Advarsel

/CS

Tjenstlige samtaler - advarsler
Det er arbejdsgiverens ret at bestemme, hvorledes arbejdet skal udføres. Hvis en arbejdsgiver sagligt kan begrunde, at der er tale om alvorlige problemer med hensyn til den måde, en medarbejder udfører sit arbejde på, kan arbejdsgiveren give en advarsel.

En advarsel er en streg i sandet. Den indskærper, at en bestemt adfærd, handling eller andet ikke vil blive accepteret. Hvis ikke anvisningerne følges, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig, men da arbejdsgiveren i en eventuel efterfølgende afskedigelsessag har bevisbyrden for, at der tidligere er givet en advarsel, samt for advarslens indhold, vil mundtlige advarsler i praksis kunne  give bevismæssige problemer.

Advarslens indhold
En advarsel er et ledelsesinstrument, hvis formål det er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås. En advarsel er i princippet ikke en "straf", men en konstruktiv indsats fra ledelsen. Hvis en advarsel skal fungere, så forudsætter det:

  • At den præcist angiver, hvilke forhold din chef er utilfreds med. Det kan fx være, at du ikke møder til tiden, at du ikke overholder deadlines
  • At der står, hvordan du kan rette op på problemerne, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke gør det.
  • At den er tidsbegrænset

Hvis der i advarslen blot står, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", så er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det.

Manglende eller ufuldstændig advarsel kan betyde at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at en advarsel kan forældes. Hvor lang tid der går, før en advarsel er forældet, og dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse, vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse.

Du bør som medarbejder være opmærksom på:

  • At det kan vær en god ide, at tage en bisidder med til samtalen. Gerne din tillidsrepræsentant, men ellers en kollega, et familiemedlem eller en bekendt
  • At det er arbejdsgiveren der bestemmer. Du bør derfor tage ledelsens oplevelse til efterretning og søge at forbedre din indsats på de angivne punkter. Uagtet at du ikke er enig i det ledelsen fremfører.
  • At det skal være klart for dig, hvad det er du skal ændre for at kunne forbedre din indsats
  • At dine egne bemærkninger også fremgår af referatet
  • At fremfør hvad du mangler for at kunne forbedre situationen
  • At det skal aftales en dato for hvornår advarslen bortfalder
  • At kontakte DDDs sekretariat

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 20-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter