Aktuel DVT-leder:

Leder fra DVT nr. 07/2017

Ekstern cencur sikrer kvaliteten
De fleste mennesker har prøvet det, og alle med en videregående uddannelse har prøvet det mange gange, nemlig at gå til eksamen. Eksamen er den ultimative test på, at du har gennemført din uddannelse eller mere præcist bedømmelse af, "i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsens fag eller fagelementer i studieordningen". Således bliver eksamen også grundlaget for udstedelsen af eksamensbeviset.

De fleste dyrlæger vil fra deres studie huske en endeløs
række af mundtlige og skriftlige eksamener. En situation, der oftest var omgærdet af spænding og nervøsitet, men som regel også blev afgjort på retfærdig vis. Havde man fulgt med i undervisningen og forberedt sig til eksamen, så bestod man, og præstationen blev udmålt i karakternes størrelse.

På den anden side af eksamensbordet sad eksaminator
(som regel fagets lærer) sammen med censor. I mange år var det altid en ekstern censor på de højere læreanstalter, men nyere tiders eksamensbekendtgørelser har ændret på dette, så ekstern censur kun er nødvendigt ved en tredjedel af de afholdte eksamener.

De eksterne censorer findes typisk blandt relevante fagfolk
på andre højere læreanstalter eller i erhvervslivet. Formålet
er primært et tjek af, om eksaminanden kan sit stof,
men også at sikre en forankring af den tilegnede viden i forhold til den generelle forskning og brugen i praksis. Desuden sikrer man også en ensartet bedømmelse inden for
området. Samlet set er dette med til at kvalitetssikre undervisningen og den efterfølgende eksamen. Den eksterne censur sikrer også, at eksaminanden hverken bliver bedømt bedre eller dårligere, end der objektivt er belæg for.

Systemet med ekstern censur er imidlertid under pres. Allerede indførelsen af kravet om, at kun 1/3 af fagene skulle være med ekstern censur gav panderynker hos de ansvarlige undervisningsfolk, og nu lukkes der op for yderligere forringelser på området. Det såkaldte Censorudvalg, nedsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, har i januar 2017 afleveret rapport til forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind. Heri anbefaler censorudvalget, at ekstern censur afskaffes for alle områder undtagen store afgangsopgaver. Det vil for dyrlægestudiet kun være specialerne på bachelor- og kandidatdelen.

Den meget kraftige beskæring af den eksterne censur går
ikke kun ud over kvalitetssikringen af uddannelse og eksamen. Den medfører også yderligere belastning på de faste lærekræfter, der nu internt skal være censorer for hinanden og derfor mister tid til undervisning og forskning.

En reduktion i betydningen af eksamen vil også sætte sine spor både for undervisere og studerende. Underviserne
vil hellere bruge tiden i auditoriet end tilbringe en uge med
at rette skriftlige opgaver for kollegerne. De studerende
mister "respekten" for eksamen, og det udhuler dens institutionelle værdi og prestige. Det fører let til, at de studerende bliver mindre motiverede til at forberede sig til eksamen, og så risikerer man at miste den gode repetition (og gennemgang) af stoffet, som eksamenslæsningen altid har været.

Kort sagt: Hold fast i den eksterne censur. Kun herved
kan vi kvalitetssikre uddannelsen og give de studerende
den nødvendige sikkerhed for fair bedømmelse ved eksamen.
#

 

 

DVT 6 2017.pdf

 

Senest ændret 31-05-2017
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook