Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

VeL vedtægter

Vedtægter for Veterinær Lederforening (VeL)

Navn
§ 1
Organisationens navn er Veterinær Lederforening betegnet VeL. Veterinær Lederforening er en organisation i Den Danske Dyrlægeforening.

 

Stk. 2 Organisationen er interessent i Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S.

Formål
§ 2
Det er VeL’s formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område for så vidt angår ansættelses- og arbejdsvilkår, og professionelle ledelsesudvikling.

Medlemmer
§ 3

Som medlemmer af VeL kan optages veterinærer, der fungerer som ansatte ledere og betroede medarbejdere, der er tillagt et ansvar, en kompetence eller en dispositionsret, som forpligter virksomheden, samt andre der efter VeL’s bestyrelses opfattelse opfylder kriterierne for optagelse.


Stk. 2. Medlemskabet opnås ved skriftlig indmeldelse til VeL’s sekretariat. Medlemmer er selv ansvarlige for at oplyse og vedligeholde ansættelsesforhold og adresse til sekretariatet.


Stk. 3. Udmeldelse sker som anført i Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening.


Stk. 4. Under en løbende konflikt, hvori VeL er inddraget, kan udmeldelse kun ske med bestyrelsens godkendelse.


Stk. 5. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af VeL unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden.

Interessevaretagelse for medlemmer
§ 4
VeL kan udøve forhandlingsretten for samtlige de af Ansatte Dyrlægers Organisation indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår m.v., som direkte vedrører VeL’s medlemmer. Forhandlingsretten for en eventuelt fælles medlemsgruppe udøves som delt forhandlingsret hvor ingen part har vetoret, men skal søge konsensus. Kan konsensus ikke opnås sendes forslaget til urafstemning blandt de involverede medlemmer af begge foreninger.


Stk. 2. VeL kan overdrage hele eller dele af forhandlingsretten til Akademikernes Centralorganisation samt til de af Ansatte Dyrlægers Organisation godkendte og anmeldte tillidsrepræsentanter efter aftale med Ansatte Dyrlægers Organisation.


Stk. 3. Stillingtagen til overenskomster og aftaler tages ved urafstemning blandt berørte medlemmer.

 

Kontingent
§ 5
Medlemskontingenters størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Kontingentet skal dække VeL’s arbejde.


Stk. 2. VeL’s bestyrelse er bemyndiget til at udskrive ekstrakontingenter i forbindelse med lovlige konflikter på de i § 4 omhandlede områder.


Stk. 3. Såfremt en konflikt løber mere end en måned er VeL’s bestyrelse pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling uden ugrundet ophold med kortest mulige varsel. Generalforsamlingen skal tage stilling til konfliktens videre forløb herunder den videre konfliktfinansiering.

Generalforsamling
§ 6
VeL’s generalforsamling er organisationens højeste myndighed.


Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned samme sted som og i forbindelse med Den Danske Dyrlægeforenings og faggruppernes generalforsamlinger.


Stk. 3. Dagsordenen for VeL’s generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
6. Valg af revisorer
7. Valg af formand (når det er relevant)
8. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt


Stk. 4. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse. Offentliggørelse med mindst samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift og/eller på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside kan erstatte medlemsudsendelsen.


Stk. 5. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden den 1. august til bestyrelsen.


Stk. 6. Dagsorden herunder bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag fremsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan ske med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift eller på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside og kan da erstatte den skriftlige fremsendelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 7
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 30 medlemmer skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden forlanger dette. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodning er fremsendt med det i stk.1 angivne varsel.

Afstemning ved generalforsamlinger
§ 8
Afstemninger ledes af dirigenten, som afgør afstemningsmåden, dog kan 1/3 af de tilstedeværende forlange skriftlig afstemning. Personvalg foretages altid skriftligt.


Stk. 2. Ved afstemning har hvert medlem én stemme.


Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger om vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ændring af disse vedtægters § 1, stk. 1, 2. pkt. om tilknytning til Den Danske Dyrlægeforening kræver 4/5 af de afgivne stemmer.

Opstilling og valg
§ 9
Alle medlemmer af VeL er opstillingsberettigede og valgbare som formand samt opstillingsberettigede og valgbare som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, hvis kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges som bestyrelsesmedlem. Der skal derfor afgives supplerende stemmer ved bestyrelsesmedlemsvalg og suppleantvalg, hvor der er kandidatsammenfald til forskellige poster.


Stk. 2. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af hvilke poster, den opstillede søger valg til og kan vedlægge en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet – ” Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer” - påbegyndes.


Stk. 3. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn eventuelt ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en skriftlig motivation.


Stk. 4. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer foregår ved urafstemning blandt alle medlemmerne. Formandsvalg og valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter foregår som særskilte valg. Der skal, for at stemmesedlen er gyldig, afgives et antal stemmer, der højst kan udgøre et antal svarende til det antal kandidater, der skal vælges samt eventuelt supplerende stemmer, jf. stk. 1. Valget af suppleanter sker på generalforsamlingen. Der kan vælges op til 3 suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgør VeL’s bestyrelse ved lodtrækning, hvilken kandidat, der er valgt eller suppleantrækkefølgen. Suppleanterne er prioriteret efter stemmetal, jf. § 9, stk. 8.


Stk. 5. Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg. Suppleanternes valgperiode er på 1 år, og genvalg kan finde sted uden begrænsninger.


Stk. 6. Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer begynder når valgresultatet foreligger.


Stk. 7. Hvis VeL’s formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant indtil formandsvalg har fundet sted.


Stk. 8. Hvis et bestyrelsesmedlem i VeL ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle en suppleant blive valgt efter funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

 

Stk. 9. Den siddende og nyvalgte stiftende 3-personers bestyrelse suppleres ved den første ordinære generalforsamling i oktober 2023 med 3 menige medlemmer, som vælges i henhold til stk. 4. så bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en formand. 2 af bestyrelsens medlemmer har 1-års valgperiode og 3 af bestyrelsens medlemmer har en 2-års valgperiode fra oktober 2023 jfr. stk. 5. Formanden har en 2-års valgperiode fra oktober 2023. Det afgøres ved lodtrækning på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i oktober 2023 hvilke 2 menige bestyrelsesmedlemmer der har 1-års valgperiode. Denne bestemmelse ophører uden yderligere pr. 1. januar 2024.

Bestyrelsen
§ 10
Bestyrelsen består af 1 formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen tilstræbes sammensat, så den består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder.


Stk. 2. VeL’s bestyrelse varetager den daglige ledelse af VeL og er berettiget til at optræde udadtil på VeL’s vegne på de sagsområder, der er henlagt til VeL og forudsat, at spørgsmålet ikke først skal forelægges generalforsamlingen.


Stk. 3. VeL’s bestyrelse kan udpege forhandlingsdelegationer og repræsentanter til interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper herunder til AC og relevante fora.


Stk. 4. VeL’s bestyrelse kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål samt indkalde særligt sagkyndige.


Stk. 5. VeL’s bestyrelse afholder møder, når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden afgør om mødet afholdes som et video-link-møde. Møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel, medmindre sagernes afvikling nødvendiggør et kortere varsel.


Stk. 6. VeL’s bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretariat
§ 11
VeL har sekretariat sammen med Den Danske Dyrlægeforening mv i Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S.

 

Stk. 2 Formanden for VeL har fast sæde i Det Koordinerende Formandskab i Fællesadministrationen.

Regnskab
§ 12
VeL’s regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling, samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.


Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og ledelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægternes vedtagelse
§ 13
Disse vedtægter er vedtaget på en den 20. april 2023 afholdt stiftende generalforsamling.