Forfattervejledning

Skriv en artikel til DVT - forfattervejledning

Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er danske dyrlægers fagblad og medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Bladet læses også af mange andre med interesse for faget og det veterinære område.

DVT formidler en bred vifte af fagartikler, herunder mere videnskabelige artikler – de såkaldte type I artikler.

Danske sammendrag af forfatterens artikler i udenlandske fagtidsskrifter er altid velkomne. 

Generelt for alle artikler indsendt til DVT

For alle typer af artikler, indsendt til DVT, gælder det, at de bør udformes, så de er interessante og forståelige for de fleste dyrlæger, uanset speciale.

Manuskripter, indsendt til DVT, bør som hovedregel ikke sendes til andre danske fagblade – i hvert fald ikke i samme form.

Optagelse af såvel type I artikler som andre faglige artikler i DVT aftales med redaktionen pr@ddd.dk

Omfang
En artikel i DVT bør som udgangspunkt ikke være længere end 2.200 ord.

Manuskript (se også vejledning for Type 1 artikler herunder) 
Manuskriptet sendes som et almindeligt Word-dokument til redaktionen pr. e-mail til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk.

Undlad spalter i teksten.

Artiklen bør forsynes med en beskrivende, men kort overskrift. Det er en god ide at indsætte mellemrubrikker (mellemoverskrifter) i manuskriptet.

Undgå generelt forkortelser. Eneste undtagelse er latinske forkortelser. Husk altid at angive enheder. Det skal være SI-enheder.

Fodnoter bør generelt undgås. Brug om nødvendigt parenteser i teksten.

Figurer og billeder
Figurer i form af billeder, illustrationer eller tegninger er meget velkomne og skal sendes særskilt som billedfiler – fx JPEG format. Det kan evt. angives i teksten, hvor de hører hjemme. Husk at skrive en kort, fyldestgørende figurtekst.

Det foretrukne billedformat for digitale billeder er jpg, men andre formater kan håndteres.

Anvend så vidt muligt den største opløselighed (300 dpi).

Tabeller og grafer
Tabeller og grafer placeres sidst i manuskriptet eller som en særskilt Excel-fil. Husk angivelse af en forklarende tekst. Teksten skal være kort, men alligevel sådan, at tabellen kan forstås uden at læse i brødteksten.

Komplicerede diagrammer kan være vanskelige at overskue. Det kan derfor være en god ide at medtage en ekstra illustration frem for at have en "proppet" figur.

Ophavsrettigheder
Retten til manuskriptet er forfatterens. Dog forbeholder DVT sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre artiklen på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside.

Hvor sender jeg det hen?
Alle manuskripter indsendes til Dansk Veterinærtidsskrift til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk eller redaktionssekretær Katja Ambech kam@ddd.dk
 

 

Forfattervejledning for Type 1 artikler (peer review)

Type I artikler omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne).

Det videnskabelige indhold vil blive vurderet og godkendt af en faglig redaktør.

Den eksterne redaktørs gennemgang af artiklen resulterer i én ud af tre mulige anbefalinger:

  • Godkendt uden bemærkninger
  • Godkendt med bemærkninger
  • Ikke godkendt (med begrundelse)

Til selve review-processen skal der påregnes 1-2 måneder.

Opbygning
Type I artiklerne skal følge en opbygning bestående af rubrik (overskrift) eventuel underrubrik (underoverskrift) begyndende med et engelsk summary og et dansk sammendrag. Herefter kommer selv hovedteksten, der skal være opdelt i relevante afsnit, og som kan følge den faste opbygning: Indledning, baggrund (litteraturstudie), metoder, resultater, diskussion og konklusion.

Omfang
Type 1 artikler bør i omfang ikke overstige 2.500 ord (ekskl. referencer).

Referencer
Litteraturhenvisningerne nummereres fortløbende i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Litteraturlisten bliver således ikke alfabetisk.

Henvisningerne angives ved referencetallet i parentes (arabertal). Eksempel: Nielsen (3), eller Nielsen og Andersen (4) eller Nielsen et al. (5). Årstal angives kun, når forfatteren udtrykkeligt ønsker at vise et kronologisk forløb.

Litteraturlisten
Litteraturlisten skal opbygges efter følgende rækkefølge: Referencenummer, forfatterens efternavn samt initialerne på fornavn. Artiklens rubrik (overskrift), hvor alle ord - bortset fra det første - skrives med lille, uanset hvordan originalrubrikken er skrevet. Derefter følger tidsskriftets eller bogens navn, udgivelsesåret, volume/nummer samt første og sidste side.

Så vidt muligt skal antallet af referencer holdes under 25-30.

Forfatteroplysninger
Forfatteroplysningerne ved Type I er mere detaljerede end andre artikler. Her angives titel, navn og fuldstændig adresse. Flere forfattere kan angives, men de skal alle have været aktivt medvirkende til artiklen og fortrolige med artiklens fulde indhold.

Artikler på engelsk
Type I artikel kan skrives på engelsk. Kontakt redaktionen for nærmere aftale.

 

 

 

 
 

 Kontakt i DDD

Pia R.jpg 

Pia Rindom

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 06-02-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter