Hvad er en uddannelsesklausul?

/AJ 

En uddannelsesklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at man som medarbejder har visse forpligtelser i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt uddannelse.

Hvis du har skrevet under på en uddannelsesklausul i forbindelse med et arbejdsgiverbetalt uddannelsesforløb, betyder det normalt, at du - hvis du ønsker at skifte job efter en kortere eller længere periode efter uddannelsens afslutning - skal tilbagebetale en vis del af arbejdsgiverens udgifter til din uddannelse.

Hvorfor kan en uddannelsesklausul blive et problem?
En uddannelsesklausul forhindrer dig ikke i at fratræde dit job, men du kan blive mødt med krav om tilbagebetaling af kursusudgiften.

En tilbagebetaling af hele eller dele af kursusudgiften kan betyde begrænsning i din mobilitet på arbejdsmarkedet, da det fx af økonomiske årsager kan afskærer dig fra at skifte job.

Uddannelsesklausuler er ikke specifikt nævnt i den ansættelsesretlige lovgivning og er derfor alene reguleret af aftalelovens § 36 om aftaler, der er urimelige eller i strid med redelig handlemåde.

Men man skal være opmærksom på, at uddannelsesklausuler som udgangspunkt altid er gyldige.

Hvordan ser en typisk uddannelsesklausul ud?

"UDDANNELSESKLAUSUL

Idet virksomheden xx bevilger mig frihed til at deltage i MBA-studie inklusive fornøden rejsetid, forberedelsestid, læseferie mv. , og da virksomheden xx afholder de nødvendige omkostninger i forbindelse med studiet - eller et beløb på kr. xxx., erklærer jeg herved: I tilfælde af at jeg selv opsiger min stilling i virksomheden xx, eller jeg bliver afskediget på grund af misligholdelse af mine pligter i ansættelsesforholdet, er jeg forpligtet til at tilbagebetale ovennævnte beløb på kr. xxx, såfremt opsigelsen effektueres i tidsrummet fra underskrivelse af nærværende aftale og indtil 1 år efter afsluttet uddannelse.

I tilfælde af at jeg selv opsiger min stilling i virksomheden xx eller jeg bliver afskediget på grund af misligholdelse af mine pligter i ansættelsesforholdet, er jeg forpligtet til at tilbagebetale 50 % af ovennævnte beløb på kr. xxx, såfremt opsigelsen effektueres i tidsrummet fra 1 år til 2 år efter afsluttet uddannelse.

I tilfælde af fratrædelse senere end 2 år efter afsluttet uddannelse, er jeg frigjort fra tilbagebetalingspligten."

Hvad indebærer klausulens bestemmelser?
En uddannelsesklausul indebærer, at du kan blive mødt med krav om hel eller delvis tilbagebetaling af den kursusudgift, som din arbejdsgiver har haft. Hvornår finder klausulen anvendelse? Uddannelsesklausulen træder i kraft, hvis du fratræder din stilling i den aftalte klausulperiode.

Hvor lang tid gælder den?
Uddannelsesklausulen løber fra afslutningen af uddannelsen og gælder i den periode, det er aftalt, at klausulen gælder. Afhængig af den samlede udgift til uddannelsen, er perioden ofte mellem to og fire år. Det tilrådes, at man aftaler en så kort løbetid for klausulen som muligt, det vil sige helst ikke længere end et år.

Gode råd til begrænsning af klausulen
Som ved forhandling af andre klausuler, der har en erhvervsbegrænsende effekt for lønmodtagerne, er det vigtigt, at uddannelsesklausulerne er så præcist formulerede som muligt. Gode råd er:

  • At uddannelsesklausulen skal have så kort en tidsmæssig udstrækning som muligt - helst maksimalt op til et år efter uddannelsen er afbrudt eller afsluttet.
  • At en aftale om tilbagebetaling af kursusudgifter kun omfatter kursusgebyrer, og hverken egen løn, diæter, fortæring, overnatning eller rejseudgifter.
  • At størrelsen af tilbagebetalingen skal afskrives forholdsmæssigt. Eksempelvis at der ved en klausul, der binder i et år og fratræden sker tre måneder inden klausulen er udløbet, skal der alene tilbagebetales 3/12 af uddannelsesudgifterne.
  • At tilbagebetaling kun kommer på tale, hvis fratræden "før tiden" (det vil sige i klausulperioden) sker efter dit eget ønske eller begrundet i dine forhold, men ikke hvis opsigelsen skyldes virksomhedens forhold som for eksempel omstrukturering og rationalisering.
  • At klausulen i hvert fald bortfalder helt, hvis man ikke kan gennemføre uddannelsen og dette skyldes virksomhedens forhold.
  • At uddannelsesklausulen skal have så kort en tidsmæssig udstrækning som muligt - helst maksimalt op til et år efter uddannelsen er afbrudt eller afsluttet.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter