Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Vedtægter for regionalforeninger

Vedtægter for regionalforeninger

Navn
§ 1
Disse vedtægter er gældende for samtlige regionalforeninger under Den Danske Dyrlægeforening. Regionalforeningerne har følgende navne:

Københavns Dyrlæge-Selskab,
Nordsjællands Dyrlægeforening,
Holbæk Amts Dyrlægeforening,
Sorø Amts Dyrlægeforening,
Præstø Amts Dyrlægeforening,
Bornholms Dyrlægeforening,
Fyens Stifts Dyrlægeforening,
Sønderjydsk Dyrlægeforening,
Ribe Amts Dyrlægeforening,
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening,
Dyrlægeforeningen Østjylland,
Viborg Amts Dyrlægeforening,
Nordjysk Dyrlægeforening,
Sydøstjyllands Dyrlægeforening

Stk. 2. Foreningen er en regionalforening under Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 3. Foreningen og dens medlemmer er underkastet Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter, Etiske Principper og Etisk Kodeks.


Formål
§ 2
Regionalforeningerne har til formål at samle dyrlægerne i området til fremme af det kollegiale forhold og den faglige udvikling.

Stk. 2
Foreningens formål forfølges gennem afholdelse af faglige og kollegiale arrangementer.

Medlemmer
§ 3
Ethvert medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan frit vælge at være medlem af en eller flere regionalforeninger.

Stk. 2. Ændring af regionalforeningstilhør meddeles skriftligt Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat.

Stk. 3. Ved afsluttet uddannelse tilknyttes medlemmet regionalforeningen, der hvor medlemmets første arbejdsplads adresse geografisk er tilhørende, hvis ikke andet er oplyst til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat.

Kontingent
§ 4
Kontingentet til foreningen fastsættes hvert år af regionalforeningens generalforsamling.

Generalforsamling
§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar, marts eller april måned.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det pr. 31. december forrige år afsluttede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af budget og kontingent
  5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  6. Valg af formand (når det er relevant)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (når det er relevant)
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer
  10. Eventuelt.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Meddelelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse eller ved meddelelse i Dansk Veterinærtidsskrift.

Stk. 5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller senest 14 dage efter, at mindst 10 medlemmer har forlangt det med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Afstemninger på generalforsamlinger
§ 7
Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer alle beslutninger vedrørende dens afvikling. Beslutninger kan træffes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ved personvalg kan kandidatopstillingerne være skriftlige. Ved personvalg skal evt. afstemning være skriftlig.

 

Opstilling og valg
§ 8
Foreningen ledes af en formand, der vælges på generalforsamlingen for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges på foreningens generalforsamling for to år. I år med formandsvalg vælges et bestyrelsesmedlem, og i år uden formandsvalg vælges to af bestyrelsens medlemmer. Der vælges op til 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Indtræder der vakance for formanden, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg. Suppleanten med det højeste stemmetal indtræder, indtil formandsvalg kan finde sted. Indtræder der vakance i bestyrelsen i årets løb, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode.

Bestyrelsens opgaver
§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst et bestyrelsesmedlem ønsker dette. Bestyrelsen indkaldes skriftligt.

 

Regnskab og revision
§ 10
Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Sekretariat
§ 11
Den Danske Dyrlægeforening kan udføre sekretariatsfunktioner for regionalforeningen.

 

Vedtægtsændringer
§ 12
Vedtægterne kan ændres som fastlagt i vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening.

 

Vederlag
§ 13
Foreningens udpegede repræsentanter har ret til rejsegodtgørelse ved rejser til møder og anden repræsentation for foreningen. Størrelsen heraf følger statens kørselstakst.

 

Tegning og hæftelse
§ 14
Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles fuldmagt til den økonomiansvarlige til at foretage daglige ind- og udbetalinger.
Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Foreningens ophævelse
§ 15
En regionalforening kan opløses på en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer og en efterfølgende godkendelse af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse.

 

Vedtægternes vedtagelse
§ 16
Disse vedtægter er vedtaget på en den 6. oktober 2023 afholdt generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening.