Kursustilgodebevis

Assistenter i klinisk praksis optjener ret til efteruddannelse. Ved fratrædelse udstedes kursustilgodebevis for ikke afholdte kursusdage. Kursusbeviset kan anvendes som betaling for kurser i DDD regi. Nedenfor kan du læse en mere udførlig beskrivelse af, hvad der gælder på området.

DDD Kursus' grundtakst for en kursusdag er pr.  01.03.2018 til: 4.265 kr. + moms.

Du kan downloade en pdf-version af kursustilgodebeviset her: Kursustilgodebevis.pdf

Kursusbeviset findes som bilag 2 til assistentkontrakten, som du finder under Ansatte dyrlæger.

Uddrag af "Overenskomst indgået mellem Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte dyrlæger i klinisk praksis".

§ 30. Efteruddannelse
Stk. 1.
På 1. anciennitetstrin optjener den ansatte efter sammenlagt 6 måneders ansættelse ret til 1/2 dags betalt efteruddannelse pr. yderligere 3 måneders ansættelse. På 2. og følgende an­cien­nitetstrin optjenes ret til 1/2 dags betalt efteruddannelse pr. måned. Efteruddannelsen kan frit vælges i DDD-kursus, sektionskursus, andet DDD- eller helt tredje veterinært relevant kursusregi med tilsvarende fagligt indhold og kvalitet efter aftale med virksomheden.
Kursusdeltagelse, ophold og rejseudgifter afholdes af virksomheden.

Kursusdage, der falder på fridage (hverdage, weekend og søn- og helligdage) medregnes i afholdte kursusdage, og der ydes ikke godtgørelse i form af merarbejdsbetaling/afspadsering eller for rejse- og kursustid udenfor normal arbejdstid.

Bemærkning: En halv dag væk fra praksis svarer til en halv dags kursus. En hel dag væk fra praksis svarer til en hel dags kursus. Ved beregning af afholdte kursusdage er det uden betydning, om det pågældende kursus er et betalingskursus, eller om kursusdagen er en søndag.

Stk. 2. For deltidsansatte optjenes ret til efteruddannelse forholdsmæssigt.

Stk. 3. Det tilstræbes fra såvel virksomheden som den ansatte, at kursusdagene afholdes. Antallet af afholdte kursusdage er uafhængigt af kursusprisen.

Stk. 4. Under ansættelse har en kursusdag ikke nogen "reel værdi". Dvs. kursusdagen kan være et gratis kursus, et meget billigt kursus eller et meget dyrt kursus.

Først i forbindelse med fratrædelse har en kursusdag en "reel værdi".

Hovedreglen vedrørende gratis kurser er, at maksimalt halvdelen af det antal kurser, som en lønmodtager optjener på et år, må forbruges på gratis kurser. For at et gratis kursus kan tælle som en halv eller hel kursusdag, skal der være et veterinært fagligt indhold på et vist niveau. Fyraftensmøder, ERFA møder ect. tæller ikke som kursusdage, såfremt disse afholdes i medarbejderens fritid og ikke medfører nogen form for udgifter for praksis i form af enten kursusafgift, forplejning eller transportudgifter.

Interne kurser kan også tælle som en halv eller hel kursusdag. Dette kunne fx være, at praksisejer underviser de ansatte dyrlæger i en ny operationsteknik.

Stk. 5. Der skal løbende ske registrering af afholdte kursusdage.

Ved fratrædelse pr. 1. april 2015 og tidligere opgøres ikke afholdte kursusdage, regnet ét år bagud fra fratrædelsesdatoen. Der udstedes et kursustilgodebevis for ikke afholdte kursusdage.

Ved fratrædelser efter 1. april 2015 opgøres ikke afholdte kursusdage, regnet ét år bagud fra fratrædelsesdatoen. Der udstedes et kursustilgodebevis på halvdelen (50%) af de ”manglende” kursusdage, der maksimalt kan udgøre 3 kursusdage for en fuldtidsansat medarbejder.


Kursustilgodebeviset kan anven­des som betalingsmiddel for kurser i DDD-kursusregi, idet DDD-kursus opkræver beløbet hos den udstedende virksomhed. Kursustilgodebeviset kan dog benyttes til køb af veterinær kliniske kurser i andet end DDD regi.

Kursustilgodebeviset er gyldigt i ét år fra fratrædelsesdatoen, eller indtil den udstedende virksomhed lukkes. Ved salg af praksis følger forpligtelsen til at afholde omkostningerne med.

Kurset skal være købt og betalt inden for gyldighedsperioden (et år), men kursusafholdelsen må strække sig til 3 måneder efter gyldighedsperioden, af hensyn til aflysning af et tilkøbt kursus.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 12-12-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter