OK 18

 

oktema.jpg 

/LRH

Det handler om dig – din løn og dine arbejdsvilkår – når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område går i gang.

Ansatte Dyrlægers Organisation har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav, som nu er sendt videre til Akademikerne.

Alle ADOs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input – stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre?
Sikring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK 18.

Ligeså vigtigt er kravet om sikring af arbejdstid. Det sker i lyset af, at de offentlige arbejdsgivere i disse år går benhårdt efter ensidige effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i forhold til de ansatte. Alt, hvad der ikke fremgår direkte af overenskomsten, bliver testet af arbejdsgiver, som går til den yderste kant af teksten. Det gælder navnlig i forhold til arbejdstid, herunder antallet af timer, rådighedsforpligtelser, merarbejde, placeringen af arbejdstiden mv. Kravet hænger tæt sammen med kravet om fokus på psykisk arbejdsmiljø – klare rettigheder omkring arbejdstid vil også kunne være med til at værne om et godt psykisk arbejdsmiljø.

I forhold til udflytning stiller ADO en række krav, der skal ses sammen med, at der i den kommende tid vil ske flere udflytninger af statslige arbejdspladser. Erfaringerne fra de hidtidige udflytninger skal være med til at sikre større klarhed over rettigheder og bedre sikring af de medlemmer, der berøres. Det gælder også de tilfælde, hvor en medarbejder flyttes i almindelighed.

Udover en række krav, der omfatter TR-funktionen, stiller ADO ligeledes krav om, at vi sikrer vores seniorliv, da vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Det er oplevelsen på arbejdspladserne, at det er blevet vanskeligere at indgå aftaler om seniorordninger med nedsat arbejdstid. ADO stiller derfor krav om en ret til at gå ned i tid for seniorer.

Det er også vigtigt, at vi sikrer, at dyrlæger fastholdes som attraktiv arbejdskraft hele livet. Desværre oplever mange, at adgangen til kompetenceudvikling og jobudvikling aftager. Det er vigtig, at alle, herunder også seniorer, får sikret adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Et sidste krav er, at der aftales nogle klarere rammer for resultatlønskontrakter. Specielt for dyrlæger stiller ADO krav om, at ledere i lr. 36 skal honoreres for deltagelse i vagter. Disse ledere er omfattet af AC overenskomsten og bør derfor også omfattes af arbejdstiden i overenskomsten.

Og så genfremsættes kravet om, at stedfortræderen for veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen skal klassificeres i lr. 38, og Fødevaredirektøren skal klassificeres i lr. 39.

Hvad sker der efter, at kravene er afleveret hos Akademikerne?
Næste led i processen er, at Akademikerne fastlægger de fælles krav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (her er alle organisationer med medlemmer i staten repræsenteret) og Forhandlingsfællesskabet (her er alle organisationer med medlemmer i kommuner og/eller regioner repræsenteret).

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

Læs også: Fra krav til aftale

 

ADO-liste med krav ved OK 18

LØN
Vi skal have en lønfremgang, og den skal mindst sikre os, at lønnen følger med prisudviklingen i samfundet.

FRIDAGE
De betalte fridage - den 24. december, den 31. december og grundlovsdag skal sikres i overenskomsten.

FROKOSTPAUSE
Den betalte frokostpause skal skrives direkte ind i overenskomsten.

ARBEJDSTID
Vi skal sætte værn om de aftalte vilkår for almindelig arbejdstid og arbejdsuge.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Fokus på psykisk arbejdsmiljø og redskaber til selvledelse skal afspejles i det samlede overenskomstresultat.

UDFLYTNING
Medarbejderne skal sikres bedre rettigheder ved flytning af arbejdspladser.

TR-VILKÅR
Det reelle indhold i TR- funktionen og TR-beskyttelsen skal sikres.

SENIORER

  • Ret til individuelle aftaler om seniorforløb/-ordninger med nedtrapning i tid, opgaver, ledelsesansvar mv.
  • Adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.
Klarere rammer for resultatlønskontrakter

SPECILELLE KRAV

  • Lr. 36 Ansatte i Fødevarestyrelsen skal honoreres for deltagelse i det veterinære beredskab
  • Omklassificering af stedfortræderen for veterinærdirektøren fra lr. 37 – 38
  • Omklassificering af Fødevaredirektøren fra lr. 38 – lr. 39.

 

Siden opdateres løbende. 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook