Ny overenskomst for ansatte dyrlæger ansat i klinisk praksis

COLOURBOX8014180_be.jpg

Seneste nyt

Ved urafstemningens afslutning 15. juni kl. 12 havde et flertal af ADOs medlemmer stemt nej til den nye overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis.

165 stemte nej, 144 ja og 6 stemte blankt. Stemmeprocenten var 50,1 %.

Læs mere > 

 ***

 

​Medlemsmøde 12. juni
Vær med til at drøfte den nye overenskomst for ansatte dyrlæger i klinisk praksis. Tirsdag den 12. juni kl. 19.00 i ADOs sekretariat på Frederiksberg.

Mødet streames på hjemmesiden, og du kan stille spørgsmål via mail undervejs. 

 

Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) er blevet enige om en ny 3-årig overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis.

Resultatet er godkendt af ADO's bestyrelse, som anbefaler medlemmerne at stemme JA til resultatet.

PROTOKOLLAT 2018-2020
Ansættelseskontrakt ansatte dyrlæger i klinisk praksis 2018-2021

ADO's Lønudvalg for dyrlæger ansat i klinisk praksis er tilfreds med resultatet. Udvalget anbefaler ligesom bestyrelsen, at medlemmerne stemmer JA til resultatet.

Sidste frist for afstemning er 15. juni kl. 12.00

 

Aftalens indhold

Pæne lønstigninger
Der er aftalt 5,9 % til generelle lønstigninger, der udmøntes hvert år den 1. april. Løntrin 2 og 3 får de højeste lønstigninger. Hertil kommer 1,13 % som kommer til udmøntning ved næste aftaleindgåelse, hvis periodens stigninger på de aftalte tillæg ikke overstiger 1,13% den 1. september 2020.

Tallene fremkommer ved at bruge den aftalte ramme fra det statslige forlig på 8,1%

fratrukket 0,47 % fra den statslige reguleringsordning.

ADO skylder yderligere1,64 % på den aftalte reguleringsordning. Til gengæld skylder Dyrlæge­virksom­hedernes Arbejdsgiverforening 1,04 % på barselsfondens udligningsordning. Dette betyder, at ADO netto "skylder" 0,6 %, som fratrækkes den generelle ramme. 

De resterende 1,13% som udmøntes ved næste aftaleindgåelse, er hensat for at undgå at ADO, igen kommer til at skylde på reguleringsordningenved næste overenskomstforhandling.

Den generelle lønstigning bliver således på 5,9 % fordelt ud over perioden. Det er 1 % over den forventede prisudvikling i perioden, hvilket betyder en reallønsfremgang, hvis prog­noserne holder stik.  

Præcisering af overenskomstens bestemmelser om rådighedstjeneste
Det bliver i overenskomsten præciseret, at rådighedstjeneste udføres med udgangspunkt i medarbej­derens bopæl. Vagtarbejde udført på B-kontrakt er tiltænkt de virksomheder, der i gennemsnit over året ikke har mange kunder i vagten.

Lønnet barsel kun til medlemmer af ADO
Lønnet barsel gives fra 1. august 2018 kun til medlemmer af ADO. 

Der indføres en kvalifikations­periode, hvorefter medarbejderen for at være berettiget til løn under barsel skal have mindst 18 måneders medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening (inkl. VMF-medlemskab) forud for tidspunktet, hvor medarbejderen går på barsel. Ordningen er en forsøgsordning, der gælder i overenskomst­perioden og tages op til ny forhandling ved næste overenskomst­forhandling.

Fast køretidshonorar
Der indføres et fast køretidstillæg på 1.250 kr. pr. måned. Arbejdsgiver og ansat aftaler, om der ydes fast køretidstillæg eller normalt køretidshonorar.

Fast merarbejdstillæg
Der indføres et fast merarbejdstillæg på (mindst)1.000 kr. pr. måned. Arbejdsgiver og ansat aftaler, om der ydes fast merarbejdstillæg eller om merarbejde honoreres efter de hidtil gældende regler. En aftale om fast merarbejdstillæg kan til enhver tid – og uden konse­kvenser for ansættelsesforholdet i øvrigt – opsiges af såvel medarbejder som arbejds­giver med 14 dages varsel til enten den 1. eller 15. i en måned. Opsigelse af tillægget har ikke konsekvenser for ansættelsesforholdet i øvrigt.

Klausultillægget bortfalder
Det hidtidige klausultillæg på 1.000 kr. pr. måned bortfalder den 1. august 2018. Ligeledes vil alle eksisterende klausuler bortfalde, og arbejdsgiver kan herefter indtil 1. august 2018 varsle ny klausul efter de nye regler over for den ansatte. Kompensationen følger de nye regler.

Dette er en konsekvens af lov om ansættelsesklausuler, der skal implementeres i overens­komsten.

Andet
I øvrigt indeholder aftalen en række andre ændringer, bl.a. får arbejdsgiver ret til med dags varsel at varsle afspadsering afholdt samt en ændring af vagthonorering på A-kontrakt ved tilkald af anden dyrlæge end den vagthavende. 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til den nye overenskomst, er du velkommen til at kontakte Solveig Hansen i sekretariatet på telefon 3913 1072.

 

  Kontakt i DDD

Camilla.jpg

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 15-06-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook