Ny overenskomst for ansatte dyrlæger ansat i klinisk praksis

COLOURBOX8014180_be.jpg

SENESTE NYT

Opdateret 9/10-2018

Spørgeskema sendt til medlemmer i klinisk praksis 

Alle medlemmer ansat i klinisk praksis har modtaget en mail med et link til en spørgeskemaundersøgelse.

Formålet med spørgeskemaet er alene at få medlemmernes vurdering af de emner, der blev rejst på medlemsmøderne efter overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis blev stemt ned to gange i træk – og dermed få et bedre grundlag for at genoptage forhandlingerne.

Der deltog cirka 75 medlemmer på møderne, hvor blev der rettet en generel kritik af ADO bl.a. i forhold til kommunikation. Denne kritik arbejder ADOs bestyrelse videre med.

Har du spørgsmål i relation til emnet, er du velkommen til at kontakte Lone Rente Hansen lrh@ddd.dk

Onsdag den 3. oktober 2018 var sidste mulighed for at indsende besvarelsen.

           ....................................................... 

 

ADO har nu holdt tre gå-hjem-møder med medlemmerne ansat i klinisk praksis.

Møderne viste, at det for ansatte dyrlæger er vigtigt, at arbejdsliv og fritid hænger sammen. Det er derfor vigtigt selv at kunne råde over optjent afspadsering.

Møderne viste også, at de ansatte dyrlæger er stærkt utilfredse med lønnen i klinisk praksis. Der er stadig lang vej til en løn, der svarer til lønnen i sammenlignelige stillinger. Arbejdsgiverbetalt pension nævnes som et andet vigtigt element.

Læs mere >

                                        ***

Det blev igen et nej fra ADO til overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis. DA stemte ja.

Læs om resultatet her > 

 

***

Ny urafstemning

Der er nu udsendt materiale til urafstemningen vedrørende overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis. Overenskomsten er blevet genforhandlet efter at et flertal af ansatte dyrlæger stemte "nej" til det første udkast.

Afstemningen slutter den 1. august 2018 kl. 12.00

Hvis du er ansat i klinisk praksis og  ikke har modtaget mailen til urafstemning, kan du logge dig ind via nedenstående link, og stemme med NemId.

https://cards.valgservice.dk/assembly/ado

Virker det ikke, så kontakt sekretariatet på tlf. 3871 0888

Du finder aftalen her:

 PROTOKOLLAT - 2018-2020 - endeligt genforhandlet.docx.pdf

Ansættelseskontrakt - overenskomst ansatte dyrlæger - endelig.doc.pdf

  • Det er præciseret, at merarbejdsvederlaget ikke dækker, hvis en dyrlæge indkaldes på en fridag.
  • Der er nedskrevet en overgangsordning for de dyrlæger, der endnu ikke er medlem af DDD, således at ingen behøver at miste deres fuld løn under barsel
  • Det er præciseret at B-kontrakten ikke må bruges på døgnåbne klinikker og hospitaler, og det er aftalt, at dette skal være på plads senest 1. januar 2019.

 Til gengæld har Arbejdsgiverne holdt fast på, at der kan varsles afspadsering med en dags varsel, hvis det viser sig, at der ikke er arbejde nok til medarbejderne. Og arbejdsgiverne har fået indført, at normalarbejdstiden om lørdagen nu er fra 7.00 – 20.00. Der betales fortsat 30 % ekstra for disse timer – og arbejdstiden de øvrige dage er ikke ændret.

ADOs bestyrelse og lønudvalget for ansatte i klinisk praksis anbefaler, at medlemmerne stemmer JA til resultatet.

Sidste frist for afstemning er den 1. august 2018 kl. 12.00

Aftalens indhold

Pæne lønstigninger

Der er aftalt 5,9 % til generelle lønstigninger, der udmøntes hvert år den 1. april. Løntrin 2 og 3 får de højeste lønstigninger. Hertil kommer 1,13 % som kommer til udmøntning ved næste aftaleindgåelse, hvis periodens stigninger på de individuelt aftalte tillæg ikke overstiger 1,13% den 1. september 2020.

Tallene fremkommer ved at bruge den aftalte ramme fra det statslige forlig på 8,1% fratrukket 0,47 % fra den statslige reguleringsordning.

ADO skylder yderligere1,64 % på den aftalte reguleringsordning. Til gengæld skylder Dyrlæge­virksom­hedernes Arbejdsgiverforening 1,04 % på barselsfondens udligningsordning. Dette betyder, at ADO netto skylder 0,6 %, som fratrækkes den generelle ramme.

De resterende 1,13% som udmøntes ved næste aftaleindgåelse, er hensat for at undgå at ADO, igen kommer til at skylde på reguleringsordningen ved næste overenskomstforhandling.

Den generelle lønstigning bliver således på 5,9 % fordelt ud over perioden. Det er 1 % over den forventede prisudvikling i perioden, hvilket betyder en reallønsfremgang, hvis prog­noserne holder stik. 

Præcisering af overenskomstens bestemmelser om rådighedstjeneste

Det bliver i overenskomsten præciseret, at rådighedstjeneste udføres med udgangspunkt i medarbej­derens bopæl. B-kontrakten er tiltænkt de virksomheder, der i gennemsnit over året ikke har mange kunder i vagten. B-kontrakten kan ikke anvendes på døgnåbne klinikker/hospitaler.

Medarbejderen skal over på en anden vagtmodel, hvis medarbejderen er ansat på en B-kontrakt på en klinik/hospital, der ikke opfylder overenskomstens krav hertil – Eller hvis medarbejderen er ansat med en kombination af A- B- eller C- kontrakter

Lønnet barsel kun til medlemmer af ADO

Lønnet barsel gives fra 1. september 2018 kun til medlemmer af ADO.

Der indføres en kvalifikations­periode, hvorefter medarbejderen for at være berettiget til løn under barsel skal have mindst 12 måneders medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening (inkl. VMF-medlemskab) forud for tidspunktet, hvor medarbejderen går på barsel. Ordningen er en forsøgsordning, der gælder i overenskomst­perioden og tages op til ny forhandling ved næste overenskomst­forhandling.

Det vil være muligt at melde sig ind i DDD senest 1. oktober mod at betale et kvartalskontingent, og dermed opnå dispensation fra 1 års reglen. Ved ansættelser i udlandet eller inden for en sektor uden for praksis, kan der søges om dispensation fra 1 års reglen i ADOs bestyrelse

Fast køretidshonorar

Der indføres mulighed for et fast køretidstillæg på 1.250 kr. pr. måned. Arbejdsgiver og ansat aftaler, om der ydes fast køretidstillæg eller normalt køretidshonorar.

Fast merarbejdstillæg

Der indføres mulighed for et fast merarbejdstillæg på (mindst)1.000 kr. pr. måned. Arbejdsgiver og den ansatte aftaler, om der ydes fast merarbejdstillæg eller om merarbejde honoreres efter de hidtil gældende regler. En aftale om fast merarbejdstillæg kan til enhver tid opsiges af såvel medarbejder som arbejds­giver med 14 dages varsel. Opsigelse af tillægget har ikke konsekvenser for ansættelsesforholdet i øvrigt.

Merarbejdstillægget dækker ikke arbejde på en planlagt fridag, dette honoreres som merarbejde.

Arbejdstidens placering

Normalarbejdstiden om lørdagen ændres til fremover at ligge mellem kl. 7.00 og kl. 20.00. Der ydes stadig et tillæg på 30 % for timerne.

Klausultillægget bortfalder

Det hidtidige klausultillæg på 1.000 kr. pr. måned bortfalder den 1. september 2018. Ligeledes vil alle eksisterende klausuler bortfalde, og arbejdsgiver kan herefter indtil 1. september 2018 varsle ny klausul efter de nye regler over for den ansatte. Kompensationen følger de nye regler.

Dette er en konsekvens af lov om ansættelsesklausuler, der skal implementeres i overens­komsten.

Andet

I øvrigt indeholder aftalen en række andre ændringer, bl.a. får arbejdsgiver ret til med dags varsel at varsle afspadsering afholdt, en ændring af vagthonorering på A-kontrakt ved tilkald af anden dyrlæge end den vagthavende og uddannelsesbeviser gælder nu fra udstedelsesdagen frem for fratrædelsesdagen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til den nye overenskomst, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ddd@ddd.dk eller 3871 0888.

 

  Kontakt i DDD

Camilla.jpg

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 Gå-hjem-møder

​ADO har holdt 3 gå-hjem-møder for dyrlæger ansat i klinisk praksis. Emnet var overenskomst-forhandlingerne og arbejdet i klinisk praksis.

På møderne deltog forhandlerne og repræsentanter for ADO-bestyrelsen. Møderne blev holdt tre steder i landet.

> Mandag den 20. august i Torvehallerne i Vejle

> Onsdag den 29. august på Scandic Hotel i Roskilde

> Onsdag den 5. september på Scandic Hotel i Aalborg

 

Senest ændret 09-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter