De nye faggrupper

​I hovedbestyrelsens forslag til den nye DDD-struktur er der lagt op til, at sektionerne skifter navn til faggrupper.

Desuden er der store ændringer for tre af de nuværende sektioner, idet sektionerne VAFU (Veterinær Forskning, Forskning og Undervisning), FOLT (Forsøgsdyr, Lægemidler og Toksikologi) samt Fødevarer & Miljø nedlægges og erstattes af to nye faggrupper med de foreløbige navne: Biomedicin og Samfund, Sundhed og Velfærd.

Herunder kan du læse om de seks faggrupper i den nye DDD-struktur - klik på navnet for den enkelte faggruppe og beskrivelsen folder sig ud.

Faggruppe Hund, Kat og Smådyr


Hvad er faggruppens formål?

Faggruppe Hund, Kat og Smådyr varetager de smådyrspraktiserende dyrlægers faglige interesser, nationalt og internationalt.


Hvad kendetegner medlemmerne i faggruppen?

Medlemmerne af faggruppen er dyrlæger med stor interesse for faglig udvikling indenfor arbejdet med familiedyr.


Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

Faggruppen arbejder aktivt for at sikre en høj faglighed, kvalitet og troværdighed, samt at udbrede viden omkring familiedyrs positive socioøkonomiske effekt.


Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

Som medlem får man faglig opdatering, varetagelse af ens faglige interesser, et stærkt fagligt netværk, efteruddannelse samt indflydelse på den fagpolitiske udvikling indenfor interessefællesskabet.

Faggruppe Heste


Hvad er faggruppens formål?


Faggruppens formål er at fremme den kollegiale kontakt og være med til at løfte det faglige niveau blandt faggruppens medlemmer. Endvidere at varetage medlemmernes fagpolitiske interesser i samarbejde med DDDs øvrige faggrupper og DDDs hovedbestyrelse.

Hvad kendetegner medlemmerne i faggruppen?

Faggruppens medlemmer er hestepraktiserende dyrlæger, forskere og andre dyrlæger med interesse i og/eller beskæftigelse inden for fagområdet.

Faggruppens medlemmer er kendetegnet ved en høj grad af fagligt engagement og en høj arbejdsindsats i hverdagen.

Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

Faggruppen besvarer dels konkret henvendelser fra DDD af fagpolitisk karakter og kommer også med fagpolitiske indspil på eget initiativ – typisk på områder af mere overordnet karakter.


Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

Dyrlæger i hestepraksis arbejder for manges vedkommende i små praksis eller alene. Medlemskab af faggruppen er derfor en vigtig kilde til faglige inspiration og kollegial kontakt. Samtidig er medlemskab af faggruppen også en enkel og direkte vej til fagpolitisk indflydelse og til at få sin mening hørt og viderebragt.

Faggruppe Kvæg og Produktionsdyr


Hvad er faggruppens formål?


Faggruppe Kvæg og Produktionsdyr skal bedst muligt varetage medlemmernes faglige og fagpolitiske interesse i et tæt samarbejde med DDDs hovedbestyrelse og andre organisationer i DDD.

Faggruppe Kvæg og Produktionsdyrs fornemste opgave er at arbejde for, at der skabes de bedst mulige rammer for, at kvægdyrlægerne kan levere et fagligt, solidt stykke arbejde. Denne opgave løses bedst i en løbende og åben dialog med medlemmerne, sådan at mål og muligheder konstant holdes for øje.

Kvægdyrlægerne skal sammen med landmanden arbejde for en sund ko, en sund produktion og et sundt image for såvel landmand som kvægdyrlæge.

Hvad kendetegner medlemmerne i faggruppen?

Det er moderne kvægdyrlæger, der ud fra en solid faglighed er i stand til gennem samarbejde og formidling at levere sundhedsrådgivning af høj standard.

Det kliniske arbejde, og dermed det indgående kendskab til besætningen, spiller fortsat en meget central rolle som grundlag for at finde de rigtige løsninger til den enkelte besætning og den enkelte ko.

Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

Faggruppe Kvæg og Produktionsdyr spiller en meget aktiv rolle i DDD for at sikre, at kvægdyrlægerne opnår de bedst mulige løsninger.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

Hvis du er til drøvtyggere, er det her, der er valuta for pengene. Vi taler din sag, og du har altid mulighed for at blive hørt.

Hvis du er til mink, fisk eller fjerkræ – er det også os, der arbejder for dig.

Faggruppe Svin


Hvilke faglige områder dækker vi?


Faggruppe Svin arbejder med faglige og fagpolitiske emner inden for svineområdet. Et eksempel er veterinærforliget, der danner den politiske ramme for svinepraktiserende dyrlægers hverdag. Et andet er arbejdet for velfærd i svineproduktionen – fx gennem sygdomssaneringer og lavere dødelighed blandt pattegrise.

De fleste medlemmer er praktiserende svinedyrlæger, men også dyrlæger beskæftiget fx i landbrugserhvervet og medicinalindustrien – har glæde af at være medlem af sektionen.

Hvad arbejder vi for?

Vores visioner er:

 • At medvirke til en positiv politisk og videnskabelig udvikling inden for svineområdet til gavn for både dyr og mennesker.
 • At skabe arbejdsglæde for dyrlæger beskæftiget inden for svineområdet.
 • At opretholde eksisterende job og arbejde for nye jobmuligheder for dyrlæger inden for svineområdet.
 • At skabe muligheder for, at medlemmerne kontinuerligt udvikler sig og opretholder et højt fagligt niveau.

Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling af sektionens medlemmer. Bestyrelsen har fast følgende arbejdsopgaver:

 • I samarbejde med DDDs hovedbestyrelse at påvirke politiske initiativer inden for svineområdet
 • Svare på politiske høringer
 • Udarbejde politikpapirer
 • Arrangere faglige indlæg ved Dyrlægernes Dag
 • Arrangere og afholde generalforsamling
 • Følge med i den internationale udvikling inden for svineområdet – fx gennem DDDs arbejde i den internationale dyrlægeorganisation for praktiserende dyrlæger, UEVP
 • Kontakt til dyrlægestuderende ved deltagelse i fx "snart kandidat dag" og aftagerpanelet i forbindelse med kvote 2 ansøgninger

Derudover holder bestyrelsen møder med interessenter – typisk folketingspolitikere, landbrugserhvervet, Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. Da svineområdet har stor offentlig bevågenhed, løber det op i 20-30 møder årligt. Det er primært formanden for sektionen, der deltager i de eksterne møder.

Hvad kan vi tilbyde?

Bestyrelsen ønsker at være på linje med medlemmerne og er derfor altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. For at styrke debatten findes der både et
netværksforum og en facebookgruppe for sektionens medlemmer.

Desuden arrangerer sektionen kurser, der både kan have fagpolitisk og faglig karakter. Sektionens arbejde sker i samarbejde med de andre sektioner i DDD, hovedbestyrelsen for DDD samt PDA og ADO.


Faggruppe Biomedicin


Hvad er faggruppens formål?


Vi beskæftiger os med forskning, udvikling og salg af produkter inden for alle aspekter af det veterinære sundhedsområde. Det gælder mikrobiologi, virologi, farmakologi, toksikologi, systembiologi, medikoteknik og bioteknologi mv. Vi dækker hele processen: Fra ide og finansiering til produktudvikling, sikkerheds- og effektdokumentation, marketing og salg. Herunder:

 • Forsøgsdyr (dyremodeller og dyrevelfærd)
 • Innovation og forretningsudvikling
 • Risikovurdering af kemiske stoffer og produkter i miljø og fødevarer for sundhedsskadelig effekt
 • QA/QC området samt produktregistrering og kemiske stoffer i miljø og produkter.


Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?


Vi arbejder for at udbrede kendskabet til dyrlægens kompetencer inden for det biomedicinske område. Vi vil sikre, at dyrlæger er opdaterede med de nødvendige kompetencer, så mennesker og dyrs sundhed forbedres. Vi arbejder sammen med andre relevante foreninger, så vi får mest mulig synergi med andre faggrupper fra vores hverdag.

Vi påvirker debatten, lovgivningen og standarder inden for forskning og forsøgsdyrsvelfærd. Og så inddrager vi dig bl.a. på Facebook og ved medlemsmøder. Gennem medlemskab af EVERI (den del af den europæiske dyrlægeforening, der beskæftiger sig med dyrlæger i forskning og industri), bringer vi vores mening i spil nationalt og internationalt.

Vi støtter ADO med viden om vores arbejdspladser, så dyrlæger ansat inden for vores fagområder får de bedste arbejdsvilkår.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?


Vi kan tilbyde et stærkt netværk af dyrlæger inden for det biomedicinske område. Her er der et forum for faglige diskussioner og relevant efteruddannelse. Vi arrangerer diskussioner og netværksmøder om de faglige udfordringer i vores hverdag i det biomedicinske område og om fremtidens forskningsmuligheder.

Vi arbejder for at synliggøre og tilbyde solid efteruddannelse til dig som medlem, og for at du kan bringe din viden i spil.

 

Faggruppe Samfund, sundhed & velfærd


Hvad er faggruppens formål?


Faggruppe Samfund, sundhed & velfærd beskæftiger sig dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv.

Vi arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning. Vores faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

Hvad arbejder vi for?

Vores faglige kompetencer skal hindre, at mennesker bliver syge af at spise animalske produkter eller af at arbejde med og leve sammen med dyr.

Vi arbejder for, at dyr er sunde og har høj produktivitet og velfærd sådan, at vi kan være deres liv bekendt. Vi arbejder også for fødevaresikkerhed. Begge dele bidrager til succes for eksporten af danske produkter.

Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

Vi bestræber os på at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og kommer med vores input bl.a. gennem medlemskab af UEVH og EASVO, der er underafdelingerne af den europæiske dyrlægeforening for hygiejnikere og embedsdyrlæger. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed OIE udstikker. Og vi rejser de debatter, der er nødvendige for, at vi som samfund kan have et højt niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

Vi tilbyder et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau.

Vi sætter fokus udfordringer for fremtidens dyre- og fødevareproduktion på forskellige platforme - eksempelvis Facebook, LinkedIn og medlemsarrangementer. 

Vi sætter dyrlægens kompetencer i en globaliseret verden i centrum, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser.

 

Senest ændret 26-05-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook