Gå til sidens indhold

Ferie

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til 5 ugers ferie årligt.

Ny ferielov

Der blev vedtaget en ny ferielov med virkning fra den 1. september 2020. Men der er enkelte dele, der allerede er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.

Ferie med løn optjenes i kalenderåret (1. januar til 31. december) også kaldet optjeningsåret med 2, 08 dag pr. måned, hvilket svarer til 25 dage årligt, dvs. 5 uger á 5 dage.

Den optjente ferie med løn afholdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april – kaldet ferieåret – der følger efter optjeningsåret.

De 15 dage (3 uger) betegnes som hovedferien. Den skal normalt gives i sammenhæng i ferieperioden, der løber fra 1. maj til 30. september. Der kan aftales en kortere hovedferie mellem arbejdsgiver og arbejdstager, dog er det obligatorisk, at mindst 10 feriedage skal gives i sammenhæng.

Hvis du ønsker, at den ansatte afholder hovedferien på et bestemt tidspunkt skal du give den ansatte et varsel på 3 måneder. Fx hvis din praksis holder kollektiv ferielukning.

De øvrige feriedage ud over de 15, også kaldet restferien (10 dage svarende til 2 uger), skal som hovedregel gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Hvis du og din ansatte er enige, kan denne del dog gives i form af enkelte feriedage. Restferien kan i øvrigt lægges når som helst inden for ferieåret. Restferie skal varsles afholdt med 1 måned. 

 • Ferietillæg

  Ifølge ferieloven skal den ansatte have udbetalt 1% ferietillæg ved ferieårets begyndelse eller senest ved feriens afholdelse. Ferietillæg beregnes som 1% af det foregående kalenderårs løn inkl. den ansattes egenbetaling til pension – men ikke arbejdsgiverens pensionsandel.

 • Overførsel af ferie

  Ferieloven giver lønmodtagere mulighed for at overføre optjent ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Du og din ansatte skal indgå en skriftlig aftale inden 30. september efter ferieårets udløb.

  I den situation, hvor lønmodtageren fratræder sin stilling uden at have afholdt den overførte ferie, skal du udbetale feriegodtgørelse for de ikke afholdte feriedage til den ansatte ved fratrædelsen.

 • Optjent ferieret hos anden arbejdsgiver

  Hvis den ansatte det forudgående år har været beskæftiget hos en anden arbejdsgiver og her optjent ret til ferie, vil vedkommende få udbetalt feriegodtgørelse via FerieKonto på baggrund af den tidligere arbejdsgivers indbetalinger.

 • Ved fratrædelse

  Ved fratrædelse ydes feriegodtgørelse på 12½ pct. af lønnen for både det løbende optjeningsår og for den del af tidligere optjeningsår, som den ansatte ved sin fratræden endnu ikke har afholdt. Beløbet er forfaldent til betaling til FerieKonto den 1. i den 2.måned efter fratrædelsestidspunktet med sidste rettige betalingsdag den 7. i forfaldsmåneden.

  Det er vigtigt, at du overholder fristen, idet FerieKonto ellers opkræver dig 1,5% i rente af beløbet pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Den ferieberettigede løn udgør den udbetalte løn inkl. eget pensionsbidrag og fratrukket løn udbetalt under afholdt ferie.

 • I opsigelsesperioden

  Når du har opsagt en ansat, kan du varsle restferien afholdt, hvis den ansatte har 1½ måneds opsigelsesvarsel eller mere. Hvis den ansatte har 4 måneders opsigelsesvarsel eller mere kan du også varsle hovedferien afholdt i opsigelsesperioden. Har du fritstillet den ansatte anses ferien for afholdt afhængigt af opsigelsesvarslets længde. Hvis den ansatte har 4 måneders opsigelsesvarsel eller mere og får nyt arbejde i opsigelsesperiodens 4. måned, kan hovedferie som hovedregel ikke anses for afholdt.

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt