Gå til sidens indhold

Vedtægter for DDDs faggrupper

Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper

 
Navn

§1
Disse vedtægter er gældende for samtlige faggrupper under Den Danske Dyrlægeforening (DDD) benævnt
Faggruppe …
- Familiedyr (FF)
- Hest (FH)
- Kvæg og øvrige produktionsdyr (FKP)
- Gris (FG)
- Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF)
- Biomedicin (FB)

Formål

§ 2
Det er faggruppens formål inden for faggruppens faglige område
at samle dyrlægerne til fremme af det kollegiale forhold og den faglige udvikling,
at drøfte fagpolitiske holdninger og forestå faglige diskussioner af betydning for professionen, herunder formulere faglige holdninger,
at initiere og gennemføre faglige medlemsrettede aktiviteter,
at være i dialog med hovedbestyrelsen om faglige spørgsmål, og
at yde Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) og Veterinær Lederforening (VeL) faglig bistand i forhandlingsspørgsmål.

Medlemmer

§ 3
Alle medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening optages som medlem af faggruppen efter skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.
Stk. 2. Såfremt et medlem allerede har et aktivt medlemskab af en faggruppe, kan optagelse som passivt medlem finde sted. Aktivt medlemskab kan kun opnås til én faggruppe.
Stk. 3. Udmeldelse sker som anført i § 3 i Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening.

Kontingent

§ 4
Medlemskontingenternes størrelse fastlægges af generalforsamlingen.
§ 5
Generalforsamlingen er faggruppens øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned samme sted og i forbindelse med de øvrige faggruppers generalforsamlinger samt generalforsamlingerne for Den Danske Dyrlægeforening, Ansatte Dyrlægers Organisation, Veterinær Lederforening og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.
Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingentsatser
6. Valg af revisorer
7. Opstilling af kandidater til formand
8. Opstilling af kandidater til næstformand
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesmedlem(mer)
10. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlem(mer)
11. Eventuelt.
Stk. 4. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse. Offentliggørelse med mindst samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift, på DDDs hjemmeside eller i et elektronisk nyhedsbrev kan erstatte medlemsudsendelsen. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden 1. august til bestyrelsen.
Stk. 5. Dagsorden fremsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan i stedet ske med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift, på DDDs hjemmeside eller i et elektronisk nyhedsbrev. Med samme frist offentliggøres bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag i Dansk Veterinærtidsskrift eller på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinære generalforsamlinger

§ 6
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 25 medlemmer skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden forlanger dette. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodning er fremsendt med det i stk. 1 angivne varsel.

Afstemninger på generalforsamlinger

§ 7
Afstemninger ledes af dirigenten, som afgør afstemningsmåden, dog kan 1/3 af de tilstedeværende forlange skriftlig afstemning. Personvalg foretages altid skriftligt.
Stk. 2. Ved afstemning har hvert aktivt medlem én stemme.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Opstilling og valg

§ 8
Opstillingsberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer af faggruppen. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som næstformand, hvis kandidaten vælges som formand. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem, såfremt kandidaten vælges som formand/næstformand.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand samt et bestyrelsesmedlem (i Faggruppe Familiedyr dog 3 bestyrelsesmedlemmer).
Stk. 3. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af hvilke poster, den opstillede søger valg til og ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet - opstilling af kandidater - påbegyndes.
Stk. 4. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn ledsaget af den korte levnedsbeskrivelse samt den skriftlige motivation. For at sikre en ensartet præsentation af kandidaterne kan faggruppens bestyrelse redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation.
Stk. 5. Valget af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer foregår ved urafstemning blandt faggruppens aktive medlemmer, idet der afholdes særskilt valg til:
Formand.
Næstformand.
Bestyrelsesmedlemmer.
Ved hvert valg skal medlemmerne afgive et antal stemmer, der højest kan udgøre et antal svarende til antallet af poster, der skal besættes.
Valget af suppleanter sker på generalforsamlingen.
Stk. 6. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg. Valgperioden for suppleanter og revisorer er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 7. Funktionsperioden begynder, når valgresultatet foreligger.
Stk. 8. Såfremt faggruppens formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder næstformanden i hvervet som formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Såfremt næstformanden ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant, indtil formands-/næstformandsvalget har fundet sted.
Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem i en faggruppe ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle en suppleant blive valgt efter funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsen

§ 9
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og et bestyrelsesmedlem. I Faggruppe Familiedyr vælges dog tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen forestår faggruppens daglige ledelse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål samt indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretariat

§ 10
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat kan yde sekretariatsmæssig assistance efter hovedbestyrelsens retningslinjer herom.

Regnskab

§ 11
Faggruppens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.

Vedtægternes vedtagelse

§ 12
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening afholdt den 6. oktober 2023.