Gå til sidens indhold

DDD: Der skal peges på alternative løsninger

Den nye veterinærlægemiddelforordnings bestemmelser (2019/6, artikel 106.1) skaber et reelt problem for dyrlæger i klinisk praksis, da EU-Kommissionen gentagne gange har slået fast, at afvigelser fra SPC’et strider imod reglerne. Dermed tvinges dyrlægerne til dagligt at overtræde gældende lov. Dyrlægeforeningen fortsætter arbejdet med at få EU-Kommissionen til indse, at ændrede SPC’er ikke er løsningen.

DSC05491

Før sommerferien sendte Dyrlægeforeningen en større rapport til Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, der med talrige eksempler beskriver dyrlægers daglige udfordringer med at følge lægemidlernes SPC (produktresumeer), hvad angår fx dosis og behandlingslængder. 

DDDs indsigelse gik blandt andet på, at mange SPC’er ikke følger nyeste evidens og derfor kompromitterer god klinisk praksis og dyrevelfærd. Dermed tvinges dyrlægerne til dagligt at overtræde gældende lov.

Sanktioner er fortsat en bekymring

Den 10. august var Den Danske Dyrlægeforening inviteret til (endnu) et møde med Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen som reaktion på denne og de øvrige henvendelser, som Dyrlægeforeningen ad flere omgange har rettet til de to styrelser med det formål at forsøge at finde løsninger.

Dyrlægeforeningen ønskede også igen at gøre opmærksom på, at der fortsat er stor bekymring blandt mange dyrlæger om konsekvenserne ved at afvige fra forordningens bestemmelser – specielt da Fødevarestyrelsen ved gentagne lejligheder har præciseret EU-Kommissionens svar til Danmark om, at et veterinærlægemiddels SPC ufravigeligt skal følges, kun undtaget af kaskadereglen. Også når der er tale om multimodal behandling.

Fødevarestyrelsen slog på mødet da også fast, at anæstesiprotokoller, der systematisk afviger fra SPC’erne, vil opfattes som en overtrædelse af artikel 106, så bekymringen blandt dyrlæger synes helt reel.

Imidlertid ønsker Fødevarestyrelsen generelt at anlægge en vejledende linje, når kontroller af dyrlæger udføres. Samtidig er det dog klart, at ved gentagne overtrædelser eller konsekvent unddragelse fra reglerne vil der, som i andre sammenhænge, gives indskærpelse eller bøde.

Med afsæt i dette opfordrer Dyrlægeforeningen sine medlemmer til at notere årsager til eventuelle afvigelser i dyrets journal til senere dokumentation og eventuel argumentation. Dyrlægeforeningen hører også gerne fra medlemmer, der måtte opleve konkrete sanktioner relateret til forordningen. Alt imens foreningens arbejde for en holdbar løsning fortsætter.

Et fortsat politisk pres er nødvendigt

Efter oplæg fra Lægemiddelstyrelsen om lægemidlers godkendelsesprocedurer samt de fælles udfordringer og indsatsmuligheder kunne Dyrlægeforeningens på baggrund af mødet yderligere konkludere en bred enighed om:

  • At den løsning som EU-Kommissionen har foreslået (at SPC’erne må ændres, hvis de ikke er retvisende) ikke er gangbar.
  • At projektet om harmonisering af EUs mange produktresumeer (SPC’er) endnu er i sin spæde start, så Dyrlægeforeningen forventer heller ikke at denne indsats kan gøre en betydelig forskel på den korte eller lange bane.
  • At der fortsat er et stort behov for at presse på fra dansk side, for at EU-Kommissionen skal pege på en anden løsning.

I det fortsatte arbejde vil DDD:

  • Holde styrelserne op på, at vejledninger om danske forhold giver dyrlægerne ret til at prioritere dyrevelfærd og dyrlægers arbejdssikkerhed højest
  • Samarbejde med styrelserne om at forfølge mulighederne for at ændre SPC’erne for nationalt godkendte produkter
  • Igen at række ud til vores europæiske dyrlægekolleger i både FVE og de relevante medlemslande for at skabe opmærksomhed om problemerne og udbygge alliancerne
  • Fastholde det politiske pres via vores allierede politikere i Europa-Parlamentet.