Gå til sidens indhold

Udstationering

Når du er ansat af en dansk virksomhed med ansættelsessted i udlandet, er du udstationeret. Typisk varer en udstationering 1-3 år.

Scanstockphoto Image 198264

Arbejder du i udlandet, men er ansat af en dansk arbejdsgiver, vil du som udgangspunkt være omfattet af danske love og aftaler, som de ville gælde for dig i Danmark - med mindre du og din arbejdsgiver aftaler noget andet.

Nogle gange lader arbejdsgiveren et udenlandsk selskab, som kan være 100 procent ejet af arbejdsgiveren, stå som arbejdsgiver.

Her skal du være opmærksom på, at du og din arbejdsgiver tydeligt skal aftale, at det er de danske love og aftaler, der gælder for din ansættelse.

Din tjekliste, når du skal udstationeres

Inden du skriver under, skal du have styr på en række forhold. Og det du og din arbejdsgiver bliver enige om, skal fremgå af din kontrakt. Ellers kan det være umuligt at bevise, hvad I har aftalt.

 • Aftaler om det arbejdsmæssige

  Når det gælder det rent arbejdsmæssige, skal du have en aftale, der tydeligt angiver:

  • Hvor længe du skal udstationeres, og hvilke forhold kan eventuelt medføre at udstationeringen afbrydes (force majeure).
  • Arbejdsgivers fulde navn og adresse samt arbejdsstedets adresse (ikke nødvendigvis den samme).
  • Arbejdets indhold. Sørg for en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om det.
  • Dine lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
  • Din arbejdstid skal stå klart. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde. Skal det fx udbetales eller afspadseres?
  • Ferie og fridage skal aftales. Det kan også være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til frihed ved barns sygdom.
  • Noget om rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter under udstationeringen. Hvad med eventuel repræsentation og brug af kreditkort?
  • Opsigelsesvilkår skal aftales. Tag særligt  stilling til muligheden for at afbryde udstationeringen fra din side.

  Du og din arbejdsgiver bør i øvrigt aftale, at eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole, og at ansættelsesforholdet er underlagt danske retsregler.

 • Aftaler, der handler om familieforhold

  Hvad enten du tager afsted alene eller ej, råder vi dig til at få klare aftaler om:

  • Dine boligforhold og økonomien i forbindelse med at flytte fra Danmark og senere retur.
  • Eventuelt tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.
  • Hvem tegner de relevante forsikringer for  familien? Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.
  • "Øvrige udgifter" som fx udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv.
  • Hvilke vilkår har du i forhold til (betalte) hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide.
 • Vigtige forsikringer

  Det er vigtigt, at du er klar over, hvordan du (og din familie) er forsikret, mens du er i udlandet. Det gælder også ved sygdom og ulykke.

  Du bør tjekke, hvilke forsikringer du skal have i netop det land, du er på vej til.

  Her kan du finde hjælp:

  Forsikringsoplysningen

  Om social sikring

  Om sygesikring

 • Hvad så når du kommer hjem?

  Allerede inden du skriver under på en kontrakt og tager afsted, skal du tænke fremad.

  Du bør sammen med din danske arbejdsgiver aftale nærmere om dine løn- og ansættelsesvilkår, når du vender tilbage til Danmark.

Din løn under udstationering

Hvad du skal have i løn, mens du er udstationeret, skal du typisk aftale individuelt. Hvor du ender lønmæssigt, handler også om, hvilke andre økonomiske forpligtelser arbejdsgiveren påtager sig. Det kan fx være bolig, bil, telefon eller børneinstitution.

Din løn fastsættes på baggrund af stillingens art og indhold samt dine faglige og personlige kvalifikationer. I nogle tilfælde vil lønnen være fastsat i overenskomster eller i andre aftaler.

Hvad kan påvirke din løn?

Hvor høj din løn bliver, afhænger desuden af eventuelt udstationeringstillæg, godtgørelse for afsavn/ulempe for hele familien, faciliteter - og af hvilket land og hvilken by du skal arbejde i. Prisniveauer er ikke ens verden over.

Hvor længe du skal være udstationeret, betyder også noget for din løn og øvrige ansættelsesvilkår.

Ved kortere udstationeringer er lønnen typisk højere, mens andre goder er begrænsede. Det skyldes, at du som regel skal yde en koncentreret og intensiv arbejdsindsats med arbejde fra morgen til aften.

Ved længere udstationeringer vil perioden i de fleste tilfælde have karakter af en normal arbejdstilværelse, som blot foregår i et fremmed land.

Betaling for merarbejde kun ved overenskomst

Det er sjældent, at du som udstationeret får betaling for (eller afspadsering af) merarbejde - med mindre du lønnes efter dansk overenskomst. Hvis du ikke får nogen kompensation for merarbejde, bør din faste løn afspejle det, og du bør samtidig forsøge at få ret til ekstra ferie. 

Hjælp til at etablere og reetablere sig

Ud over den aftalte løn er det ret almindeligt, at arbejdsgiveren stiller et beløb (ofte en månedsløn) til rådighed for dig i forbindelse med, at du skal etablere en ny husholdning i arbejdslandet. På samme måde vil du ofte få en tilsvarende ekstra betaling (hjemrejsebonus), når du efter en veloverstået udstationering skal reetablere dig i Danmark.

Er du i tvivl om reglerne om udstationering, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.