Gå til sidens indhold

Sygemelding og fravær

Når dine medarbejdere bliver syge, opstår der ofte spørgsmål om fx betaling under sygdom, lægeerklæringer, sygefraværssamtaler og fastholdelse samt evt. opsigelse. DA giver dig nedenfor et overblik og en række værktøjer, som du kan bruge, når du skal håndtere dine medarbejderes sygefravær.

 • Anmeldelse af sygdom til arbejdsgiver

  Det er en god ide at forholde sig til, hvordan og hvornår dine medarbejdere mest hensigtsmæssigt sygemelder sig i din virksomhed. Det kan fx være telefonisk til nærmeste leder hurtigst muligt og senest 1 time før arbejdstids begyndelse. Du bør skrive reglerne ned i en sygefraværspolitik i jeres personalehåndbog, så medarbejderne ikke er i tvivl.

  Har virksomheden ikke fastsat egne regler, gælder som minimum sygedagpengelovens bestemmelser, hvoraf det fremgår, at den ansatte hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse skal anmelde sit sygefravær til arbejdsgiveren.

  Sker der ikke rettidig sygemelding eller undlader medarbejderen at sygemelde sig, kan arbejdsgiver i yderste konsekvens bortvise medarbejderen for ulovlig udeblivelse. Det vil dog kræve, at der er afgivet påtale eller advarsel med henvisning til, at der er risiko for bortvisning, hvis ikke medarbejderen overholder den gældende procedure. Derfor kan det få væsentlige konsekvenser for medarbejderen, hvis der ikke sker sygemelding efter gældende regler. Kontakt sekretariatet, såfremt det er tilfældet, og inden du vælger at bortvise.


   

 • Løn under sygdom

  Dyrlæger, veterinærsygeplejersker og funktionærer har ret til løn under sygdom, da der er tale om lovligt forfald.

  Anmeldelse af sygdommen til det offentlige skal ske senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Dette anmeldes på virk.dk. Overholdes fristen ikke, opnås først refusion fra det tidspunkt, hvor sygdommen bliver anmeldt.

  Efter arbejdsgiverperioden på 30 dage kan arbejdsgiver få refusion fra det offentlige. Arbejdsgiver kan også vælge at tegne en forsikring, hvor arbejdsgiver får refusion fra 2. sygedag. 

  Hvis din medarbejder ikke har ret til fuld løn under sygdom (fx hvis du har en ikke-funktionær ansat), og medarbejderen har været beskæftiget i de seneste 8 uger før sygefraværet, og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer, skal arbejdsgiver kun udbetale sygedagpenge i de første 30 dage, hvorefter medarbejderen overgår til sygedagpenge fra kommunen.


   

 • De forskellige lægeerklæringer

  Du kan som arbejdsgiver kræve dokumentation for din medarbejders sygdom i form af en lægeerklæring. Nedenfor får du et overblik over de forskellige typer af lægeerklæringer. Lægeerklæringerne betales af arbejdsgiver.

  Friattest:

  Friattesten kan kræves fra første fraværsdag. Friattesten anvender lægen til at bekræfte, at medarbejderens fravær skyldes sygdom.

  Varighedserklæring:

  Efter funktionærloven kan du som arbejdsgiver kræve oplysning om varigheden af medarbejderens sygdom, hvis medarbejderen har været sygemeldt i 14 dage uden afbrydelse. Varighedserklæringen udarbejdes af medarbejderens læge og indeholder lægens skøn over længden af det samlede fremtidige sygefravær. Det er således lægens skøn over, om medarbejderen er langtidssygemeldt, eller om medarbejderen snart forventes tilbage. 

  Mulighedserklæring: 

  Formålet med en mulighedserklæring er at afsøge hvorvidt medarbejderen på trods af sygemelding kan vende delvist tilbage til arbejdet. De hensyn der skal og kan tages beskrives i mulighedserklæringen af arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab.

  Du kan vælge at indkalde medarbejderen til en samtale, hvor I sammen udfylder mulighedserklæringens første del. Anden del af mulighedserklæringen udfyldes af medarbejderens læge, som foretager et lægeligt skøn over hvorvidt planen er realistisk.

  Mulighedserklæringen kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i medarbejderens sygeforløb eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger.


   

 • Sygefraværssamtale

  Som arbejdsgiver skal du indkalde din medarbejder til en sygefraværssamtale, som skal afholdes senest 4. uger efter første sygedag. Formålet med samtalen er at drøfte, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, om der er mulighed for delvis tilbagevenden, samt om der i en periode skal tages særlige hensyn til medarbejderen.

  Medarbejderen har pligt til at deltage i sygefraværssamtalen, medmindre medarbejderen kan godtgøre, at det vil være uhensigtsmæssigt. Hvis medarbejderen ikke kan møde fysisk op til samtalen, kan samtalen afholdes telefonisk.

  Du må jævnfør helbredsoplysningsloven ikke spørge til, hvad medarbejderen fejler, men derudover er der ingen krav til samtalens form eller indhold. Det anbefales, at disse spørgsmål stilles under sygefraværssamtalen: 

  1. Hvordan har du det, og hvad et status på dit sygefravær?
  2. Har du tænkt over, om der er forhold på arbejdspladsen, som er årsag til din sygdom?
  3. Hvis årsagen til dit fravær er arbejdspladsen, hvad kan jeg som arbejdsgiver så gøre for at nedbringe dit sygefravær?
  4. Hvordan kan vi i fællesskab lave en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer godt i gang igen?
  5. Hvad er prognosen, og hvornår forventer du at være tilbage på arbejdspladsen?
  6. Hvordan synes du, at vi bedst kan være i kontakt i den periode, du ikke er her hver dag?
  7. Hvad skal vi aftale, at vi fortæller dine kolleger? 

  Det anbefales, at der skrives et referat af sygefraværssamtalen, som underskrives både af arbejdsgiver og medarbejder.

  Hvis medarbejderen ikke overholder kommunens regler i forbindelse med sygdom, og det betyder, at medarbejderens ret til sygedagpenge bortfalder, og at arbejdsgiver dermed mister retten til refusion, kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn, jævnfør dyrlægernes og veterinærsygeplejerskernes overenskomst. Vi anbefaler, at du kontakter DAs sekretariat for yderligere rådgivning herom.


   

 • Opsigelse af medarbejder under sygdom

  Som udgangspunkt er det muligt at opsige en medarbejder under sygdom. Der er dog mange forhold, som du skal være opmærksom på, fx om sygdommen skyldes et handicap eller graviditet.
  Vi anbefaler, at du altid kontakter DAs sekretariat før du opsiger en medarbejder under sygdom.


  Det er muligt at bringe 120-dagesreglen i anvendelse for dyrlæger, veterinærsygeplejersker og funktionærer, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. Læs mere herom under fanebladet 120-dagesreglen.


   

 • §56-aftale

  Har du en medarbejder, der er i øget risiko for flere sygedage, kan I muligvis indgå en aftale omfattet af sygedagpengelovens § 56. Blanketten for en §56-aftale udarbejdes af arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab. Aftalen giver arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første sygedag, og nedsætter således arbejdsgivers udgifter i forbindelse med medarbejderens sygefravær.

  For at blive omfattet af aftalen skal medarbejderens sygdom kunne medføre et sygefravær på mindst 10 dage om året. Det er kommunen, der godkender en aftale efter sygedagpengelovens § 56. Mere om aftalens betingelser kan læses her og blanketten til ansøgning kan findes her


   

 • Medarbejderes lægebesøg mv.

  Udgangspunktet er, at lægebesøg mv. skal være til mindst mulig gene for arbejdsgiver, og i videst muligt omfang placeres udenfor arbejdstiden.

  Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger hos fx praktiserende læge eller speciallæge, der er led i et længerevarende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvist inden for arbejdstiden, betragtes dog som sygefravær. Du skal derfor som arbejdsgiver betale løn til medarbejderen under fraværet, hvis disse lægebesøg ikke kan placeres udenfor arbejdstiden.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medarbejders lægebesøg er omfattet af ovenstående, kan du indhente en lægeerklæring fra medarbejderens egen læge.

  Almindelige tandlægebesøg eller lægebesøg, som ikke er akutte, betragtes ikke som sygefravær.


   

 • Børns lægebesøg

  Hverken dyrlægernes eller veterinærsygeplejerskernes overenskomst giver medarbejderne ret til fravær, hvis deres barn skal til lægen. Dette skal som udgangspunkt planlægges udenfor arbejdstiden. Du kan dog vælge at give din medarbejder friheden, og aftale, at der anvendes ferie, feriefridage eller afspadsering under fraværet.


   

 • Guide til arbejdsgiver: Hvis din medarbejder bliver syg

  Det kan medføre store menneskelige og økonomiske tab på en arbejdsplads, hvis en medarbejder bliver længerevarende syg. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver er klædt på til at håndtere din medarbejderes sygefravær.

  Nedenstående guide fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) giver dig et overblik over dine forpligtelser og muligheder samt en række værktøjer, som kan understøtte, at du får din medarbejder hurtigst muligt tilbage:

  Hent guide fra STAR

   

 • Vejrlig

  Medarbejderne skal møde på arbejde – til tiden – og bør træffe nødvendige forholdsregler, så som at starte tidligt hjemmefra eller finde alternative transportmidler, hvis den planlagte transport svigter. Det er afgørende, at medarbejderen straks informerer arbejdsgiveren, hvis de forhindres i at møde op eller forventer at komme for sent. Medarbejderne forventes at gøre en indsats for at opfylde deres arbejdsforpligtelse, og der kan ske løntrækning ved udeblivelse.

  Hvis en medarbejder ikke møder på arbejde uden besked herom til arbejdsgiver, betragtes det som udeblivelse og kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

  Efter gensidig aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver kan medarbejderen gøre brug af sin ferie, feriefridage eller afspadsering i forbindelse med fraværet. Det anbefales at dokumentere sådanne aftaler skriftligt. Gensidighed er vigtigt, da det ellers kræver forudgående varsel.

  Alternativt kan det aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra. Eventuelt med retningslinjer for hvilke opgaver, der skal løses så som journalskrivning eller GDPR-oprydning mv.

  For at undgå tvivlsspørgsmål om løntræk pga. vejrlig kan der i arbejdspladsens personalepolitik indføres en passus om: "Hvis en medarbejder udebliver på grund af vejrlig, vil der ske løntræk".

  Arbejdsgiveren skal altid sikre sig, at medarbejderne er bekendt med de til enhver tid gældende personalepolitikker og har adgang hertil.

Mulighedserklæring - skabelon

Mulighedserklæringen giver bl.a. arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen helt eller delvist kan varetage relevante arbejdsfunktioner på trods af sygdom.

Hent skabelon til mulighedserklæring

Bemærk - du skal bruge login.Har du glemt adgangskode - klik her

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15