Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i svineproduktion og sygdomme hos svin

Efteruddannelse med fokus på at øge kvaliteten i din rådgivning.

_C6A2359.jpg

Som fremtidens svinedyrlæger skal du kunne håndtere komplekse problemstillinger på store bedrifter. Det er en udfordrende og spændende opgave, som kræver, at du som dyrlæge holder dig fagligt opdateret og tilegner dig nye kompetencer.

Disse kompetencer består blandt andet i at kunne samarbejde på tværs af faggrupper med den praksisnære sundhedsrådgivning, som svineproducenten har behov for.

På fagdyrlægeuddannelsen i svineproduktion og sygdomme hos svin bliver du opdateret med den nyeste faglige viden, og du indgår i et læringsmiljø, som vil udfordre dig og dine medkursister med fokus på netop praksisnær, faglig rådgivning, samarbejde, kommunikation og økonomi med meget mere.

Se liste med godkendte svinefagdyrlæger

 • Dit udbytte

  Fagdyrlægeuddannelsen i svineproduktion og sygdomme hos svin giver dig kompetencer i:

  • at arbejde problem- og løsningsorienteret med aktuelle faglige problemstillinger, herunder samspillet mellem produktion, fodring, sundhed, reproduktion og velfærd
  • at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, også gerne i samarbejde med andre rådgivere
  • at få indsigt i hvilken type rådgiver du er, og hvilke muligheder det bibringer
  • at få sat den daglige rådgivning bedst muligt i spil bl.a. ved motivationsfremmende kommunikation
  • at indsamle, håndtere, analysere samt tolke data og sammenfatte resultaterne i konkrete handlingsplaner
  • at arbejde med evidensbaseret faglighed i fremtidens svinebesætninger
  • at udarbejde, dokumentere, implementere og evaluere interventioner i et selvvalgt fagligt emne, hvor du får mulighed for at specialisere dig (fx. reproduktion, pattegrisedødelighed, styring af luftvejslidelser etc.)
  • at formidle faglig viden gennem skriftlige og mundtlige fremlæggelser
  • at etablere, udbygge og vedligeholde et fagligt netværk til kollegaer både blandt dyrlæger og i den øvrige branche

   

 • Kursusindhold

  Undervisningsform, indhold og tidsforbrug
  Uddannelsesforløbet består af 3 hovedbestanddele:

  • Deltagelse i kursusmoduler
  • Problemorienterede besætningsanalyser
  • Fagligt tema

  De obligatoriske kursusmoduler udgør ca. 10 moduler á 3 kursusdage. Modulerne vil som udgangspunkt bestå af én dag med forelæsninger inden for et fagligt tema. Der vil deltage indlægsholdere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og andre internationale universiteter, SEGES, Fødevarestyrelsen, Landboforeninger m.m. Det er intentionen, at andre svineinteresserede dyrlæger har mulighed for at deltage på disse enkelte dage.

  Det er desuden planen at arrangere nogle internationale faglige dage, hvor fagdyrlægeholdet enten besøger et udenlandsk universitet, eller udenlandske svinedyrlæger får mulighed for at deltage på nogle kursusmoduler i Danmark.

  Undervisningssproget er dansk, men på dage med international deltagelse, vil undervisningssproget være engelsk.

  De øvrige dage i modulerne vil bestå af supplerende indlæg, samt fagligt gruppearbejde med dybdegående besætningsanalyse i projektbesætninger.

  Undervejs i forløbet vil du skulle arbejde med besætningsnære problemstillinger fra dine egne eller andres besætninger. Du vil skulle indgå i mindre grupper, og imellem modulerne skal du påregne at bruge tid på enkelte besætningsbesøg gerne som fællesbesøg med kollegaer fra din gruppe.

  I grupperne skal I identificere og diskutere konkrete besætningsproblemer, og I skal sammen udarbejde en analyse og en løsningsmodel, som præsenteres for resten af fagdyrlægeholdet. Analyserne skal indeholde såvel faglige som økonomiske og procesmæssige overvejelser. Et samarbejde med besætningsejer samt eventuelt besætningens øvrige tilknyttede rådgivere vil være en fordel i denne læringsproces.

  Vi vil arbejde med dynamiske grupper, og I vil skulle øve jer i samarbejde i forskellige grupper.

  Undervisningsformen er baseret på, at du som kursist selv er med til at planlægge og gennemføre gruppeopgaver og besætningsbesøg samt søge og bearbejde den evidensbaserede litteratur, der skal bruges til at dokumentere løsningsforslag. Det betyder, at du i vid udstrækning selv bestemmer dit ambitionsniveau og dermed hvor meget tid, du vil investere i uddannelsen.

  I den afsluttende hovedopgave skal du fordybe dig i et selvvalgt fagligt emne, enten som et individuelt forløb eller i en selvvalgt gruppe. Hovedopgaven kan tage udgangspunkt i praktisk håndtering af en specifik sygdom eller problemstilling i én eller flere besætninger med dybtgående dokumentation af problemstillingen samt implementering og evaluering. Hovedopgaven kan også formes mere forskningsnært med hypotesegenerering, forsøgsplanlægning, indsamling af data og efterfølgende analyse.

  Alle hovedopgaver afsluttes med en eksamen, som består i en mundtlig fremlæggelse og forsvar med deltagelse af ekstern censor.

  Efter endt uddannelse og bestået eksamen/godkendt hovedopgave får du mulighed for at benytte titlen Fagdyrlæge i svineproduktion og sygdomme hos svin.

   

 • Betingelser for optagelse

  Optagelse på uddannelsen kræver, at du er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har erfaring med rådgivning i svinebesætninger og/eller beskæftigelse inden for svineområdet under uddannelsen. Når du tilmelder dig, vil du blive bedt om at sende en kort motivation for, hvorfor du ønsker at deltage på uddannelsen, og du vil blive bedt om at sende et kort CV, der viser, hvad du tidligere har beskæftiget dig med.

  Uddannelsen gennemføres ved minimum 12 deltagere, og der optages maksimalt 20 på uddannelsen.

 • Tid og pris

  Uddannelsen forløber over 2½ år.

  Det er endnu ikke besluttet, hvornår næste hold starter.

  Pris for deltagelse er ca. 135.000 kr. + moms. Prisen omfatter almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning og ophold under kursussamlingerne. Betalingen vil blive opkrævet i fire rater.

 • Yderligere information

  Er du interesseret i at høre mere om fagdyrlægeuddannelsen, er du velkommen til at kontakte kursusledelsen:
  Fagdyrlæge vedr. sygdomme hos svin, adjunkt Inge Larsen, PhD, KU SUND
  Specialdyrlæge i svin, professor Ken Steen Pedersen, PhD, Dipl. ECPHM, KU SUND

Hovedopgaver svinefagdyrlæger

Se godkendte fagdyrlægehovedopgaver. Hovedopgaverne er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen.

Hovedopgaver svinefagdyrlæger

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert