FAQ om ny struktur i DDD

Hvilken faggruppe skal jeg vælge at være medlem af?

Som udgangspunkt videreføres sektionerne Svin, Heste, Smådyr og Kvæg, men med nye betegnelser som faggrupper. Faggruppen for Kvæg rummer også (som tidligere) fjerkræ, mink og små drøvtyggere, men får nu en tydeligere profil.

Sektionerne FOLT (Forsøgsdyr, Lægemidler og Toksikologi), VAFU (Veterinær Administration, Forskning og Undervisning) samt Fødevarer & Miljø nedlægges og erstattes af to nye faggrupper: Biomedicin samt Samfund, Sundhed & Velfærd. Se længere nede, hvad disse faggrupper rummer.

Generelt bør du overveje, om du (stadig) er i den rigtige faggruppe. Især hvis du har skiftet job eller fagområde.

Kan jeg være medlem af flere faggrupper?

Ja. Du skal være medlem af mindst én faggruppe, men du kan være medlem af alle seks. Vær dog opmærksom på, at du betaler for hver faggruppe, som du er medlem af.

Kommer den nye struktur til at betyde noget i forhold til, hvad jeg skal betale i kontingent?

Ikke umiddelbart, men kontingenterne fastsættes på generalforsamlingen ud fra det hidtil gældende niveau. Vær opmærksom på, at kontingentet varierer meget fra faggruppe til faggruppe.

Får ADO og PDA indflydelse på det fagpolitiske arbejde i foreningen?

Nej – og det omvendte gør sig heller ikke gældende. ADO og PDA får kun observatørposter i den nye hovedbestyrelse.

Hvilken forskel gør det, at alle faggrupper er repræsenteret i hovedbestyrelsen?

Formålet med at samle alle fagområder i hovedbestyrelsen er blandt andet at sikre en bedre koordinering, så man fx undgår, at samme emner behandles flere steder. Dernæst forventes en mere målrettet og handlekraftig organisation med mere faglig ballast direkte repræsenteret i hovedbestyrelsen.

Hvorfor skal foreningen have ny struktur?

Den nye struktur udspringer af en strategiproces, der har stået på siden medlemsundersøgelsen i 2014. Strukturen har gennem mange år været til debat, og ønsket har været en enklere og mere handlekraftig organisation med mere direkte og gennemskuelige beslutningsveje.

Hvordan skifter jeg faggruppe?

Ligesom med alle andre forhold vedrørende dit medlemskab kontakter du Alice Gottschalck i sekretariatet på ag@ddd.dk eller telefon 30 92 15 04.

Alle medlemmer af de tre sektioner der nedlægges vil dog blive kontaktet forud for den nye strukturs ikrafttræden med henblik på at sikre flytning til den rigtige faggruppe.

Min sektion bliver nedlagt. Hvor hører jeg nu til?

De sektioner, der nedlægges, er FOLT (Forsøgsdyr, Lægemidler og Toksikologi), VAFU (Veterinær Administration, Forskning og Undervisning) samt Fødevarer & Miljø.

Som udgangspunkt rummer de 2 nye faggrupper følgende:

Biomedicin: Lægemidler, forsøgsdyr, toksikologi og forskning

Samfund, sundhed og velfærd: Undervisning, forskning, administration, beredskab, myndighedsbetjening og kødkontrol

Hvem bliver valgt ind i de nye bestyrelser?

Medlemmerne af de nye faggrupper og deres respektive formænd opstilles på generalforsamlingen. Ved fredsvalg er de opstillede umiddelbart valgte. Ved kampvalg sker valget ved urafstemning blandt medlemmerne af den pågældende faggruppe. Tilsvarende sker valgene til PDA og ADO.

Formanden for DDD opstilles på generalforsamlingen og vælges – i tilfælde af kampvalg – ved urafstemning blandt alle DDD's medlemmer.

Hvordan skal bestyrelserne i faggrupper nå alt arbejdet, når der kun er tre bestyrelsesmedlemmer?

Til særlige krævende opgaver som fx et årsmøde eller et forhandlingsforløb kan der nedsættes arbejdsgrupper med reference til enten faggruppebestyrelsen eller hovedbestyrelsen. Disse arbejdsgrupper sidestilles med bestyrelsesarbejde i forhold til tabt arbejdsfortjeneste – forudsat gruppen er godkendt at DDD-Hovedbestyrelsen. Ved denne centrale styring opnås også en bedre synergi og eventuelt dobbeltarbejde undgås.

Hvornår træder den nye struktur i kraft?

Den nye struktur træder i kraft 1. januar 2017 – forudsat den vedtages på generalforsamlingerne 7-8. oktober 2016.

 

Senest ændret 31-05-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook