OK 18

 

oktema.jpg 

/LRH

Danmarkskort - se hvor og hvornår der er konfliktaktiviteter, du kan deltage i

 

SENESTE NYT

Konflikt udskudt i yderligere 2 uger
Efter at have forhandlet uafbrudt i 20 timer besluttede Forligsmanden 17. april at udskyde de varslede arbejdsstandsninger i yderligere to uger. Det er anden og sidste gang, at det kan ske.

Læs mere

*****

Er 5 minutter i 12 forbudt?
ADO har netop fået oplysning om, at KL vil betragte deltagelse i de udmeldte ”5 minutter i 12”-aktioner som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Akademikerne opfordrer til, at medarbejderne om muligt deltager i aktionen i deres frokostpause, men at der naturligvis ikke må ske arbejdsnedlæggelse.
 
Alternativt opfordres medlemmerne til at få taget billedet efter arbejdstid uden for arbejdspladsen – og ledsager det med en i den anledning passende tekst. Læs mere om eventen nedenfor.

*****

Aktion 5 i 12 - torsdag 12. april
Eventen går i al sin enkelthed ud på, at man, på så mange arbejdspladser som muligt, mødes kl. 11.55 den 12. april for at tage et fællesbilleder, som lægges på de sociale medier umiddelbart efter under #EnløsningforalleAktionen - se  guide til 5i12-happening og en fil med skilte kan bruges til aktionen samt klistermærke. Forhåbentligt kan vi på den måde sende et stærkt signal til forhandlerne i Forligsinstitutionen om, at vi er mange, på tværs af landet og på tværs af fagligheder, der bakker op om en løsning for alle. Se også Facebookside for 5i12-aktionen.

 

AFLYST - "Skulder ved skulder" fredag 13/4 på Dronning Louises Bro       

*****  

Stor demonstration 10. april
Mød op i Rønne, Randers, Varde, Esbjerg, Odense og København tirsdag den 10. april. Alle forbund går sammen om en demonstrationer for at vise, at vi står sammen på tværs af organisationer og forbund. Se adresser og tidspunkt på Danmarkskortet. De fleste steder er der grønne ”Akademikerballoner”, hvor man kan samles med andre akademikere.

"Skulder ved skulder" på Dronning Louises Bro fortsætter:
Morgendemonstration mandag 9/4 kl. 7.45 – 8.30

Aflysning af demonstration
På grund af Forligsinstitutionens udskydelse af konflikten er demonstrationen onsdag den 4. april på Berthel Thorvaldsens Plads i København aflyst.

Til gengæld... kan du deltager i morgenaktionerne "skulder-ved-skulder" - vi står sammen alle sammen til sidste forhandling er vel overstået. 

***** 

Strejken er udsat i 14 dage
Forligsmanden har udskudt konflikten i 14 dage. Det skete onsdag aften den 28. marts.

Læs mere

Såfremt det ikke lykkes at komme i mål med forhandlingerne indenfor de 14 dage, og Forligsmanden hverken udsætter konflikten yderligere eller erklærer forhandlingerne for afsluttet, da vil konflikten blive parallelt forskudt med opstart på femtedagen efter de varslede arbejdsstandsninger – dvs. 22. april for strejke og 28. april for lockout.

Hvis Forligsmanden derimod inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, får du besked her på hjemmesiden. Der kan tidligst iværksættes konflikt fem dage efter forligsmanden har opgivet.

***** 

Planlæg og deltag i aktiviteter under konflikten
Vi har brug for dig til at vise, at vi sammen kæmper for vores velfærd og den danske model. Med synlige aktiviteter sikrer vi sammen mediernes og omverdenens opbakning.

Få et overblik over, hvor og hvornår der er konfliktaktiviteter, du kan deltage i >

*****

Faktaunivers om den betalte spisepause
Retten til den betalte spisepause for offentligt ansatte er en af de store knaster mellem parterne ved OK18. Men hvad er egentlig problemet?

Her er de fakta, du bør kende

*****

Kommuner og regioner: Varsel om lockout
KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) har ligesom på statens område udsendt et omfattende varsel om lockout og boykot med virkning fra tirsdag den 10. april.

Læs mere

*****

Stat: Varsel om lockout
Finansministeriet varsler onsdag den 7. marts en omfattende lockout af 120.000 ansatte i staten.

Læs mere

*****

Kommuner og regioner: Varsel om konflikt
På det kommunale og regionale område varsles der også konflikt nu mandag den 5. marts. Dermed står en samlet fagbevægelse i det offentlige fast på de centrale krav om at sikre reallønne, den betalte spisepause og forhandling om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Læs mere

*****

Stat: Varsel om konflikt
Fredag 2. marts har de statsansatte udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet.

Læs mere

*****

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten for de offentligt ansatte brød sammen fredag den 23. februar. Finansministeriet har i forhandlingerne på statens område afvist at imødekomme organisationerne på to helt centrale punkter, som organisationerne hele tiden har meddelt var en forudsætning for en aftale.

I den nuværende situation står alle offentligt ansatte sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Næste skridt er derfor, at vi er tvunget til at udsende konfliktvarsel.

Læs: Sammenbrud i forhandlingerne

Vi har samlet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig, ved en konflikt.

Konflikt - hvad betyder det for dig?

ADOs konfliktvejledning 2018

Konflikt ABC
Hurtig viden om vilkårene ved en overenskomstkonflikt. 

Bliver der konflikt? Skal jeg strejke? Der arbejdes lige nu med en model, hvor strejkekasserne låner pengene til den strejkende, der så får sit kontingent tilsvarende nedsat over de kommende år.

Læs mere om den aktuelle situation

 ................................................................................

Kun ADO-medlemmer, indmeldt senest 1. januar 2018, kan få konfliktunderstøttelse, hvis OK 18 resulterer i en konflikt. Læs mere >

................................................................................ 
Tidligere opslag:

Ansatte Dyrlægers Organisation har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav, som nu er sendt videre til Akademikerne.

Alle ADOs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input – stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre?
Sikring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK 18.

Ligeså vigtigt er kravet om sikring af arbejdstid. Det sker i lyset af, at de offentlige arbejdsgivere i disse år går benhårdt efter ensidige effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i forhold til de ansatte. Alt, hvad der ikke fremgår direkte af overenskomsten, bliver testet af arbejdsgiver, som går til den yderste kant af teksten. Det gælder navnlig i forhold til arbejdstid, herunder antallet af timer, rådighedsforpligtelser, merarbejde, placeringen af arbejdstiden mv. Kravet hænger tæt sammen med kravet om fokus på psykisk arbejdsmiljø – klare rettigheder omkring arbejdstid vil også kunne være med til at værne om et godt psykisk arbejdsmiljø.

I forhold til udflytning stiller ADO en række krav, der skal ses sammen med, at der i den kommende tid vil ske flere udflytninger af statslige arbejdspladser. Erfaringerne fra de hidtidige udflytninger skal være med til at sikre større klarhed over rettigheder og bedre sikring af de medlemmer, der berøres. Det gælder også de tilfælde, hvor en medarbejder flyttes i almindelighed.

Udover en række krav, der omfatter TR-funktionen, stiller ADO ligeledes krav om, at vi sikrer vores seniorliv, da vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Det er oplevelsen på arbejdspladserne, at det er blevet vanskeligere at indgå aftaler om seniorordninger med nedsat arbejdstid. ADO stiller derfor krav om en ret til at gå ned i tid for seniorer.

Det er også vigtigt, at vi sikrer, at dyrlæger fastholdes som attraktiv arbejdskraft hele livet. Desværre oplever mange, at adgangen til kompetenceudvikling og jobudvikling aftager. Det er vigtig, at alle, herunder også seniorer, får sikret adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Et sidste krav er, at der aftales nogle klarere rammer for resultatlønskontrakter. Specielt for dyrlæger stiller ADO krav om, at ledere i lr. 36 skal honoreres for deltagelse i vagter. Disse ledere er omfattet af AC overenskomsten og bør derfor også omfattes af arbejdstiden i overenskomsten.

Og så genfremsættes kravet om, at stedfortræderen for veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen skal klassificeres i lr. 38, og Fødevaredirektøren skal klassificeres i lr. 39.

Hvad sker der efter, at kravene er afleveret hos Akademikerne?
Næste led i processen er, at Akademikerne fastlægger de fælles krav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (her er alle organisationer med medlemmer i staten repræsenteret) og Forhandlingsfællesskabet (her er alle organisationer med medlemmer i kommuner og/eller regioner repræsenteret).

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

Læs også: Fra krav til aftale

 

ADO-liste med krav ved OK 18

LØN
Vi skal have en lønfremgang, og den skal mindst sikre os, at lønnen følger med prisudviklingen i samfundet.

FRIDAGE
De betalte fridage - den 24. december, den 31. december og grundlovsdag skal sikres i overenskomsten.

FROKOSTPAUSE
Den betalte frokostpause skal skrives direkte ind i overenskomsten.

ARBEJDSTID
Vi skal sætte værn om de aftalte vilkår for almindelig arbejdstid og arbejdsuge.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Fokus på psykisk arbejdsmiljø og redskaber til selvledelse skal afspejles i det samlede overenskomstresultat.

UDFLYTNING
Medarbejderne skal sikres bedre rettigheder ved flytning af arbejdspladser.

TR-VILKÅR
Det reelle indhold i TR- funktionen og TR-beskyttelsen skal sikres.

SENIORER

  • Ret til individuelle aftaler om seniorforløb/-ordninger med nedtrapning i tid, opgaver, ledelsesansvar mv.
  • Adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.
Klarere rammer for resultatlønskontrakter

SPECILELLE KRAV

  • Lr. 36 Ansatte i Fødevarestyrelsen skal honoreres for deltagelse i det veterinære beredskab
  • Omklassificering af stedfortræderen for veterinærdirektøren fra lr. 37 – 38
  • Omklassificering af Fødevaredirektøren fra lr. 38 – lr. 39.

 

Siden opdateres løbende. 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 Medlemsmøder

​ADO har afholdt 5 medlemsmøder (Kolding, Frederiksberg, Aarhus, Slagelse og Aalborg) for alle offentligt ansatte om konfliktsituationen. der blev givet en orientering om, hvad det kommer til at betyde for dig, hvis konflikten kommer. Var du ikke med, så spørg din TR eller ring til sekretariatet.

 

Angreb på frokostpausen

Skal statsansatte sættes 2,5 time op i ugentlig arbejdstid – uden at lønnen følger med? Det kan blive konsekvensen,
hvis Finansministeriet får held til at underminere den betalte frokostpause, der er en integreret del af overenskomsterne på offentlige arbejdspladser.

Læs mere >

 CFU

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler de generelle aftaler for ca. 180.000 statsligt ansatte. Dvs. løn, arbejdstid, kompetence-udvikling, vilkår for TR'er, ferie og fridage og en lang række andre forhold.

CFU består af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og Akademikerne. Der er sammenlagt 89 medlemsorganisationer tilknyttet central-organisationerne i CFU.

 

Senest ændret 18-04-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook