Funktionærloven

/AJ

Funktionærloven er en minimumslov. Der kan ikke individuelt aftales vilkår, som stiller den ansatte ringere end Funktionærlovens regler. Bedre vilkår kan forhandles.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste bestemmelser i Funktionærloven.

Hvem er omfattet af loven?
Ved funktionærer forstås i henhold til Funktionærloven følgende personer:

  1. Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
  2. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
  3. Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
  4. Personer, hvis arbejde overvejende er af den under 1) og 2) angivne art.

Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver mindst 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. Tjenestemænd er ikke omfattet af Funktionærloven

Rettigheder og pligter efter Funktionærloven Opsigelsesregler/-varsler

  • Egen opsigelse: Altid 1 måned til en måneds udgang
  • Arbejdsgivers opsigelse: Skal kunne begrundes i virksomhedens eller i den ansattes forhold. Varsler: 1- 6 mdr. – alt afhængig af ansættelsens varighed

Opsigelsen skal være sagligt begrundet – i modsat fald har den ansatte krav på en godtgørelse, der differienteres alt efter hvor længe man har været ansat, dog højest svarende til 6 måneders løn.

Det første år af en ansættelse, er der ikke i henhold til Funktionærloven krav på godtgørelse ved ikke sagligt begrundede opsigelser.

Hvis man bor i en tjenestebolig, skal opsigelsesvarslet være på mindst 3 måneder. Man har ret til at bo i tjenesteboligen 1 måned efter fratræden.

Prøvetidsansættelse

  • De første 3 måneder af en ansættelse kan ske på prøve.
  • Der skal være indgået en skriftlig aftale herom.
  • Opsigelsesvarslet fra arbejdsgiver er 14 dage – en dag fra den ansattes side, hvis andet ikke er aftalt

Der er intet krav om saglighed, da prøvetiden bruges til at "se hinanden an".

Sygdom
Sygdom betragtes som lovligt forfald, hvilket betyder, at der er krav på normal løn under sygdom.

Der kan indgås aftale om, at en ansat, der i et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har opbåret løn under sygdom i ialt 120 dage, kan opsiges med et forkortet varsel på en måned. Aftalen skal være skriftlig.

Erstatningsregler
Hvis arbejdsgiver uberettiget nægter at modtage en ansat i sin tjeneste eller, hvis en ansat undlader at tiltræde tjenesten eller forlader denne, har den forurettede part krav på erstatning.

Værnepligt
Indkaldes en ansat for at aftjene sin værnepligt, berettiger dette ikke arbejdsgiver til at afskedige vedkommende Den ansatte har krav på at genindtræde i sin stilling med uændret anciennitet

Barsel
Den ansatte skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt give besked på, hvornår vedkommende påbegynder sin barselsorlov.

I henhold til Funktionærloven er der ret til 14 ugers barselsorlov med ½ løn efter fødslen.

I øvrigt gælder Ligebehandlingsloven regler om fravær og varsling, hvilket i praksis medfører, at det er kvindelige funktionærer, der har ret til de 14 ugers barselsorlov med ½ løn efter fødslen.

Tavshedspligt
Tavshedspligt – den varer ved efter ansættelsesforholdets ophør.

Konkurrenceklausuler og kundeklausuler

Konkurrenceklausul: Begrænser en ansats mulighed for at bruge sin faglige viden eller særlige brancheindsigt, når ansættelsesforholdet ophører.

Kundeklausul: Er en mindre vidtrækkende aftale om, at den ansatte efter egen opsigelse ikke må have forretningsforbindelse med den hidtidige arbejdsgivers kunder. Aftalen om konkurrence- og kundeklausuler skal være skriftlige.

Du kan læse mere om klausuler her 

 

Du kan læse Funktionærloven her.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter