Opgaver

/JMR

Arbejdsmiljøorganisationen skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden samt deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet.

Derudover kan arbejdsmiljøorganisationens opgaver efter aftale mellem virksomheden og de ansatte udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden.

Det gælder fx:

 • Udvidelse eller ombygning af virksomheden.
 • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler.
 • Indførelse af ny teknologi.
 • Indkøb og brug af stoffer og materialer
 • Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder.

Arbejdsmiljøorganisationens operationelle, dvs. daglige opgaver

 • Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 • Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.
 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske, dvs. overordnede opgaver

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom.
 • Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse, jf. § 16.
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, og om hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.
 • Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici.
 • Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan, jf. § 39.
 • Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen.
 • Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.
 • Når arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har arbejdsmiljøudvalget ret til en begrundelse herfor inden for 3 uger.

Årlige møder med arbejdsgiver
I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsgiveren hvert år gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne:

 • Tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
 • Fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller.
 • Vurderer, om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægger mål for det kommende års samarbejde.

Arbejdsmiljøgruppen
I virksomheder med en arbejdsmiljøgruppe skal medlemmerne imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og underrette arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet.

Hvor der ikke er tid til at underrette arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, og arbejdsmiljøgruppen skønner, at der er tale om en overhængende betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, som den ikke selv kan afværge, kan arbejdsmiljøgruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren. Arbejdsmiljøgruppen skal omgående give meddelelse om standsningen til arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse og forklare, hvorfor arbejdsstandsningen var nødvendig.

 

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Camilla.jpg 

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 28-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter