Strejke og lockout – hvad betyder det for dig?

Forligsmanden har udskudt konflikten i 14 dage. Hvis det ikke lykkes at komme i mål med forhandlingerne inden for de 14 dage, og hvis forligsmanden hverken udsætter konflikten yderligere eller erklærer forhandlingerne for afsluttet, da vil konflikten blive parallelt forskudt med opstart på 5. dagen efter de varslede arbejdsstandsninger - dvs. 22. april for strejke hhv. 28. april for lockout.

Hvis forligsmanden derimod inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, får du besked her på hjemmesiden. Der kan tidligst iværksættes konflikt 5 dage efter, forligsmanden har opgivet.

Er du lockout’et, er du omfattet af de samme vilkår, som under en strejke.

  
Vi har samlet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig ved en konflikt. Alle medlemmer bliver i øvrigt holdt orienteret om situationen.

Herunder får du svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig.

Hvis konflikten kommer...
De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Staten leverer et konfliktløsningssystem, som kan finde kompromisløsninger og afgøre stridigheder mellem parterne. Det er Forligsinstitutionen og Arbejdsretten.

Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt to gange – begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

Strejke eller lockout
Hvis der bliver konflikt, er strejke og blokade  lønmodtagernes kampmiddel, mens arbejdsgiverne benytter lockout. I yderste konsekvens kan konflikter afsluttes med lovindgreb.

Arbejdsgiverne i både stat, regioner og kommuner har varslet omfattende lockout med start 10. april.

Er jeg omfattet af en konflikt?
Ikke alle medlemmer skal strejke under en konflikt. Det er kun et antal, der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden. Alle fagforeninger under Akademikerne beslutter, hvilke akademikere der er omfattet.

Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der bliver omfattet af konflikt, vil du blive kontaktet af ADO. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig. Vi vil derfor bede dig om at holde dine medlemsoplysninger opdaterede – vigtigst er din arbejdsplads og din private telefon og e-mail.

Den dag konflikten begynder, vil ADO kontakte dig. 

> Tjek dine medlemsoplysninger

Hvad sker der under en konflikt?
Dit ansættelsesforhold stopper i den periode, konflikten varer, hvis du er udtaget til konflikt. Der er tale om et egentligt arbejdsophør på samme måde, som hvis ansættelsesforholdene var opsagt af anden grund.

Når konflikten begynder, skal du forlade arbejdspladsen, og du må ikke befinde dig på arbejdspladsen, mens konflikten varer. Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikfor­bindelse, efter konflikten er trådt i kraft.

Under konflikten fortsætter medlemmer, der ikke er udtaget til konflikt, deres sæd­vanlige arbejde.

Kan jeg få økonomisk støtte?
Hvis du bliver en del af en konflikt, får du ikke løn, men konfliktstøtte. Lige nu arbejder vi på en model med konfliktlån. Hensigten er, at lånet betales tilbage samtidig med en tilsvarende reduktion i dit kontingent. For det enkelte medlem vil det gå lige op.

Læs mere >
 
For at få konfliktstøtte, skal du være medlem af ADO og indmeldt før 1. januar 2018. Hvis ikke, står du uden indtægt under konflikten. (Se også: Meld dig ind senest 15. marts og få økonomisk støtte 

Hvis du er medlem af en anden fagforening, kan du ikke få støtte fra akademikerfællesskabet.

Hvornår afsluttes en konflikt?
Der er tre mulige løsninger:

1) Parterne indgår forlig.

2) Forligsinstitutionen udarbejder et mæglingsforslag, der vedtages.

3) Der gribes ind ved lovgivning. Det kan fx være, at et forkastet mæglingsforslag ophøjes til lov, eller at de overenskomster og aftaler, der udløb den 31. marts 2018, forlænges ved lov.

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet der, hvor du er ansat. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Hvad med min ferie?
Hvis du er i gang med at holde ferie (herunder 6. ferieuge) på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, kan du fortsætte ferien med den sædvanlige løn - og først indgå i konflikten efter feriens ophør.

Hvis ferien derimod er planlagt til at begynde efter konfliktens begyndelse, kan du ikke holde denne ferie. Er det aktuelt for dig, kan du kontakte ADO. 

Jeg er på barsel
Retten til løn under barselsorlov og forældreorlov ophører under konflikten, også selv om du allerede har påbegyndt din barselsorlov.

Hvis du er på barsel eller forældreorlov under en konflikt, skal du i stedet have udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Er du berettiget til fuld løn under barsel, vil du få suppleret barselsdagpengene med konfliktstøtte.

Jeg er sygemeldt
Hvis du er sygemeldt ved konfliktens begyndelse, ophører din arbejdsgiver med at betale løn. I stedet for skal du kontakte din kommune med henblik på sygedagpenge. Og du skal kontakte ADO med henblik på at få supplerende konfliktunderstøttelse.

                                     ..... 

ADOs konfliktvejledning 2018

Har du mere specifikke spørgsmål, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen​

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 05-04-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter