Gå til sidens indhold

Vejledning til lønkompensationsordning

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/COVID-19. Her kan du få svar på, hvordan du ansøger og flere andre spørgsmål.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

 • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 • Mere end 50 ansatte.

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav.

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Lønkompensationsordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen (Virk.dk), som forventer at kunne modtage ansøgninger fra onsdag den 25. marts 2020, kl. 12.00. Ansøgning skal indgives via www.virksomhedsguiden.dk 

 • Hvordan skal du forholde dig til de nye beløbsgrænser?

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om lønkompensation. Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder per måned. Det gælder for alle - både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation

 • For virksomheder, der ikke har søgt om lønkompensation endnu

  Ansøgningsblanketten er opdateret med den nye beløbsgrænse, så virksomheder, der endnu ikke har søgt, nu kan ansøge.

 • For virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation

  Erhvervsstyrelsen har allerede påbegyndt sagsbehandlingen af en række ansøgninger efter de tidligere beløbsgrænser. Hvis din ansøgning er en af disse, vil du ved udbetaling af kompensationsbeløbet blive informeret om, hvordan du kan ansøge om at få yderligere midler udbetalt baseret på de nye grænser.

  Ansøgninger, der allerede er indsendt, og endnu ikke er sagsbehandlet, vil automatisk blive omfattet af de nye regler. Hvis dette gælder din ansøgning, skal du intet foretage dig. Hvis du ønsker at ansøge for flere medarbejdere, anbefales det, at du venter til, at du har modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen på din eksisterende ansøgning.

 • Du kan ikke søge om kompensation, hvis:

  udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19

  virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.

  udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19

  virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.

 • Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning

  For hver medarbejder, der hjemsendes:

  • CPR-nummer
  • Fulde navn
  • Periode start (første dag med kompensation)
  • Periode slut (sidste dag med kompensation)
  • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
  • Månedsløn (i kr.)
  • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
  • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

  Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

  • Ansættelseskontrakt på nyansatte

  Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere:

  • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode (se DA’s skabelon i slutning af dette dokument).
  • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.

  Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

 • Har du brug for hjælp til ansøgningen?

  Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på telefon 70 80 90 89.

  Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00

 • Kan jeg søge om lønkompensation?

  For at søge om lønkompensation skal du hjemsende:

  • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
  • Mere end 50 ansatte.

  Om medarbejderne er ansat deltid eller fuldtid har ikke betydning for udregningen af de 30 % eller optællingen af de 50 medarbejdere.

  Eksempel: Hvis du har en virksomhed med 10 ansatte, skal du hjemsende minimum 3 ansatte for at kunne søge om lønkompensation.

  Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som du søger lønkompensation for.

 • Hvem indgår i min medarbejderstab?

  Din medarbejderstab udgøres af alle med fast tilknytning til virksomheden undtagen virksomhedsejere, som ejer minimum 25 % af virksomhed.

  Fast tilknytning betyder, at der skal være en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed for, at virksomheden kan modtage lønkompensation for medarbejderen. Kontrakten skal være indgået før den 9. marts 2020.

  Det betyder, at løsarbejdere ikke indgår, da de ikke har fast tilknytning til virksomheden. Løsarbejdere er kendetegnet ved, at ansættelsen kun er meget kortvarigt således, at ansættelsen afbrydes, når fx et dagsarbejde er overstået og medarbejderen ikke er tilsagt til at arbejde den følgende dag.

 • Hvem kan jeg som virksomhedsejer søge lønkompensation for?

  Du kan søge lønkompensation for medarbejdere med fast tilknytning uden særlige forhold.

  Fast tilknytning betyder, at der skal være en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed. Det er en forudsætning for, at virksomheden kan modtage lønkompensation for medarbejderen. Kontrakten skal være indgået før d. 9. marts 2020.

  Både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver, fx barselsvikarer, er dermed omfattet, hvis der forelægger en ansættelseskontrakt.

  Medarbejdere med særlige forhold, som du ikke kan få lønkompensation er:

  • Medarbejdere på anden offentlig støtte
  • Allerede afskedigede medarbejdere
  • Administrerende direktør
  • Virksomhedsejer, der ejer mere end 25 %.
 • Hvor meget kan jeg få i kompensation?

  For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

  For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

  Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis din medarbejder arbejder mindre end fuldtid (37 timer), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

 • Hvor meget skal medarbejderne have i løn og pension i perioden?

  Hvor meget skal medarbejderne have i løn og pension i perioden?

  Virksomheden skal fortsat betale fuld løn inkl. pension mv. til medarbejderne i kompensationsperioden.

 • Hvilke typer af virksomheder er omfattet af ordningen?

  Alle virksomheder, der har et dansk CVR-nummer og som ikke modtager mere end 50 % i driftsstøtte fra det offentlige, kan søge om kompensation. Virksomhedsform og branche har dermed ikke betydning for, om du kan søge.

 • Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

  Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

  Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

 • Medarbejderens bibeskæftigelse i hjemsendelsesperioden

  Hvis en medarbejder er hjemsendt under lønkompensationsordningen, skal vedkommende stå til rådighed for virksomheden og herved kunne møde på arbejde igen med dags varsel.

  Medarbejderen vil som følge af dette ikke kunne påtage sig andet lønnet arbejde.

  Det er DAs vurdering, at en medarbejder, der også forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, vil kunne fortsætte med dette, så længe omfanget af bijobbet ikke øges og i øvrigt er til hinder for, at medarbejderen kan møde igen på arbejde med dags varsel.

  DA vurderer, at medarbejderen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde i forbindelse med hjemsendelsen.

 • Må jeg afskedige medarbejdere i den periode, jeg modtager lønkompensation?

  Nej, det er en forudsætning for at kunne få lønkompensation, at du ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, du modtager lønkompensation. Det gælder både medarbejdere, der er hjemsendt, og medarbejdere, der ikke er hjemsendt.

  Hvis en medarbejder selv opsiger sin stilling, er det muligt at få lønkompensation, så længe virksomheden stadig betaler løn til medarbejderen.

 • Afskedigelser forud for indtrædelse i lønkompensationsordningen

  Virksomheder kan godt træde ind i lønkompensationsordningen, selvom de forud for deres indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af COVID-19/coronavirus. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde i virksomheden i deres opsigelsesperiode.

  Der stilles ikke tidsmæssige krav til perioden, der skal gå fra, at der er sket afskedigelser i virksomheden, til at der kan indtrædes i ordningen for andre medarbejdergrupper.

  Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Såfremt virksomheden senere måtte opsige, stopper ordningen derfor for hele virksomheden, dog alene for det fremadrettede forløb. Virksomheden vil kunne beholde modtaget kompensation, der dækker frem til udtrædelsestidspunktet.

  Dette henset til, at det styrker virksomhedernes tilskyndelse til at anvende ordningen.

 • Hvilke muligheder har jeg for at genindkalde mine medarbejdere, og hvordan påvirker det muligheden for at modtage kompensation?

  Hvis du i en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendte.

  Virksomheder, som allerede på ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

  Hvis genindkaldelsen fører til, at du falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i gennemsnit over den periode, som du søger lønkompensation for, kan du blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde dine medarbejdere.

  Eksempel 1:

  En medarbejder hjemsendes i 12 uger, men der er brug for at medarbejderen arbejder hver 2. tirsdag (dvs. 6 tirsdage i alt).

  Når virksomheden søger om lønkompensation angives den samlede periode på de 12 uger. I samme forbindelse angives det, at virksomheden forventer at indkalde medarbejderen 6 dage inden for den samme periode.

  Hvis virksomheden indkalder medarbejderen flere dage end angivet, skal en del af kompensationsbeløbet tilbagebetales. Herefter udbetales lønkompensation for 12 uger minus 6 dage.

  Eksempel 2:

  En medarbejder hjemsendes i 12 uger med lønkompensation. Virksomheden ansøger om lønkompensation for perioden (fra dato til dato) og får udbetalt lønkompensation for 12 uger.

  Efter 8 uger vurderer virksomheden, at der er brug for medarbejderen i virksomheden og kalder medarbejderen på arbejde.

  Virksomheden har modtaget kompensation for 12 uger og skal derfor tilbagebetale kompensationen for de 4 uger, hvor medarbejderen er tilbagekaldt på arbejdet.

 • Er det muligt at skifte imellem medarbejdere, der er på arbejde og hjemkaldt?

  Det er muligt at lade flere medarbejdere være omfattet, som skiftevis er på arbejde og hjemkaldt. Det er dog et krav, at der søges lønkompensation for alle omfattede medarbejdere, da de registreres på deres CPR-numre, og virksomheden lever op til kriteriet om, at minimum 30 % eller mere ned 50 ansatte er hjemsendt som et gennemsnit for hele perioden.

  Hvis du fx ønsker at hjemsende 40 medarbejdere i en periode og skifte dem ud med 40 andre medarbejdere i en anden periode, vil alle 80 blive betragte som hjemsendt og vil skulle afvikle ferie.

 • Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

  Ja, den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering under kompensationsperioden.

  Hvis din medarbejder er fuldtidsansat og hjemsendt i alle 3 måneder, skal medarbejderen afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage. Hvis din medarbejder arbejder færre timer og/eller ikke er hjemsendt i hele perioden, reduceres antallet af dage forholdsmæssigt. 

  Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv., skal der afholdes tjenestefri uden løn. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage, derfor skal disse dage trækkes fra kompensationsperioden.

  Hvis medarbejderen får betalt ferie fra anden side end arbejdsgiver fx ved træk på feriekonto, skal disse dage ligeledes trækkes fra kompensationsperioden.

 • Hvor mange dage uden løn skal medarbejderen bidrage med?

  For medarbejdere, der er hjemsendt med løn i den fulde tremåneders periode fra 9. marts til 8. juni 2020, er der tale om fem dage. For medarbejdere, der er hjemsendt i en kortere periode, svarer antallet af dage til 1,67 pr. måned, vedkommende er hjemsendt.

  De op til fem dage skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, medmindre arbejdsgiver og medarbejder bliver enige om noget andet.

  Der har – på baggrund af ordlyden af trepartsaftalen – tidligere i kommunikationen været angivet, at der i forbindelse med anvendelse af lønkompensationsordningen skulle afvikles 5 feriedage mv. eller 5 dages egenbetalt frihed. Dette er nu blevet præciseret i lovforslaget, således at det antal dage, som den enkelte medarbejder skal afvikle, skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til længden af den konkrete hjemsendelsesperiode.

  Eks. hvis en medarbejder hjemsendes i 1½ af de 3 måneder, vil det svare til 50 %, og den afholdte frihed/egenbetaling udgør dermed 2,5 dage. Hvis en medarbejder hjemsendes i 2 af de 3 måneder, vil det svare til 67 %, og den afholdte frihed/egenbetaling udgør dermed 3,33 dage. Medarbejderen skal med andre ord afvikle 1,67 dage pr. måneds hjemsendelse.

  Virksomhederne kan efter ordningen ikke modtage lønkompensation for de op til fem dage. Disse fragår således under alle omstændigheder i lønkompensationen fra Erhvervsstyrelsen til virksomheden.

  Hvorledes opfyldning med feriedage kan ske, herunder hvorledes anvendelse af ferie fra det nye ferieår kan ske, fastlægges bl.a. i lovforslaget om lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19 (L 141), der forventes vedtaget den 24. marts 2020, samt i en bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

 • Hvordan kan dagene uden løn dækkes?

  Hvis medarbejderen har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode, som kan dække de tjenestefri dage uden løn, som medarbejderen skal bidrage med, skal denne ferie, feriefridage og/eller afspadsering anvendes.

  Har medarbejderen ikke ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode, som kan dække de tjenestefri dage uden løn, som medarbejderen skal bidrage med, kan medarbejderen vælge mellem at holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår.

 • Kan virksomhed og medarbejder aftale en lønnedgang og stadig få lønkompensation?

  Ja, hvis lønnedgangen er aftalt og indgået inden virksomheden ansøger om lønkompensation. Ved aftale om lønnedgang bortfalder kravet om, at medarbejderne skal afholde op til 5 feriedage.

 • Kan jeg få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening?

  Ja, du kan godt få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem i en fagforening.

 • Er jeg omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat?

  Ja, hvis du har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af ordningen.

  Som virksomhedsejer uden ansatte er du ikke omfattet af ordningen – også selv om du får løn fra virksomheden. Du kan i stedet orientere dig i kompensationsordningen for tabt omsætning hos selvstændige, freelancere mv.

 • Hvilke særlige krav gælder for lønkompensation for elever/lærlinge?

  For elever/lærlinge er det ikke et krav, at de hjemsendes, selvom du får lønkompensation for dem. Elever/lærlinge kan stadig tælles med som den del af medarbejderstaben, som er hjemsendt. Du har stadig et uddannelsesansvar over for eleven, hvis personen bliver på arbejdet.

  Hvis eleven er under prøvetid, så suspenderes prøvetiden i perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

 • Skal der betales skat af kompensationen?

  Lønmodtagerne beskattes som hidtil af den løn, de modtager fra arbejdsgiveren.

 • Kan jeg ansøge flere gange inden for ansøgningsperioden?

  Du kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden, 9. marts til 8. juni. Får du behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt, kan du indsende en supplerende ansøgning.

 • Kan jeg søge flere kompensationsordninger på samme tid?

  Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

 • Kontrol og dokumentation

  Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.

  Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.

  I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Den relevante faglige organisationer kan gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

  Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand. Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Skabelon til brug ved hjemsendelse

DA har udarbejdet en skabelon til brug ved hjemsendelser i forbindelse med lønkompensationsordningen.

Bemærk - skabelonen er vejledende og kan tilpasses alt efter behov, fx kan det være relevant at justere den periode, som medarbejderen er hjemsendt, hvis man fx ønsker at lave en rotationsordning.

Hent skabelon (kræver login)

Øget fleksibilitet med jobrotation

Det er nu præciseret, at der er mulighed for at kombinere lønkompensationsordningen med jobrotation – dette har ellers været udelukket.

Selvom der ikke vil blive kompenseret fuldt ud for dyrlægernes løn på hjemsendelsesdagene, vil en rotationsordning i denne form give mulighed for fleksibelt at benytte sig af arbejdskraften samtidig med, at der modtages en kompensation på hjemsendelsesdagene.

Kombinationen indebærer, at den enkelte arbejdsgiver kan ansøge om lønkompensation for medarbejderne for en periode, og i ansøgningen angive det antal dage, som medarbejderne vil skulle arbejde, og arbejdsgiver vil så kunne modtage lønkompensation for de resterende dage.

Det indebærer, at der kan udarbejdes en plan, hvorefter en del af medarbejderne eksempelvis arbejder i lige uger og bliver hjemsendt i ulige uger og omvendt for den anden del af medarbejderne.

Der er ingen krav om opdelingen af grupperne, så længe det gennemsnitlige antal af hjemsendte udgør mindst 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte over perioden med lønkompensation. Dette betyder også, at tidsplanen for, hvem der skal arbejde, kan varieres i vidt omfang, så længe der er mindst 30 % hjemsendt.

Der vil fortsat skulle betales fuld løn, dog delvis kompenseret, men til gengæld vil det løse spørgsmålet om, at fagforeningerne skal tilslutte sig løsningen og skabe fleksibilitet for den enkelte arbejdsgiver til at planlægge i hvilket omfang, der er behov for den enkelte medarbejder i perioden.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15