Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje (DFU)

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje er et lovbestemt udvalg, nedsat efter bestemmelser i §§ 37 og 38 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser henhører under Undervisningsministeriet. Bekendtgørelsen kan læses her

Overenskomstens parter - Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening - har i fællesskab nedsat Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje. Udvalget består af fire medlemmer. To medlemmer er udpeget af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og to medlemmer er udpeget af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening.

Udvalgets medlemmer kan ses her

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje bestemmer indholdet i reglerne om uddannelsen til veterinærsygeplejerske og veterinærsygehjælper, herunder uddannelsens varighed og struktur, fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse samt uddannelsens mål.

Udvalget skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. En gang årligt indsender udvalget en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.

Udvalget godkender praktikvirksomheder i Danmark. Retningslinjer samt ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed finder du her

Endvidere beskæftiger udvalgt sig med afkortning eller forlængelse af uddannelser. Læs mere 

Ved tvister mellem elev og arbejdsgiver skal udvalgt mægle mellem sagens parter.

Læs mere om ansættelse som elev

Ved spørgsmål til Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje, uddannelsen som veterinærsygeplejerske eller andet, kontakt da Anette Villum Pedersen i udvalgets sekretariat på tlf: 38 71 08 88 eller e-mail: ape@ddd.dk

 
 

 Kontakt i DDD

Anette VP.jpg

Anette Villum Pedersen

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 13-04-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter