Vedtægter


Vedtægter for foreningen af Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat, FHK

Paragraf 1
Formål
Foreningens navn er "Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat".

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser på de faglige og kollegiale områder.
Formålet varetages ved møde- og kursusvirksomhed. Der skal afholdes mindst et fagligt kursus årligt.

Paragraf 2
Medlemskab

Godkendte fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat kan efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen optages som aktive medlemmer i foreningen.
Alle medlemmer skal tillige være medlem af Den danske Dyrlægeforening.
Nye medlemmer skal godkendes på  første generalforsamling efter deres optagelse og nægtelse af optagelse kan ske med 2/3 flertal. Eksklusion af medlemmer kan ske efter samme retningslinier.
Kontingent opkræves en gang årligt. Den årlige kontingentsats vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, meddele et medlem kontingentnedsættelse.
Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til bestyrelsen med virkning fra den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved et medlems udtræden ydes ikke refusion for den resterende del af kontingentperioden.
Tidligere fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat der ikke har opnået regodkendelse, mister efter 1 år retten til titlen som "Fagdyrlæge", samt retten til aktivt medlemskab.

Paragraf 2a
Passivt medlemsskab

Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Passive medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med aktive medlemmer.
Tidligere fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat, som ikke længere er praktiserende kan optages som passive medlemmer i foreningen efter retningslinier nævnt i paragraf 2.
Tidligere fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat , som ikke har opnået regodkendelse kan optages som passive medlemmer efter retningslinier nævnt i paragraf 2.

Bestyrelsen
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og en formand, der alle vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at et af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, og formanden hvert 3. år. Genvalg kan finde sted en gang.
Foreningens formand vælges på en generalforsamling, medens bestyrelsen i øvrigt konstituere sig selv med en næstformand og en kasserer. Vælges formanden blandt bestyrelsens medlemmer, betragtes dette som nyvalg, og den derved ledigblevne bestyrelsespost besættes med nyvalg.
Foreningens første bestyrelses fastlægger selv sin afgangsrækkefølge, således at et medlem vil være på valg hvert år.
Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives, og der skal føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når t o af dens medlemmer er tilstede.
Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant til bestyrelsen.

Paragraf 4
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsperiode er 1. september til 31. august. Regnskabet skal før generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant for disse vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Paragraf 5
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 14. september til 15. december.
Indkaldelse sker med 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde fuldstændig dagsorden.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal, når mindst 25 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden forlanger det, indkaldes med 1 måneds varsel.
Forslag til ekstraordinære generalforsamlinger behandles efter samme retningslinier, som gælder for ordinære generalforsamlinger.

Paragraf 6
Generalforsamlingen er i alle henseender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne og lovgivningen fastsatte grænser.

Paragraf 7
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 2 revisorer og en suppleant
  9. Eventuelt

Intet aktivt medlem kan nægte at modtage valg, hvorimod genvalg kan nægtes. I personspørgsmål sker opstilling og afstemning skriftlig, i øvrige spørgsmål efter dirigentens bestemmelse. Dog skal afstemning foregå skriftlig, hvis 3 medlemmer ønsker det.
Der kan ikke udøves stemmeret ifølge fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.
Afstemninger afgøres, bortset fra de i paragrafferne 2 og 8 nævnte tilfælde ved simpel stemmeflertal.
Aktive medlemmer har hver en stemme. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Medlemmer , der er i kontingentrestance fortaber deres stemmeret.

Paragraf 8
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3’s flertal.
Foreningens opløsning kræver, at 2/3 af samtlige aktive medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter generalforsamlingen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Dyrlægerne Understøttelsesforening.

Paragraf 9
Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles fuldmagt til kassereren til at foretage daglige ind- og udbetalinger . Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningen medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Paragraf 10
Disse vedtægter er lovligt vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt 1. juni 1988.
Samt revideret og godkendt på generalforsamling 29. september 2005.
 
 

 

Senest ændret 18-08-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter