Ny lov om Ansættelsesklausuler

/AJ 

For kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder den nye lov om ansættelsesklausuler.

I modsætning til tidligere gælder den for alle lønmodtagere, dvs. uanset om den ansatte er funktionær eller ikke funktionær. Direktører er kun blevet omfattet af bestemmelsen om, at en aftale om konkurrenceklausul bortfalder, hvis direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil.

De nye regler for konkurrenceklausuler er kun gyldige, hvis følgende er opfyldt:

 • Lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling
 • Det skal skriftlig oplyses, hvilket forhold i lønmodtagerens ansættelse, der nødvendiggør en aftale om en konkurrenceklausul
 • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse
 • Konkurrenceklausulen må kun være gældende i max 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Konkurrenceklausulen gælder kun, hvis det er funktionæren, der opsiger sin stilling, eller hvis funktionæren har givet rimelig anledning til, at arbejdsgiver opsiger
 • Lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler
 • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger, ellers anses hele klausulen for ugyldig.

De nye regler for kundeklausuler er kun gyldige, hvis følgende er opfyldt:

 • Aftalen må kun angå kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før afskedigelsestidspunktet
 • Kundeklausulen gælder uanset, hvem der opsiger ansættelsesforholdet
 • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse
 • Kundeklausulen må kun være gældende i max 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Lønmodtageren får kompensation for den periode, kundeklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler
 • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger
 • Ved lønmodtagerens opsigelse eller arbejdsgiverens afskedigelse skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet jf. første punkt.

Nye regler for en kombineret ansættelsesklausul er kun gyldige, hvis følgende er opfyldt:

 • Klausulen må kun være gældende i max 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal være opfyldt.


Kompensation for klausulerne

Kompensation for konkurrence- og kundeklausuler.

Der indføres 4 forskellige typer kompensation afhængig af kunde- eller konkurrenceklausulens varighed og lønmodtagerens evt. påbegyndelse af nyt arbejde i varighedsperioden.

Klausulens varighedKompensationsgradAndet passende arbejde
12 måneder60 %Nej
 6 måneder40 %Nej
12 måneder24 %JA
 6 måneder16 %Ja

 

Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb på henholdsvis 60 % og 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen. I lønnen indgår alle vederlag som pensionsbidrag og værdi af benefits.

En forudsætning for udbetaling af kompensation er, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal dog altid udbetales.

Kompensation for en kombineret ansættelsesklausul

 • Klausulens varighed må højst være 6 måneder
 • Har lønmodtager ikke fundet andet passende arbejde, vil kompensationen skulle udgøre minimum 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet
 • Finder lønmodtageren andet passende arbejde skal arbejdsgiver stadigvæk betale kompensation, men den nedsættes til 24 %
 • Kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb på 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtagere har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen.

Kompensationen skal udbetales på samme måde og på samme tidspunkt som løn.

Lønmodtageren har pligt til at søge andet passende arbejde. Såfremt lønmodtageren ikke overholder tabsbegrænsningspligten, ved aktivt at søge andet arbejde, bortfalder kompensationen.

Arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel. Hvis medarbejderen fratræder mindre end 6 måneder efter klausulen er opsagt, har lønmodtageren krav på engangskompensationen.

Jobklausuler

Lov om jobklausuler ophæves pr. 1. januar 2016.

Ifølge den nye lov om ansættelsesklausuler kan en arbejdsgiver ikke længere indgå aftaler om jobklausuler efter den 1. januar 2016. Allerede indgåede aftaler om jobklausuler kan opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020.

Undtagelse

Der er dog indføjet en undtagelse, hvorefter en virksomhed i forbindelse med forhandlinger om en virksomheds-overdragelse kan indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtagerens mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det gælder kun for lønmodtagere, som har været beskæftiget i mere end 3 måneder hos virksomheden.

Jobklausulen kan opretholdes i indtil 6 måneder efter indgåelsen.

Lønmodtagere har ingen ret til kompensation.

 

 Kontakt i DDD

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter