Gå til sidens indhold

Uddannelse af elever og fagligt udvalg

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje er et lovbestemt udvalg, nedsat efter bestemmelser i §§ 37 og 38 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser henhører under Undervisningsministeriet. Bekendtgørelsen kan læses her

Overenskomstens parter - Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening - har i fællesskab nedsat Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje. Udvalget består af fire medlemmer. To medlemmer er udpeget af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og to medlemmer er udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.

Udvalgets medlemmer kan ses her

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje bestemmer indholdet i reglerne om uddannelsen til veterinærsygeplejerske, herunder uddannelsens varighed og struktur, fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse samt uddannelsens mål.

Udvalget skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. En gang årligt indsender udvalget en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.

Udvalget godkender praktikvirksomheder i Danmark. Retningslinjer samt ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed finder du her

Endvidere beskæftiger udvalgt sig med afkortning eller forlængelse af uddannelser - Læs mere

Ved tvister mellem elev og arbejdsgiver skal udvalget mægle mellem sagens parter.

Læs mere om ansættelse som elev

Kontakt

Marianne Karlberg.
Udvalgssekretær, Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje

Marianne