AC klub - privat

/CS

Hvorfor en AC-klub?
En AC-klub er et sted, hvor medlemmerne kan mødes i et fagligt som socialt samvær.

Man kan drøfte problemstillinger, som berører alle, ligesom der vil være muligt for et socialt samvær. Det er noget, der på alle måder er med til at skabe sammenhold både fagligt og socialt.

Det, at man har et fællesskab, hvor man mødes og kan drøfte problemstillinger af forskellig art, giver ofte en større gennemslagskraft overfor ledelsen. Man kan stå sammen om henvendelser til ledelsen – kort sagt være talerør for medlemmerne, og ledelsen har et sted at henvende sig med forslag og andre ting, som det gerne vil have medarbejdernes syn på.

På arbejdspladser, hvor medarbejderne er ansat på individuelle vilkår, er en klub ofte det første skridt til at få forhandlet fælles vilkår på forskellige områder.

Kort sagt – man får mulighed for større indflydelse på eget arbejdsliv og hverdag.

Gode grunde til at oprette en AC-klub

 • Styrker det faglige og sociale samvær
 • Giver større indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår
 • Giver styrke til at stå fælles overfor ledelsen
 • Forum for erfaringsudveksling og inspiration
 • Fremme det gode psykiske arbejdsmiljø
 • Fremme fælles interesser
 • Giver et godt netværk
 • Giver gladere kolleger

Hvordan kommer du i gang?
Hvis du og evt. andre kolleger på din arbejdsplads ønsker at oprette en klub, bør I sætte jer sammen og overvejer, hvilken form for klub der passer bedst på arbejdspladsen.

Skal det være en klub kun for dyrlæger, en fælles AC-klub eller en måske en fælles klub, hvor også andre medarbejdergrupper er med.

Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) anbefaler, at hvis der er andre AC-organisationer repræsenteret på arbejdspladsen dannes der en fælles AC-klub, da det alt andet lige giver større gennemslagskraft at stå sammen.

Hvis I beslutter at danne en klub, er det ADO, der servicerer klubben, hvis den kun er en klub for ADO medlemmer. Er der tale om en fælles AC-klub, serviceres klubben af den organisation, som har flest medlemmer. De enkelte medlemmers interesse varetages dog altid af medlemmets egen organisation.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte  ADO for gode råd.

De formelle krav i forbindelse med en oprettelse
Klubben oprettes på en stiftende generalforsamling, der indkaldes med et rimeligt varsel (14 dage).

Indbydelsen til generalforsamlingen til sendes potentielle medlemmer af klubben. Som bilag til indkaldelsen vedlægges forslag til vedtægter for klubben. ADO anbefaler, at standardvedtægt for klubber i den private sektor anvendes med de tilpasninger, som arbejdspladsen kræver.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægter for klubben
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremtidige arbejdsopgaver
6. Evt.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der normalt skal have et ulige antal medlemmer, men hvis størrelse i øvrigt afhænger af, hvor mange medlemmer der er i klubben mv.

Normalt vil 3–5 medlemmer af bestyrelsen være passende.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaverne mellem sig.

Valget af klubformand og næstformand skal meddeles til den servicerende organisation, der herefter anmelder valget over for arbejdspladsens ledelse. Klubben vil ligeledes blive anmeldt overfor ledelsen.

Vær opmærksom på, at dersom der ikke er aftalt regler vedr. tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, opnår klubformand og næstformand kun beskyttelse som tillidsrepræsentant (tvingende årsager ved afskedigelse, tid til TR-arbejdet mv.) ved skriftlig aftale med ledelsen.

En konsulent fra ADO deltager gerne i den stiftende generalforsamling.

Her kan du læse med om loven vedr. information og høring.

Klubarbejdet
Når klubben er dannet, er det vigtigt, at klubarbejdet kommer godt i gang. Der skal gøres en indsats – intet kommer af sig selv.

Det er bestyrelsens ansvar at få skabt et socialt og fagligt sammenhold.

Få lagt nogle rammer for klubarbejdet

 • Afholdelse af klubmøder
 • Faglige arrangementer med et socialt islæt
 • Information og kommunikation til medlemmerne
 • Samarbejdet med ledelsen

Det er vigtigt at få lagt nogle faste rammer omkring arbejdet. Tag fx stilling til hvor ofte, der skal holdes medlemsmøder og med hvilket indhold? Skal møderne holdes én gang om måneden eller efter behov?

Klubbens vigtigste funktion vil være at drøfte de faglige spørgsmål, der er aktuelle på arbejdspladsen.

Herudover vil følgende opgaver være vigtige:

 • At fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser
 • At fremme arbejdsforholdene i virksomheden og kontakten medlemmer imellem
 • At fremme samarbejdet med andre grupper ansatte i virksomheden
 • At fremme samarbejdet mellem klubben og virksomhedsledelsen

Emner af mere generel karakter kan også være et tema på medlemsmøde fx nye regler på det ansættelsesretlige område, nye sygefraværsregler, oplæg omkring lønforhandling mv.

Praktiske forhold

Forholdet til ledelsen
I forhold til den lokale ledelse skal forskellige forhold for klubbens virke afklares. Det drejer sig om følgende forhold:

 • Kommunikation i klubben: Må den ske med arbejdspladsens e-mail, intranet eller websted?
 • Afholdelse af møder: Må klubben afholde møder i arbejdstiden (fx frokostpausen), og må det ske i virksomhedens lokaler?
 • Brug af fotokopiering og andet udstyr på arbejdspladsen, papir mv.: Må dette ske indenfor rimelighedens grænser?

Økonomi
Klubkontingentet dækker udgifter til den almindelige drift af klubben, herunder udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Der kan søges støtte til forskellige arrangementer hos ADO. Kontakt sekretariatet for nærmere information.

ADO er gerne behjælpelig med opkrævning af klubkontingentet for medlemmer af ADO.

Hvordan hjælper ADO?

 • Faglige informationer og vejledning om, hvordan konkrete sager kan gribes an
 • Økonomisk støtte til klubbens faglige aktiviteter. Der kan søges støtte til eksterne oplægsholdere, udgifter til transport og til mad og drikke, hvis der arrangeres medlemsmøder
 • Hjælp til udformning af aftaler
 • Deltagelse af konsulenter fra ADO i forbindelse med afholdelse af medlemsmøder
 • Opdatering af klubbestyrelsen på det ansættelsesretlige område
   

 

 Kontakt i DDD

Camilla.jpg

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter