Gå til sidens indhold

DA vedtægter

Vedtægter for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA)

Navn

§ 1
Organisationens navn er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening betegnet ”DA”. DA er interessent i Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S.

Formål

§ 2
Det er DAs formål at varetage medlemmernes erhvervs- og arbejdsgivermæssige interesser som ejere af klinisk dyrlægepraksis og relaterede erhvervsvirksomheder med veterinæruddannet personale,

samt relaterede erhvervsvirksomheder på det veterinære område og inden for Life Science.

Medlemmer

§ 3

Som medlemmer kan optages virksomheder, dvs. juridiske personer, hvis formål det er at drive klinisk dyrlægepraksis og relateret virksomhed inden for det veterinære område.

Stk. 2. Medlemmer skal ved indmeldelse oplyse navn, cvr-nummer, mailadresse, antal ansatte samt hvilke dyrlæger, som har bestemmende indflydelse i virksomheden.
Stk. 3. Udmeldelse af DA kan kun ske ved skriftlig begæring til DAs sekretariat med mindst tre måneders varsel til udgangen af et betalingskvartal (31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december), jf. dog bestemmelser i § 3, stk. 8 og 9.
Stk. 4. Under en løbende konflikt, hvori DA er inddraget, kan udmeldelse kun ske med bestyrelsens godkendelse.
Stk. 5. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af DA unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden.

Stk. 6. Genindmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til DAs sekretariat. Det er en forudsætning for genindmeldelse, at eventuelle kontingentrestancer er betalt.
Stk. 7. Et genindtrådt medlem kan ikke påregne, at foreningen vil bistå medlemmet økonomisk i sager opstået før eller med relation til perioden, hvor medlemmet har været udtrådt, og indtil 6 måneder efter genindtræden i foreningen. Denne bestemmelse kan bestyrelsen dispensere kulancemæssigt fra i særlige konkrete tilfælde.
Stk. 8. Bestyrelsen kan i enighed efter høring af det berørte medlem træffe afgørelse om udelukkelse af DA, når et medlem efter bestyrelsens skøn har udvist illoyal adfærd eller foretaget handlinger, der er uværdige eller skadelige for dyrlægestanden, foreningen og erhvervet. Bestyrelsens beslutning meddeles medlemmet med oplysning om, hvorledes medlemmet kan fordre, at bestyrelsens afgørelse forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Bestyrelsen er pligtig til på førstkommende generalforsamling at orientere om eventuelle udelukkelser. Ved ansøgning om genindmeldelse af et tidligere udelukket medlem træffer bestyrelsen beslutning om bl.a. under hvilke omstændigheder/betingelser dette kan ske.
Stk. 9. Bestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om udelukkelse af DA, når et medlem trods påkrav undlader at betale forfaldent kontingent eller anden gæld til foreningen.

Interessevaretagelse for medlemmer

§ 4

DA kan blandt andet indgå aftaler med institutionelle klienter, hvorved forstås foreninger, sammenslutninger, klubber og lignende. Praktiserende dyrlæger kan dog vælge at stå uden for disse aftaler, ligesom de kan vælge selv at indgå sådanne aftaler. Dette gælder dog ikke for aftaler om løn- og arbejdsforhold eller aftaler, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

Stk. 2. DA udøver forhandlingsretten for så vidt angår vejledende eller bindende aftaler vedrørende personalet ansat i virksomheder ejet eller drevet af organisationens medlemmer. Bindende aftaler og overenskomster forelægges efterfølgende for generalforsamlingen til godkendelse eller udsendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.
Stk. 3. DA udøver forhandlingsretten for så vidt angår vejledende eller bindende aftaler vedrørende medlemmernes forsikringsforhold og andre aftaler vedrørende økonomiske eller social-økonomiske forhold i relation til erhvervsudøvelsen.
Bindende aftaler forelægges efterfølgende for generalforsamlingen til godkendelse eller udsendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Kontingent

§ 5
Medlemskontingentet og principper for kontingentfastsættelse  fastlægges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Størrelsen af eventuelt medlemsbidrag til opbygning af konfliktberedskab fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3. DAs bestyrelse er bemyndiget til at udskrive ekstrakontingenter i forbindelse med lovlige konflikter på de i § 4 omhandlede områder herunder at udbetale refusioner som følge af tabt indtjening i forbindelse med konflikt.
Stk. 4. Såfremt en konflikt løber mere end en måned er DAs bestyrelse pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortest mulig varsel. Generalforsamlingen skal tage stilling til konfliktens videre forløb herunder den videre konfliktfinansiering.

Generalforsamling

§ 6
DAs generalforsamling er organisationens højeste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt samme sted som og i forbindelse med Den Danske Dyrlægeforenings, Ansatte Dyrlægers Organisations og faggruppernes generalforsamlinger.
Stk. 3. Dagsordenen for DAs generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
  2. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  3. Godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
  5. Valg af revisorer
  6. Opstilling af kandidater til formand (når det er relevant)
  7. Opstilling af kandidater til bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
  9. E

Stk. 4. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse. Meddelelse kan også udsendes via nyhedsbreve eller andre kommunikationsveje, som sikrer, at medlemmerne indkaldes.
Stk. 5. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden 1. august til bestyrelsen.
Stk. 6. Dagsorden herunder bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag fremsendes på samme måde som nævnt i stk. 5 senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan i stedet ske med samme frist på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside og kan da erstatte den skriftlige fremsendelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger

§ 7
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis medlemmer, som repræsenterer mindst 5 % af det samlede kontingent, skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden forlanger dette. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodning er fremsendt med det i stk. 1 angivne varsel.

Afstemning ved generalforsamlinger

§ 8
Medlemmer har 1 stemme for hver påbegyndte 1000 kr. i årligt kontingent.  Intet medlem kan afgive flere stemmer end svarende til 10% af de samlede mulige stemmer; dette gælder for alle afstemninger, herunder godkendelse af forhandlingsresultater.
Stk. 2. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagt skal indleveres til dirigenten inden dagsordenspunktet påbegyndes.
Stk. 3. Afstemninger ledes af dirigenten, som afgør afstemningsmåden. Personvalg foretages altid skriftligt eller ved urafstemning.
Stk. 4. Bestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingens stemmer kan beslutte, at en afgørelse skal prøves ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger om vedtægtsændringer og kontingentmodel kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Opstilling og valg

§ 9
Alle medlemmer af DA kan opstille kandidater til bestyrelsen. For at være opstillingsberettiget og valgbar skal man være dyrlæge og medlem af Den Danske Dyrlægeforening. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, såfremt kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges som formand eller bestyrelsesmedlem. Der skal derfor afgives supplerende stemmer ved bestyrelsesmedlemsvalg og suppleantvalg, hvor der er kandidatsammenfald til forskellige poster.
Stk. 2. Bestyrelsen for DA eller mindst 5 medlemmer i forening kan opstille kandidater til formand for DA og bestyrelsesmedlem af DA.
Stk. 3. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af, hvilke poster den opstillede søger valg til og ledsaget af en kort mundtlig eller skriftlig levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet - opstilling af kandidater - påbegyndes.
Stk. 4. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn ledsaget af den korte levnedsbeskrivelse samt den skriftlige motivation. For at sikre en ensartet præsentation af kandidaterne kan DAs bestyrelse redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation.
Stk. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer for DA foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, idet der holdes særskilt valg til posten som formand.

Bestyrelsesmedlemmer
Ved hvert valg skal medlemmerne afgive et antal stemmer, der højest kan udgøre et antal svarende til antallet af poster, der skal besættes, jf. stk. 1. Valget af suppleanter for DA sker på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed afgør DA ved lodtrækning hvilken kandidat, der er valgt eller suppleantrækkefølgen.
Stk. 6. Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg. En person kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 14 år i samme forløb. Suppleanternes valgperiode er 1 år, og genvalg kan finde sted uden begrænsninger. Suppleanter indtræder i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. Ved førstkommende generalforsamling kan suppleanten stille op til bestyrelsen jf. bestemmelserne ovenfor. Valgperioden for revisorer er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 7. Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer begynder når valgresultatet foreligger. Medlemmer af DAs bestyrelse kan ikke samtidig være valgt formand for nogen faggruppe i Den Danske Dyrlægeforening, medlem af bestyrelsen for forhandlingsmodparter eller bestride tillidsposter hos forhandlingsmodparter.
Stk. 8. Såfremt DAs formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant som menigt bestyrelsesmedlem og deltager i konstitueringen, indtil formandsvalg har fundet sted.
Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem i DA ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle suppleanten blive valgt ved funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsen

§ 10
Bestyrelsen består af 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 2. DAs bestyrelse kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål samt indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 3. DAs bestyrelse holder møder, når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden afgør om mødet afholdes digitalt. Møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel, medmindre sagernes afvikling nødvendiggør et kortere varsel.
Stk. 4. DAs bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretariat

§ 11
Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S er sekretariat for DA.
Stk. 2. DA afregner for sekretariatsbetjeningen mv i henhold til en af bestyrelsen særskilt indgået aftale.

Regnskab

§ 12
DAs regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling, samt af en kritisk revisor valgt af DAs generalforsamling til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse.

Forsikring

§ 13

DAs bestyrelse kan oprette obligatoriske forsikringsordninger til medlemmerne.

Tegningsret

§ 14
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

Vedtægternes vedtagelse

§ 15
Disse vedtægter er senest vedtaget på en 7. oktober 2023 afholdt generalforsamling og efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.