Opsigelse og regler

/CS

Du kan selv sige sin stilling op - og du kan opsiges, når opsigelsen kan begrundes enten i dine egne forhold eller i arbejdsgiverens forhold. Bemærk – der gælder specielle regler for tjenestemænd og åremålsansatte.

En opsigelse skal være saglig begrundet endten i arbejdsgiverens forhold (fx omstrukturering) eller i dine egne forhold (fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer).

Opsiges du pga. dine egne forhold, forudsættes det normalt, at der er givet en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold der ikke kan accepteres, og hvorledes du skal rette op på problemet.

Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:

Under 6 måneder: 1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)

6 måneder – 3 år: 3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

3 år – 6 år: 4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

6 år – 9 år: 5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

9 år -: 6 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

Prøvetid
Der kan aftales prøvetid. Prøvetiden kan maks. gælde 3 måneder. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er 14 dage i prøvetiden. Opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i prøvetiden, hvilke betyder, at arbejdsgiver i givet fald skal opsige dig inden udgangen af 2 måneder 2 uger.

Du kan i prøvetiden sige op fra dag til dag, hvis andet ikke er aftalt.

120-dags-reglen
Hvis du er privatansat, kan det i din overenskomst eller kontrakt være aftalt, at du kan opsiges med en måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Det forudsættes, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Arbejdsgivers opsigelse
Arbejdsgiverens opsigelse skal være skriftlig. I henhold til funktionærloven er der dog ikke tale om et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.

Opsigelsen skal tillige være saglig. For at du kan vurdere, om opsigelsen er saglig, skal du have en begrundelse for opsigelsen. I henhold til funktionærloven kan du, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i mindst et år, i tilfælde af usaglig opsigelse få en økonomisk godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt og afhænger af ansættelsesforholdets varighed, din alder samt forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.

Du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen, men behøver ikke at erklære dig enig i indholdet. Har du bemærkninger til opsigelsen, er det vigtigt at fremkomme med disse.

Et godt råd er at tage en bisidder med til det møde, hvor din arbejdsgiver ønsker at tale med dig om dit ansættelsesforhold. Kontakt altid DDD i forbindelse med en opsigelse.

Eksempler på egne forhold, der kan begrunde en opsigelse: Du kommer for sent, går for tidligt, videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende, er beruset i arbejdstiden, forulemper kolleger, kunder eller klienter (ikke nødvendigvis fysisk) eller undlader at udføre pålagte opgaver. Samarbejdsproblemer kan tillige begrunde en opsigelse.

I henhold til retspraksis indgår følgende bl.a. i vurderingen af, om arbejdsgiver kan dokumentere, at der har været samarbejdsproblemer:

  • At der har været problemer
  • At disse er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse
  • At årsagen i det væsentligste kan henføres til dig
  • At arbejdsgiver har påtalt forholdet overfor dig (skriftlig advarsel)
  • At der har været udfoldet rimelige bestræbelser fra arbejdsgivers side på at løse problemet
  • At du har haft en rimelig tidsfrist til at rette op på de/det påtalte forhold.

Eksempler på arbejdsgivers forhold, der kan begrunde en opsigelse: Arbejdsmangel i form af faldende ordretilgang, omstrukturering eller bortfald af bestemte arbejdsfunktioner.

Bortvisning
I nogle tilfælde kan en misligholdelse af dit ansættelsesforhold være så groft, at arbejdsgiver kan bortvise dig med øjeblikkelig varsel.

Egen opsigelse
Du kan selv sige din stilling op med en måneds varsel. Du kan indgå aftale med arbejdsgiver om forlængelse af opsigelsesvarslet. I givet fald skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende.

Din opsigelse skal være skriftlig. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.

For tjenestemænd gælder specielle regler.

Godtgørelse ved fratræden
I henhold til funktionærloven har du ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter mindst 12 års ansættelse.

  • Hvis du har været ansat i 12 år eller mere, har du ubetinget ret til 1 måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse.
  • Hvis du har været ansat i 17 år eller mere, har du ubetinget ret til 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen udbetales for lang og tro tjeneste, uanset om du forbliver på arbejdsmarkedet eller går på pension.

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 20-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter