Aktuel DVT-leder:

Hvor er den veterinære forskning?
Danmark har tradition for at være stærk inden for den veterinære forskning. Ikke mindst fordi vi som landbrugsland har haft stort behov for viden om vores husdyr og deres sygdomme, men også fordi et af vores adelsmærker er det høje veterinære stade, som er med til at sikre Danmark en særlig position på eksportmarkederne. Hertil kommer, at udviklingen inden for lægemiddelområdet også har haft tydelige fingeraftryk i forhold til den veterinære forskning.

Ser man imidlertid på udviklingen af institutioner, der
beskæftiger sig med veterinær forskning, er det desværre
kun gået en vej – og det er nedad. Den veterinære forskning var selvfølgelig stor på Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole, men var også stærkt præget en række sektorforskningsinstitutioner som Statens Veterinære Serumlaboratorium og Forsøgsanlæg Foulum ved Viborg. Alt dette blev ændret i forbindelse med Universitetsreformen i 2007, hvor Landbohøjskolen kom under Københavns Universitet - og Serumlaboratoriet, som på det tidspunkt hed Danmarks Fødevareforskning, kom til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor man oprettede Veterinærinstituttet og Fødevareinstituttet.
Endelig kom Forsøgsanlæg Foulum til Aarhus
Universitet.

Universitetsreformen betød ikke, at den veterinære forskning med et slag stoppede, men profilen blev udvasket samtidig med, at forskningsmidlerne til egentlig veterinær forskning tyndede ud. Fokus blev flyttet fra forskning i husdyr til forskning, der rettede sig mod fødevarer og forskning i de humane aspekter.

Nu lukker DTU Veterinærinstituttet, herunder virusforskningen på Lindholm, mens Forsøgsanlæg Foulum er under omlægning, og de tilbageværende aktiviteter samles på Aarhus Universitet. Desuden er der naturligvis fortsat veterinær forskning på Københavns Universitet. Men ser man på det udefra, tegner der sig et billede af, at den veterinære forskning kun er gået tilbage gennem de seneste 20 år. I hvert fald, hvis man definerer veterinær forskning som forskning, der retter sig mod det veterinære område. Heldigvis ser det bedre ud, hvis definitionen er forskning, der udføres af veterinærer, hvor især dyrlægernes viden om patologi er vigtig i lægemiddelindustrien og helt uundværlig på forsøgsdyrsområdet.

DDDs Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed og
Faggruppe Biomedicin har igangsat et arbejde med at kortlægge de veterinære forskningsområder på DTU – men det løser ikke hele opgaven. Samlet set er der behov for en kortlægning af den veterinære forskning i Danmark. Ikke fordi den veterinære forskning er et mål i sig selv, men fordi den er en forudsætning for, at Danmark fortsat kan være førende på fx one health-området og stadig sikre det høje veterinære stade. Og uden en egentlig basisforskning inden for det veterinære område smuldrer hele grundlagt for resten af den veterinære forskning, som også er en nødvendig forudsætning for innovation og en tidsvarende undervisning på området.

 

Senest ændret 18-12-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter