Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

ADO vedtægter

Navn

§ 1
Organisationens navn er Ansatte Dyrlægers Organisation betegnet ADO. Ansatte Dyrlægers Organisation er en organisation under Den Danske Dyrlægeforening.

Formål

§ 2
Det er Ansatte Dyrlægers organisations formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område.

Medlemmer

§ 3
Dyrlæger ansat i stat, region, kommune eller privat virksomhed samt arbejdsledige dyrlæger skal være medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation og Ansatte Dyrlægers Organisations støtteforening.
Stk. 2. Medlemskabet opnås ved skriftlig indmeldelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat, der automatisk placerer medlemmer, der opfylder kriterierne i stk. 1 i Ansatte Dyrlægers Organisation og Ansatte Dyrlægers Organisations støtteforening.
Stk. 3. Udmeldelse sker som anført i Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening.
Stk. 4. Under en løbende konflikt, hvori Ansatte Dyrlægers Organisation er inddraget, kan udmeldelse kun ske med bestyrelsens godkendelse.
Stk. 5. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af Ansatte Dyrlægers Organisation unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden.

Interessevaretagelse for medlemmer

§ 4
Ansatte Dyrlægers Organisation udøver forhandlingsretten for samtlige de af Den Danske Dyrlægeforening indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår m.v.
Stk. 2. Ansatte Dyrlægers Organisation kan overdrage hele eller dele af forhandlingsretten til Akademikernes Centralorganisation samt til de af Ansatte Dyrlægers Organisation godkendte og anmeldte tillidsrepræsentanter.
Stk. 3. Stillingtagen til overenskomster og aftaler tages ved urafstemning blandt berørte medlemmer.

Kontingent

§ 5
Medlemskontingenters størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Kontingentet skal dække Ansatte Dyrlægers Organisations arbejde.
Stk. 2. Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse er bemyndiget til at udskrive ekstrakontingenter i forbindelse med lovlige konflikter på de i § 4 omhandlede områder.
Stk. 3. Såfremt en konflikt løber mere end en måned er Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortest mulig varsel. Generalforsamlingen skal tage stilling til konfliktens videre forløb herunder den videre konfliktfinansiering.

Generalforsamling

§ 6
Ansatte Dyrlægers Organisations generalforsamling er organisationens højeste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned samme sted som og i forbindelse med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings og faggruppernes generalforsamlinger.
Stk. 3. Dagsordenen for Ansatte Dyrlægers Organisations generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
6. Valg af revisorer
7. Valg af formand (når det er relevant)
8. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt.
Stk. 4. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste maliadresse. Offentliggørelse med mindst samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift kan erstatte medlemsudsendelsen.
Stk. 5. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden den 1. august til bestyrelsen.
Stk. 6. Dagsorden herunder bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag fremsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan ske med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift eller på foreningens hjemmeside og kan da erstatte den skriftlige fremsendelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger

§ 7
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 50 medlemmer skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden forlanger dette. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodning er fremsendt med det i stk.1 angivne varsel.

Afstemning ved generalforsamlinger

§ 8
Afstemninger ledes af dirigenten, som afgør afstemningsmåden, dog kan 1/3 af de tilstedeværende forlange skriftlig afstemning. Personvalg foretages altid skriftligt.
Stk. 2. Ved afstemning har hver én stemme.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger om vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. For at en ændring af disse vedtægter kan træde i kraft, skal ændringerne godkendes af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse.

Opstilling og valg

§ 9
Alle medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisation er opstillingsberettigede og valgbare som formand samt opstillingsberettigede og valgbare som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, såfremt kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges som bestyrelsesmedlem. Der skal derfor afgives supplerende stemmer ved bestyrelsesmedlemsvalg og suppleantvalg, hvor der er kandidatsammenfald til forskellige poster.
Stk. 2. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af hvilke poster, den opstillede søger valg til og ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet - opstilling af kandidater - påbegyndes.
Stk. 3. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn ledsaget af den korte levnedsbeskrivelse samt den skriftlige motivation. For at sikre en ensartet præsentation af kandidaterne kan Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation.
Stk. 4. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer foregår ved urafstemning blandt alle medlemmerne. Formandsvalg og valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter foregår som særskilte valg. Der skal, for at stemmesedlen er gyldig, afgives et antal stemmer, der højst kan udgøre et antal svarende til det antal kandidater, der skal vælges samt eventuelt supplerende stemmer, jf. stk. 1. Valget af suppleanter sker på generalforsamlingen. Der kan vælges op til 3 suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgør Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse ved lodtrækning, hvilken kandidat, der er valgt eller suppleantrækkefølgen. Suppleanterne er prioriteret efter stemmetal, jf. § 9, stk. 8.
Stk. 5. Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg. Suppleanternes valgperiode er på 1 år, og genvalg kan finde sted uden begrænsninger.
Stk. 6. Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer begynder når valgresultatet foreligger.
Stk. 7. Såfremt Ansatte Dyrlægers Organisations formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant indtil formandsvalg har fundet sted.
Stk. 8. Såfremt et bestyrelsesmedlem i Ansatte Dyrlægers Organisation ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle en suppleant blive valgt efter funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsen

§ 10
Bestyrelsen består af 1 formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen tilstræbes sammensat, så den består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder.
Stk. 2. Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse varetager den daglige ledelse af Ansatte Dyrlægers Organisation og er berettiget til at optræde udadtil på Ansatte Dyrlægers Organisations vegne på de sagsområder, der er henlagt til Ansatte Dyrlægers Organisation og forudsat, at spørgsmålet ikke først skal forelægges generalforsamlingen.
Stk. 3. Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse udpeger forhandlingsdelegationer og repræsentanter til interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper herunder til AC og Pensionskassen.
Stk. 4. Ansatte Dyrlægers organisations bestyrelse kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål samt indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse afholder møder, når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden afgør om mødet afholdes som et video-link-møde. Møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel, medmindre sagernes afvikling nødvendiggør et kortere varsel.
Stk. 6. Ansatte Dyrlægers Organisations bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretariat

§ 11
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat er sekretariat for Ansatte Dyrlægers Organisation.

Regnskab

§ 12
Ansatte Dyrlægers Organisations regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling, samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Vedtægternes vedtagelse

§ 13
Disse vedtægter er vedtaget på en den 8. oktober 2016 afholdt generalforsamling og efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.

Disse vedtægter er vedtaget på en den 28. september 2019 afholdt generalforsamling og efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.