Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Ansættelse som elev

 • Uddannelsesaftale

  Uddannelsen som veterinærsygeplejerske gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale.

  Virksomheden og eleven skal ved ansættelse udfylde en uddannelsesaftale, og dernæst sende den udfyldte uddannelsesaftale til godkendelse på Hansenberg i Kolding.

  Uddannelsesaftalen kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside

 • Hvordan er løn og ansættelsesvilkårene i elevtiden?

  Alle elever skal arbejde under overenskomst - det er et lovkrav. Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og  Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening har indgået en overenskomst for veterinærsygeplejerskeelever.

  Her kan du se elevovereverenskomsten.

  Af overenskomsten fremgår elevens løn og ansættelsesvilkår under elevtiden.

   

 • Voksenelev

  Er eleven over 25 år, er det som udgangspunkt muligt, at eleven kan blive voksenelev.

  Følgende krav skal opfyldes:

  1. Eleven skal være over 25 år, når uddannelsen påbegyndes
  2. Uddannelsen som veterinærsygeplejerske skal stå på positivlisten i den region, hvor praktikvirksomheden er beliggende
  3. Aftalen skal godkendes af et Jobcenter.

  Er ovennævnte krav opfyldt, kan eleven som udgangspunkt blive voksenelev.

  Praktikvirksomheden er dog ikke forpligtet til at ansætte elever over 25 år som voksenelever.
  Praktikvirksomheden kan tilbyde elever over 25 år en "almindelig" ansættelse lig elever under 25 år.

  Praktikvirksomheden skal endvidere være opmærksom på, at virksomheden kun kan oppebære tilskud til en voksenelev i 2 år. De sidste 1 år og 10 uger af uddannelsen oppebærer praktikvirksomheden ikke tilskud til eleven, selvom praktikvirksomheden er forpligtet til at yde voksenelevløn til eleven.

  Du kan læse mere om reglerne vedrørende voksenelever på Jobnet

 • Tillæg til uddannelsesaftalen

  Undervejs i uddannelsen kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at indgå et tillæg til uddannelsesaftalen. Eleven og praktikvirksomheden kan fx have ansøgt om merit, som eleven har fået, eller eleven kan have anmodet om ulønnet orlov i nogle måneder til en jordomrejse, der gør, at slutdatoen skal rykkes tilsvarende.

  Tillæg til uddannelsesaftalen kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside 

  Tillægget skal sendes til godkendelse på Hansenberg i Kolding.

 • Ophævelse af uddannelsesaftalen

  For langt de fleste er praktiktiden god og lærerig. Men der kan opstå uenigheder, som eleven og praktikvirksomheden ikke kan løse. Eleven har 3 måneders prøvetid, når uddannelsen som veterinærsygeplejerske påbegyndes. I prøvetiden finder eleven og praktikvirksomheden ud af, om de passer sammen. I prøvetiden kan ansættelsesforholdet af såvel elev som praktikvirksomhed hæves uden begrundelse og uden varsel.

  Når eleven har mere end 3 måneders anciennitet hos praktikvirksomheden, er det vanskeligt at opsige ansættelsesforholdet.

  En ophævelse af uddannelsesaftalen kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside

  Ophævelsen skal sendes til Hansenberg i Kolding.

  Gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen
  Er eleven og praktikvirksomheden enige om, at uddannelsesaftalen skal ophøre, da kan der udarbejdes  en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen.

  Ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen
  Uoverensstemmelser/tvister mellem elev og virksomhed søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne (Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening). Såfremt organisationerne ikke kan nå til enighed i sagen, indbringes sagen for Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje, der skal mægle i sagen. Såfremt sagen ikke kan forliges, indbringes sagen for Tvistighedsnævnet.

 • Tvistighedsnævnet

  Tvistighedsnævnet er et nævn under Undervisningsministeriet. Tvistighedsnævnets opgave er at træffe afgørelser i sager om uenigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne. En sag, der er indbragt for Tvistighedsnævnet, kan enten afgøres med et forlig mellem sagens parter, eller ved at nævnet træffer afgørelse i sagen med en kendelse. Nævnet kan fx træffe afgørelse om, at en uddannelsesaftale skal ophæves, eller at der skal udbetales erstatning til en af parterne.

  Læs mere om Tvistighedsnævnet  
   

Kontakt

Marianne Karlberg.
Udvalgssekretær, Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje

Marianne