Gå til sidens indhold

Klausuler

Klausuler er kun i spil i kontrakter på det private område.

C6A3098 (1)

Klausuler er aftaler, som kan påvirke dine jobmuligheder, når du skifter arbejdsgiver. I værste fald kan de stavnsbinde dig. Så du skal være opmærksom på, hvordan du skal kompenseres økonomisk, hvis du ikke kan komme uden om en klausul.

På det offentlige område findes klausuler ikke.

I klinisk praksis er de reguleret og indarbejdet i overenskomsten.

Kun hvis du er ansat på det øvrige private område, er det relevant at du sætter dig ind i lovgivningen om klausuler. Hvis du bliver stillet over for en klausul, er det godt at vide, hvad der skal til for, at den er gyldig.

Lad os altid rådgive dig

Kontakt altid ADO, hvis du i en kontrakt i det private bliver præsenteret for en klausul. Gør det, før du skriver under.

 • Klausuler indgået efter 2015 - gyldighed og kompensation

  Kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter 2015 er reguleret i loven om ansættelsesklausuler.

  Hvem er omfattet?

  Både funktionærer og ikke-funktionærer. Direktører er dog kun omfattet af bestemmelsen om, at en konkurrenceklausul bortfalder, hvis direktøren bliver fyret uden rimelig grund.

  Hvornår er en konkurrenceklausul gyldig?

  For at en konkurrenceklausul overhovedet er gyldig, skal følgende være opfyldt:

  • Lønmodtageren har en helt særlig betroet stilling.
  • Hvad der betinger en aftale om en konkurrenceklausul, skal foreligge på skrift.
  • Klausulen må først gælde efter 6 måneders ansættelse.
  • Klausulen må kun gælde i maks. 12 måneder efter fratrædelse.
  • Det er den ansatte, der opsiger sin stilling. Eller arbejdsgiver opsiger, fordi den ansatte har givet rimelig anledning til det.
  • Lønmodtageren skal have kompensation - efter lovens regler - for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder. Se nedenfor.
  • Lønmodtageren skal have udleveret alle ovennævnte oplysninger på skrift.

  Hvornår er en kundeklausul gyldig?

  For at en kundeklausul overhovedet er gyldig, skal følgende være opfyldt:

  • Aftalen må kun angå kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.
  • Klausulen må først gælde efter 6 måneders ansættelse.
  • Klausulen må kun gælde i maks. 12 måneder efter fratrædelse.
  • Lønmodtageren skal have kompensation - efter lovens regler - for den periode, hvor kundeklausulen gælder. Se nedenfor.
  • Lønmodtageren skal have udleveret alle ovennævnte oplysninger på skrift.
  • Ved opsigelse eller afskedigelse skal lønmodtageren have udleveret arbejdsgiverens liste over de kunder, som er omfattet af klausulen, jf. første punkt.

  Hvis du har begge klausuler

  For at en kombineret klausul er gyldig, skal følgende være opfyldt:

  • Klausulen må kun gælde i maks. 6 måneder efter fratrædelse.
  • Betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal i øvrigt være opfyldt.

  Kompensation for klausulerne

  Der er fire forskellige typer kompensation, alt efter hvor langt kunde- eller konkurrenceklausulen løber, og alt efter om lønmodtageren begynder nyt arbejde i perioden.

  For at få kompensation er det en forudsætning, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde.

  Dog er det sådan, at de første to måneder altid kompenseres med et engangsbeløb på hhv. 60 og 40 % af lønnen ved fratrædelsestidspunktet.

  • 12 måneders klausul uden andet passende arbejde giver en kompensationsgrad på 60 %.
  • 6 måneders klausul uden andet passende arbejde giver en kompensationsgrad på 40 %.
  • 12 måneders klausul med andet passende arbejde giver en kompensationsgrad på 24 %.
  • 6 måneders klausul med andet passende arbejde giver en kompensationsgrad på 16 %.

  I lønnen indgår alle vederlag som pensionsbidrag og værdi af benefits.

  Kompensation ved en kombineret klausul

  For at få kompensation er det en forudsætning, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde.

  Dog er det sådan, at de første to måneder altid kompenseres med et engangsbeløb på 60 % af lønnen ved fratrædelsestidspunktet.

  Ellers skal kompensationen udbetales på samme måde og på samme tidspunkt som løn.

  I øvrigt gælder:

  • Klausulen må højst vare 6 måneder
  • Har lønmodtager ikke fundet andet passende arbejde, udgør kompensationen mindst 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet
  • Finder lønmodtageren andet passende arbejde, nedsættes kompensationen til 24 % efter de to første måneder

  Arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel. Hvis lønmodtageren fratræder mindre end 6 måneder efter klausulen er opsagt, har vedkommende krav på engangskompensationen.

  Vejledning i klausuler indgået efter 2015

 • Klausuler indgået før 2016 - gyldighed og kompensation

  Funktionærloven er grundlag

  Konkurrence- og kundeklausuler indgået før 2016 er kun omfattet af Funktionærloven og ikke så skarpt reguleret som klausuler indgået senere.

  Funktionærlovens regler kan fraviges, hvis der er tegnet kollektiv overenskomst.

  Hvornår er klausulen gyldig?

  Kunde- eller konkurrenceklausulen er kun gyldig, hvis lønmodtageren får kompensation i den periode, klausulen gælder efter fratrædelse.
  Både forpligtelsen og kravet om kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.
  Arbejdsgiveren kan under ansættelsen altid opsige en pålagt klausul med en måneds varsel.  

  Kompensation for klausuler

  Kompensationen udgør 50 % af lønnen, så længe klausulen gælder. Den udbetales som udgangspunkt løbende hver måned.
   
  Kompensationen beregnes af den samlede månedsløn (inklusive værdi af evt. fri telefon, bil osv.), på fratrædelsestidspunktet.
  Hvis du får andet passende arbejde inden for dit faglige område (i bred forstand), kan lønnen for dette arbejde modregnes i klausulkompensationen.

  Særligt om konkurrenceklausuler

  Ved en konkurrenceklausul skal arbejdsgiver under alle omstændigheder betale kompensation for de første 3 måneder.
  Denne del af kompensationen skal udbetales som et samlet engangsbeløb (minimumskompensation), når du fratræder.

  Fogedforbud

  Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde din stilling.
 • Hvad er en uddannelsesklausul?

  Uddannelsesklausuler findes kun på det private område.

  Det er en aftale, der forpligter dig i forbindelse med, at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig.

  Din forpligtelse kan være:

  • At du selv skal betale en del af udgifterne til uddannelsen.
  • At du skal være ansat i et vist tidsrum efter uddannelsen for ikke at slippe for at betale (en del af) udgifterne selv.

  Tal altid med ADO

  Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.
   
  Hvis du skal indgå en uddannelsesklausul, anbefaler vi, at du kontakter ADO. Før du skriver under.

To typer af klausuler

Konkurrenceklausul: Handler om den type arbejde, du må udføre efter du fratræder din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke blive ansat i en konkurrende virksomhed, dvs. en der tilbyder samme ydelser eller produkter.
 
Kundeklausul: En aftale om at du i en aftalt periode efter du er fratrådt, ikke må arbejde for din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med dem. Det omfatter også leverandører og andre samarbejdspartnere.

Tilbudt aktieoptioner?

Hvis du bliver tilbudt aktieoptioner, vil der være betingelser knyttet til det. Få svar på dine spørgsmål i vejledningen om aktieoptioner.

Er du i tvivl om reglerne om klausuler, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.