Gå til sidens indhold

Kend reglerne om arbejdstid

Der er ingen lov om, at en arbejdsuge er på 37 timer. Din arbejdstid fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten følger en overenskomst/lokalaftale eller er aftalt individuelt. Dertil kan komme merarbejde.

Shutterstock 1145861528

For de fleste akademikere gælder det, at arbejdstiden normalt udgør 37 timer om ugen for et fuldtidsjob. Men det er opgaverne, der definerer arbejdstiden.

Nogle uger kan man arbejde mere end 37 timer, mod så at kunne arbejde mindre end 37 timer i andre uger.

Hvis du vedvarende har mere end 37 timer om ugen i gennemsnit, skal du tage en snak om dine arbejdsopgaver med din chef. Formålet er at få opgaverne til at passe med arbejdstiden.

Arbejdstid - overenskomst eller ej

Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du de regler, der gælder for dig, i overenskomsterne.

Er du uden overenskomst eller lokalaftale, skal du tjekke din kontrakt (eller personalehåndbog). 

 • Arbejdstid på det offentlige område

  Ansatte i staten, regionerne og kommunerne har en 37 timers arbejdsuge i gennemsnit som beskrevet ovenfor. Det er fastlagt i overenskomsterne. 
   
  Man kan sige, at AC-overenskomsterne har en indbygget flekstidsordning.
   
  Arbejdstiden er inklusive en halv times frokostpause.
   
  Tal med din chef, hvis du vedvarende har mere end 37 timer om ugen i gennemsnit. 

 • Arbejdstid på det private område

  Hvis du er ansat i den private sektor uden for klinisk praksis - skal du være meget opmærksom på reglerne om arbejdstid som formuleret i lokalaftale eller i din kontrakt.

  Du skal især være opmærksom på, hvorvidt arbejdstiden er opgjort inklusive eller eksklusive frokost.

  Placering af arbejdstiden

  Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår arbejdstiden skal placeres. Derfor er det en god ide, at arbejdstidens placering fremgår af ansættelseskontrakten.

  Regler om hviletid

  Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid. Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen). Der skal inden for hver periode på 7 døgn være mindst 1 fridøgn.

 • Arbejdstid i klinisk praksis

  Ifølge overenskomsten mellem ADO og DA er den sædvanlige ugentlige arbejdstid 37 timer for en fuldtidsansat. Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, men skal over den aftalte normperiode gennemsnitlig være det aftalte ugentlige timetal pr. uge.

  Læs mere om reglerne om arbejdstid i klinisk praksis

Hvad er overarbejde?

Der er tale om overarbejde i jobs, hvor det konkret er aftalt, hvornår arbejdstiden begynder, og hvornår den slutter.

Da de fleste akademikere er ansat i stillinger, hvor opgaveløsningen bestemmer arbejdstiden og tilstedeværelsen på arbejdspladsen, er det de færreste, der er omfattet af bestemmelser om overarbejde. Men det kan forekomme i individuelle kontrakter.

Hvad er merarbejde?

Når opgaveløsningen bestemmer arbejdstiden, er der tale om merarbejde, når du som medarbejder i en periode er nødt til at arbejde mere end gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Det er en konkret vurdering, som din leder foretager, om der er tale om merarbejde, eller om det blot er en almindelig skæv fordeling af arbejdstiden.

Skal mer- og overarbejde varsles?

Der gælder ikke regler for, hvornår mer- og overarbejde skal varsles. Mer-og overarbejde skal blot varsles i så god tid som muligt, men kan pålægges uden varsel.

Du har pligt til mer- og overarbejde...

Du har som udgangspunkt pligt til at udføre mer- og overarbejde. Jo mere nødvendigt arbejdet er, des stærkere personlige grunde skal der til for, at du kan sige nej. Din arbejdsgivers behov må konkret afvejes over for din begrundelse for at nægte at udføre merarbejde.

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver altid tilrettelægge arbejdet, så merarbejde så vidt muligt undgås, og arbejdsgiveren kan ikke systematisk pålægge dig at udføre merarbejde.

Får du rådighedstillæg, kan du kun få betaling for merarbejde, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det merarbejde, der er betalt for via rådighedstillægget.

Er du i tvivl om reglerne om arbejdstid, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.