mod hovedudvalget og MED-forhandlingsorganet.
At opsigelsesvarslet for lokale MED-aftaler forkortes til ni måneder.

Tillidsrepræsentanters vilkår
At der indføres digitalisering i udvekslingen af dokumenter mellem arbejdsgiver, tillidsrepræsentant(er) og den faglige organisation i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant(er), meddelelser om lokallønsforhandlinger mv.

AKUT-ordning
At den lokale AKUT-forsøgsordning videreføres som en permanent ordning.

Kvalitet og faglighed
At den hidtidige aftale om udviklingsmæssige aktiviteter ændres, så der kommer et stærkere fokus på de kommunale kerneydelser. Dette skal ske ved at styrke kvalitet og faglighed, herunder strategisk kompetenceudvikling, og ved at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Der er tale om et spændende projekt til udvikling af samarbejdet mellem parterne. I denne sammenhæng ikke kun arbejdsgivere og organisationer, men også interessegrupper, uddannelsesinstitutioner og forskere.

Ligestilling
At der i overenskomstperioden gennemføres et projekt om ”kønsmainstreaming” af tre generelle KTO-aftaler.

Andet
At kommunen tegner rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejser i udlandet.
At der afsættes midler til aktiviteter med det formål at styrke kendskabet til kommunale aftale- og overenskomstforhold hos ansatte med ringe kendskab og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

At drøfte:

 • Kommunernes brug af sociale arbejdsklausuler til sikring mod social dumping og til sikring af kædeansvar/bestilleransvar.
 • Kommunernes brug af sociale klausuler, fx om fastsættelse af krav til antallet elever mv.
 • Kommunernes socialøkonomiske virksomheder.

Det samlede KTO-forlig kan ses her

 
Sidst opdateret af MOSSSetupAccount d. 14-03-2013
Den Danske Dyrlægeforening   |   Emdrupvej 28A   |   2100 København Ø   |   Tlf. 3871 0888   |   Fax. 3871 0322   |   E-mail: ddd@ddd.dk