Gå til sidens indhold

Nye dagsordener i kølvandet på coronakrisen

DDDs Internationale Udvalg deltog den 4.-6. juni i generalforsamlingen i den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger, FVE. Møderne blev denne gang holdt online – læs her et udpluk af emnerne, der blev drøftet.

FVE Juni2020

Status fra de europæiske lande viser klart, hvor forholdsvis mildt coronakrisen indtil videre har påvirket veterinærbranchen i Danmark. Der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor alvorlig den humane infektion har været, og hvordan det har påvirket veterinærbranchen i de enkelte lande.

Flere lande har skullet kæmpe for at holde dyreklinikker og -hospitaler åbne, ligesom de har skullet bruge kræfter på at argumentere for at få veterinærbranchen anerkendt som essentiel under henvisning til dyrevelfærd.

Alle lande har haft problemer med at skaffe værnemidler samt tilgængelighed af visse antibiotika og propofol - her lader det til, at Danmark har været meget mildt ramt.

Flere lande har brugt veterinærer i det humane beredskab i forbindelse med test for corona, og det er blevet klart for FVE, at veterinærbranchen bør stadfæste sin position som en profession, der omfavner one health – sådan at vi i fremtidige pandemisituationer bliver inddraget tidligere. FVE afholder et webinar i juli måned omkring dette.

Coronakrisen har også sat en streg under, at telemedicin kommer til at få en endnu mere fremtrædende rolle i veterinærmedicin, og at vi bør gøre os klart, hvilket værktøj vi vil have det til at være: Hvor findes begrænsningerne, og hvor vi kan bruge telemedicin med fordel? FVE har allerede udarbejdet et position paper om dette, men holdningspapiret kommer først til diskussion på næste FVE-møde i november. DDD har emnet på dagsordenen på næste hovedbestyrelsesmøde 22. juni.

Fra dansk side er der stor ros til FVE for deres store arbejde under coronakrisen. DDD har modtaget ugentlige informationsbreve om situationen i Europa og tal på fx inficerede dyr, og sammen med FECAVA er der udarbejdet informationsmateriale om smittebeskyttelse i dyreklinikker og -hospitaler.

FVEs moto: »Vets are everywhere«

Hanne Knude Palshof

UEVH: Dyrlægekompetencer i bæredygtige fødevaresystemer

Ligesom i de øvrige sektioner under FVE gik en stor del af mødet i sektionen for dyrlæger, der beskæftiger sig med folkesundhed, UEVH, med opdatering på coronasituationen i de forskellige lande. Enkelte steder har der havde været problemer med smitte på fx slagterier og mellem kødkontrollens medarbejdere. I de tilfælde var der ofte tale om udenlandske medarbejdere, som boede tæt sammen. Særligt i Irland er der rigtig mange dyrlæger og slagteriarbejdere, som er smittede.

Europakommissionens udspil til den såkaldte Farm to Fork-strategi, der skal være med til at gøre fødevaresystemer retfærdige, sunde og miljøvenlige, blev også vendt på mødet. UEVH finder det skuffende, at dyrlægens rolle i forhold til fødevaresikkerhed, biodiversitet, antibiotikaforbrug mv. ikke fremgår mere tydeligt i strategien. Det er centrale områder for dyrlægers kernekompetencer, som har stor indflydelse på dyresundhed, dyrevelfærd og folkesundhed. UEVH håber kommissionen lytter til argumenterne.
Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed har en repræsentant i netværket Ribmins, hvor eksperter fra hele EU skal analysere risikobaseret kødkontrol og fødevaresikkerhedssystemer. Som en del af det vil der blive sendt et spørgeskema til de enkelte lande via deres » contact points«, sådan at man blandt andet kan få et bedre indblik i forskellighederne mellem landene.

Mette Rørbæk Gantzhorn

EASVO i udpluk

Sektionen for dyrlæger, der beskæftiger sig med offentlig kontrol i primærproduktionen, EASVO, havde »besøg« af Sean Wensley, der er Senior Vice President i British Veterinary Association (BVA) og formand for FVEs Working Group on Animal Welfare. Han fortalte kort om arbejdet i arbejdsgruppen, hvor der blandt andet havde været fokus på:

  • Bæredygtigt landbrug og dyrehold – fordele og konsekvenser
  • Dyrs mulighed for at udvise normal adfærd
  • Aflivning af heste i samarbejde med FEEVA
  • COVID-19-konsekvenser for dyrs velfærd.

Det var spændende at høre om arbejdet i gruppen, som også har dansk deltagelse i form af tidligere fagpolitisk konsulent i DDD, dyrlæge Vibe Pedersen Lund.

På dansk opfordring var der på mødet i EASVO også en drøftelse af embedsdyrlægens ansvar og forpligtelse ved certificering i forbindelse med »long distance transport« af dyr til tredjelande. Der er kendte problemer omkring hvilestationer – og emnet blive taget op som et særskilt punkt på dagsordenen ved næste møde.

Bente Petersen

Nyt fra EVERI

På mødet i sektionen, der arbejder med alle emner inden for undervisning, forskning og dyrlægers virke i industrien, EVERI, blev resultatet af spørgeskemaundersøgelse om medicinering af forsøgsdyr præsenteret. Undersøgelsens hovedkonklusioner viser, at:

  • I nogle af de adspurgte medlemslande kan andet personel end dyrlæger ordinere receptpligtig medicin til forsøgsdyr.
  • Generelt må man ty til kaskadereglen for at kunne behandle forsøgsdyr, da der langt fra ofte findes relevante produkter markedsført til forsøgsdyrsarterne. Herunder er især medicin til primater, amfibier og fisk meget begrænsede.
  • Overordnet er det opfattelsen, at »Regulation 2019/006 on use of veterinary medicinal products« primært vil påvirke definitioner af, hvad der fx anses som et dyreforsøg, og hvem der må udføre hvilke behandlinger mv., men ikke vil medføre en egentlig ændring af praksis i forhold til de medicineringer, der bliver udført.

Under overskriften »Role of ‘Industry’ Vets and their Contribution to Wider Society« gav Veterinary Public Health Association, der er en del af BVA, en uddybning af, hvad industriansatte dyrlæger beskæftiger sig med. Eksemplerne, der blev uddybet, omhandlede, at dyrlæger bidrager til industrien både som ansatte og som rådgivere i flere sektorer, bl.a. agrofood industri, farmaceutisk industri og non-government organisationer (NGO’er).

I det fortløbende arbejde i EVERI - for at skabe mulighed for External Practical Training (EPT) for veterinæstuderende – er det primære omdrejningspunkt af skaffe funding til at muliggøre studieopholdene.

Lærke Boye Astrup