Gå til sidens indhold

Behandling af dyr af hestefamilien og udelukkelse fra konsum

Heste betragtes som produktionsdyr og er derfor omfattet af lovgivningen vedrørende lægemidler til produktionsdyr på lige vilkår med andre produktionsdyr - som fx grise og køer. Læs her hvad du som dyrlæge skal vide om reglerne på området.

COLOURBOX4431280
Heste anses som udgangspunkt for produktionsdyr. At en hest​ har status som be​​stemt til konsum betyder ikke, at den skal slagtes, men at den kan slagtes. Hesteejeren bestemmer stadig selv, hvad der skal ske ved hestens død.​​
Heste kan udelukkes fra konsum, og dermed ændre konsumstatus fra at være et produktionsdyr til at være et hobbydyr/ikke-produktionsdyr. Efter 28. januar 2022 kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling. Dyreejere kan ikke selv udelukke en hest fra konsum.

Reglerne om brug af lægemidler til heste skal sikre, at dyrene ikke indeholder stoffer, der ikke kan accepteres i fødevarer, og de skal også modvirke resistensudvikling. Lovgivningen om anvendelse af og kontrol med veterinære lægemidler er fastsat både nationalt og i EU.

Som dyrlæge er du forpligtet til at holde dig opdateret i forhold til gældende lov, herunder hvilke lægemidler der kan gives til konsumdyr, og hvilke der kræver, at du udelukker hesten fra konsum.

Du kan læse mere om reglerne nedenfor og på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 • Hvilke lægemidler kan anvendes til heste?

  Som udgangspunkt skal dyrlæger behandle heste med lægemidler, som er godkendte til behandling af dyr af hesteslægten.

  Når der til behandling af heste, der ikke er og ikke skal udelukkes fra konsum, hverken findes et godkendt lægemiddel, der er anvendeligt, eller når kaskadereglen heller ikke giver mulighed for at finde et egnet lægemiddel, må dyrlægen følge EU lovgivning og bruge de lægemidler, der står opført på liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien.

  I sådanne tilfælde udsættes slagtning af det pågældende dyr med en tilbageholdelsestid på mindst seks måneder, efter at dyret er blevet behandlet med det pågældende stof. Du kan finde listen her

  ”Uundværligt” henviser kun til den anførte indikation for aktivstoffet på listen i forordningen.

  Dyrlæger kan også anvende lægemidler, som fremgår af tabel 1 over tilladte stoffer til brug hos produktionsdyr (Kommissionens Forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009).

  Du kan finde tabel 1 over tilladte stoffer til brug hos produktionsdyr her

 • Betingelser for bestandig udelukkelse fra konsum

  Såfremt et lægemiddel ikke står opført på listen over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien og heller ikke er opført i tabel 1 over tilladte stoffer til brug hos produktionsdyr (Kommissionens Forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009), medfører brug af lægemidlet, at du som dyrlæge skal udelukke hesten fra konsum for bestandigt.

  Efter 28. januar 2022 kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling.

  Se endvidere under "forbudte stoffer".

 • Forbudte stoffer

  I forordningens tabel 2 ses en liste over forbudte stoffer – her listes de aktive stoffer for, hvilke MRL-værdier ikke har kunnet fastsættes, og som derfor er forbudte at anvende til produktionsdyr.

  Det betyder, at hvis du som dyrlæge anvender/ordinerer disse, skal hesten udelukkes fra konsum for bestandigt. Du ser tabellen over forbudte stoffer herunder.

   

 • Eksempler på lægemidler, der udelukker hesten fra konsum

  Nedenfor kan du se en liste med eksempler på aktuelle lægemidler, der permanent udelukker hesten fra konsum (ikke udtømmende, med forbehold for mangler og fejl).

  Disse lægemidler ordineres af en dyrlæge som led i behandling af hesten, og det er alene dyrlægen, der kan udelukke hesten fra konsum. 

  Det er ikke tilladt for hesteejere at købe og bruge lægemidler i håndkøb, der indeholder nogle af disse stoffer, og som ikke er godkendt til dyr af hesteslægten (fx fipronil til hund og kat), uden at det forud herfor er ordineret af en dyrlæge, der samtidig udelukker hesten fra konsum.

   

  Aktivt stof

  Lægemiddel (eksempel)

  Chloramfenikol

  Spersadex comp, kloramfenikol øjendråber/salve

  Fipronil

  Frontline

  Formozibazol

  Socatil

  Fuscidin

  Isathal, Isaderm

  Imidacloprid

  Bayvantic

  Metadon

  Comfortan

  Metronidazol

  Metronidazol injektion/pulver

  Pentosan natriumpolysulfat

  Cartrofen

  Pergolid

  Prascend, Pergoquin

  Phenylbutazon

  Butagran, Equipalazone

  Polymyxin B

  Terramycin polymucin B øjendråber/salve, HTP øjendråber/salve

  Tobramycin

  Tobramycin øjendråber

   

 • Dyrene skal identificeres

  For at kunne behandle med lægemidler skal dyret kunne identificeres. For hestes vedkommende sker dette ved placering af en mikrochip, der kan aflæses elektronisk.

  Er hesten ikke allerede ID-mærket forud for at lægemidlet indgives, som det kan være tilfældet for fx endnu umærkede føl, der kræver akut dyrlægebehandling, kan dyrlægen godt behandle føllet i den akutte situation og umiddelbart derefter sikre, at føllet ID-mærkes, og at en identifikationsformular udfyldes og underskrives.

 • Udelukkelsen sker via SEGES Vet App

  Fra 2024 skal dyrlægen midlertidigt eller permanent udelukke hesten ved brug af SEGES Vet App samt indføre det i hestens pas.

  Dyrlægen skal foretage registreringen i appen senest 24 timer efter behandling af hesten.

  Appen findes i App Store og Google Play

  Hvis du ikke allerede har AgroID, skal du oprettes. Kontakt SEGES ved spørgsmål om appen eller AgroID hestekontoret@seges.dk eller tlf. 87 40 50 00.

  Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 • Udelukkelse fra konsum på dyreejerens eget initiativ

  Der er i 2021 udstedt en ny forordning om identifikation og registrering af dyr af hestefamilien (2021/963).

  Det er derfor efter 28. januar 2022 ikke længere muligt for hesteejere selv at udelukke deres heste fra konsum. Dette kan fremover kan fremover kun ske af en dyrlæge som led i en medicinsk behandling eller af den kompetente myndighed.

  Dette skyldes formuleringen i forordningen, hvor det fremgår at dyr af hestefamilien anses for at være bestemt til slagtning til konsum, medmindre de uigenkaldeligt udelukkes fra slagtning til konsum ved udfyldelse og underskrivelse af det relevante felt i afsnit II, del II, i standardidentifikationsdokumentet for dyr af hestefamilien i bilag II, del 1, af enten:

  a) den ansvarlige dyrlæge forud for en behandling i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 39, stk. 2, eller


  b) den kompetente myndighed i konkrete tilfælde, som fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning Publications Office (europa.eu)

 • Tilbageholdelsestid og kursus i medicinhåndtering

  Dyrlægen har blandt andet pligt til hver gang han/hun anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler med en fastsat tilbageholdelsestid (den tid, der mindst skal gå, før et dyr behandlet med lægemidlet må leveres til slagtning), skriftligt at oplyse dyreejeren om denne frist.

  Som ejer (af heste og andre produktionsdyr) skal man ligeledes leve op til myndighedernes regler om indberetning, medicinhåndteringskursus mv.

  Hvis hesten ikke er udelukket fra konsum, skal en dyreejer have et medicinhåndteringskursus, før vedkommende selv må give den medicin, som dyrlægen kan udlevere.

  Alle dyreejere og deres medarbejdere, der skal give lægemidler til produktionsdyr, skal på medicinhåndteringskursus.

  Der henvises til afsnit 3.1 i FVST's vejledning til veterinærlægemiddelforordningen og dyreejerbekendtgørelsen:

  Dyreejere må som hovedregel kun behandle egne dyr, da det, jf. dyrlægelovens § 2, betragtes som dyrlægegerning at behandle andres dyr med receptpligtige lægemidler. For produktionsdyr er der en undtagelse herfra, idet dyreejeren må overlade behandlingen af dyrene til en ansat. Den, der indgiver lægemidlet, skal have gennemført et medicinhåndteringskursus, jf. dyreejerbekendtgørelsens §§ 9-10. Når der er tale om dyr, der holdes som kæledyr/hobbydyr, hvis arten generelt regnes som en art bestemt til fødevareproduktion som f.eks. kaniner, kælegrise, brevduer mv. vil det dog ikke stride mod reglernes formål, at en nabo, som f.eks. passer en kanin i en weekend, foretager efterbehandling af dyret, såfremt den pågældende har gennemført et medicinhåndteringskursus.

  Fødevarestyrelsen anlægger samme vurdering for efterbehandling af heste – det vil være acceptabelt, at en anden person, som har gennemført medicinhåndteringskursus, efter aftale med ejeren foretager behandlingen.

  Er hesten permanent udelukket, behøver dyreejeren ikke have et medicinhåndteringskursus for at kunne behandle sin hest.

  Det er dyreejerens eget ansvar at sikre ovenstående. Dyrlægen skal ikke kontrollere om der foreligger et kursusbevis.

  Læs mere om regler, undtagelser og medicinhåndteringskursus her.

Opklarende spørgsmål om lægemidler og fortolkning af lovgivning, der går ud over ovenstående, bedes rettes til Fødevarestyrelsen, der administrerer området.

Der tages forbehold for fejl og mangler. Ovenstående er DDDs vejledende anbefalinger på det foreliggende grundlag, og kan ikke betragtes som fyldestgørende og udtømmende veterinærfaglig rådgivning i konkrete behandlinger. DDD påtager sig således intet ansvar i så henseende.