Gå til sidens indhold

Krav til indholdet i ansættelseskontrakter

En arbejdsgiver skal sikre, at den ansatte skriftligt får oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Manglende ansættelseskontrakt kan være kostbart.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for den ansatte fremgå af en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderens arbejdstid, planlagt eller faktisk, udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge over en periode på fire på hinanden følgende uger.

DA opfordrer altid til at have en ansættelseskontrakt klar og underskrevet senest den første arbejdsdag, men en kontrakt skal iølge loven dog først gives senest 7 dage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Fremgår væsentlige vilkår ikke af kontrakten eller et tillæg hertil, og opstår der usikkerhed eller sågar en konflikt om vilkårene i ansættelsesforholdet, kan det koste arbejdsgiveren alt imellem 1.000 kr. og op til 26 ugers løn i godtgørelse til den ansatte.

Ifølge loven er der 15 oplysninger, som minimum skal fremgå af ansættelseskontrakten:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder eller frit kan bestemme sit arbejdssted, samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænset ansættelse, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
 6. Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedens identitet, så snart denne er kendt
 7. Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid
 8. Varigheden af det fravær med løn, som lønmodtageren har ret til, fx ferie, barns syg eller anden frihed, der gives
 9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herfor
 10. Den aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, fx pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor, og hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer
 12. Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal arbejdsgiveren underrette lønmodtageren om det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer, de referencetimer og dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, samt eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven
 13. Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder
 14. Angivelse af, hvilken kollektiv overenskomst eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet
 15. Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side, som fx pensionsselskab, sundhedsordning og ATP.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15