Ansatte Dyrlægers Organisation
Spring over navigationslinks
Ansættelse
Ansættelseskontrakt
Ansatte i klinisk praksis
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Arbejdstid
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Assistenter i klinisk praksis
Funktionærloven
Tidsbegrænset ansættelse
Mer- og overarbejde
Arbejdsdeling
Klausuler
Ny lov om Ansættelsesklausuler
Konkurrenceklausul
Kundeklausul
Uddannelsesklausul
Jobklausul
Loyalitet
Sygdom
Virksomhedsoverdragelse
Udflytning
Pension
Ansat på individuel kontrakt
Ansatte i staten, regioner og kommuner
Ansat som tjenestemand
Løn, honorar og satser
Ferie, barsel mv.
Barsel
Ferie
Fridage
6. ferieuge
Omsorgsdage
Vejrlig
Ansættelsesophør
Fritstilling
Opsigelse
Advarsel
Virksomhedsoverdragelse
Når du er ledig
Spørgsmål og svar: Frivillig fratrædelse og afskedigelse ved besparelser
Overenskomster og aftaler
Det offentlige område
Stat
Kommuner
Region
Det private område
Ansatte dyrlæger i praksis
Ny overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis
Seneste
Øvrige overenskomster
Grønland
Ph.d.-ansat
Pixibog for ph.d.-studerende
Løn og rettigheder
Karriere
Ledelse
Lederkompetencer
Udlandsansat og udstationering
Løn når du er udstationeret
Ansættelse hos udenlandsk arbejdsgiver
Løn når du er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver
Social sikring
Sygesikring
Arbejds- og opholdstilladelse
Etablering som selvstændig
Etablering af virksomhed
Nyetableret
Virksomhedsformer
Tillidsrepræsentanter
OK 18
Informationsmateriale til TR
Aktiviteter under konflikten
Konflikt ABC
Medlemskab og konfliktstøtte
Strejke og lockout - hvad betyder det for dig?
Pension ved konflikt
Temaer for OK 18
TR-konfliktguide
Informationsmøde for offentligt ansatte om konflikt
Tillidsrepræsentant i det offentlige
Arbejdsnedlæggelse
Tid til TR-arbejdet
TR anmeldelse
Afskedigelsesbeskyttelse
TR bemyndigelse
TR løn
TR opgaver
TR uddannelse
Valg af TR
Tillidsrepræsentant i det private
AC klubber
Offentlig
Privat
Løntilskudsjobs
Kurser og arrangementer
Organisering af arbejdsmiljø
Aftaler
Opgaver
Uddannelse
Valg
SU - samarbejdsudvalget
TR-nyt
Årets tillidsrepræsentant
Karriere og kompetence
Arbejdsskader
Definition
Hvordan forebygges arbejdsskader?
Hvordan anmeldes en arbejdsskade?
Forløbet i arbejdsskadesager
Skader sket under uddannelse og aktivering
Hvad kan ADO hjælpe med?
Sygdom
Sygefraværssamtale
Fastholdelsesplan
Mulighedserklæring
Lægeerklæring i øvrigt
Stress
Borreliose
Allergi
Arbejdsgiveren - AMO-repræsentanten
Arbejdsmiljø
En sund arbejdsplads
Hvad kan jeg gøre som ansat?
Hvad kan jeg gøre som arbejdsgiver?
Hvad kan ADO hjælpe med?
Fysisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø
Stress
Graviditet
Arbejdsmedicinske klinikker
Sygemelding i forbindelse med graviditet
Q-feber
TR og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads
Arbejdspladsvurdering (APV)
Strålingsrisici
Om ADO

Sygefraværssamtalen

/JMR

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter første sygedag - også selv om der allerede foreligger en dato for din raskmelding. Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel (nogle få dage) og på den mest hensigtsmæssige måde, fx pr. telefon, brev eller e-mail.

Du har pligt til at deltage i samtalen, der som udgangspunkt skal afholdes som en personlig samtale. Det er muligt at tage en bisidder med.

Er du for syg til at deltage i samtalen, kan den afholdes telefonisk. Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig samtale (også pr. telefon), eller at samtalen kan forværre din sygdom, afholdes samtalen ikke.

Sygefraværssamtalen skal handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Det kan fx være en drøftelse af arbejdstidens længde, specielle skåne-hensyn i form af ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder eller hjemmearbejde.

Du er ikke forpligtet til at tåle ændringer i arbejdsopgaverne i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold.

Bemærk, at din arbejdsgiver i henhold til helbredsoplysningsloven ikke har krav på at få oplyst, hvad du fejler. Oplysningen gælder kun hvilke funktionsbegrænsninger, du har i forhold til arbejdsopgaverne.


 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen 

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 25-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter