Gå til sidens indhold

DA vedtægter

Navn
§ 1
Organisationens navn er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening betegnet DA. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er en forening under Den Danske Dyrlægeforening.

Formål
§ 2
Det er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område.

Medlemmer
§ 3

Personlige medlemmer:

Dyrlæger, der overvejende er selvstændige erhvervsdrivende, skal være medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.
Dyrlæger, der i øvrigt har bestemmende indflydelse i virksomheder, hvis hovedformål det er at drive klinisk praksis, skal være medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.
Dyrlæger, der er ansat som chefer i virksomheder, hvis hovedformål det er at drive klinisk praksis, skal være medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.

Personligt medlemskab forudsætter, at den virksomhed, personen er tilknyttet, tillige er virksomhedsmedlem.

Stk. 2. Virksomhedsmedlemmer:

Som virksomhedsmedlemmer optages virksomheder, hvis formål det er at drive klinisk praksis.

Som virksomhedsmedlemmer optages tillige andre virksomheder, som er ejet af dyrlæger.

Virksomhedsmedlemmer kan alene optages, hvis samtlige dyrlæger, som har bestemmende indflydelse i virksomheden, tillige er personlige medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 3. Virksomhedsmedlemmer skal ved indmeldelse oplyse navn, cvr-nummer, mailadresse, antal ansatte samt hvilke dyrlæger, som har bestemmende indflydelse i virksomheden.
Stk. 4. Udmeldelse sker som anført i Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 5. Under en løbende konflikt, hvori Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er inddraget, kan udmeldelse kun ske med bestyrelsens godkendelse.
Stk. 6. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden.

Interessevaretagelse for medlemmer
§ 4
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening udøver forhandlingsretten for de af Den Danske Dyrlægeforening indgåede aftaler, der udelukkende eller i al væsentlighed vedrører afregning af praktiserende dyrlæger og indholdet af den dyrlægefaglige ydelse.
Stk. 2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening kan blandt andet indgå aftaler med institutionelle klienter, hvorved forstås foreninger, sammenslutninger, klubber og lignende. Praktiserende dyrlæger kan dog vælge at stå uden for disse aftaler, ligesom de kan vælge selv at indgå sådanne aftaler. Dette gælder dog ikke for aftaler om løn- og arbejdsforhold eller aftaler, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

Stk. 3. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening udøver forhandlingsretten for så vidt angår vejledende eller bindende aftaler vedrørende personalet ansat i virksomheder ejet eller drevet af organisationens medlemmer. Bindende lønaftaler forelægges efterfølgende for generalforsamlingen til godkendelse eller udsendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.
Stk. 4. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening udøver forhandlingsretten for så vidt angår vejledende eller bindende aftaler vedrørende medlemmernes pensions- og forsikringsforhold og andre aftaler vedrørende økonomiske eller social-økonomiske forhold i relation til erhvervsudøvelsen.
Bindende aftaler forelægges efterfølgende for generalforsamlingen til godkendelse eller udsendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Kontingent
§ 5
Medlemskontingentet for virksomhedsmedlemmer fastlægges af generalforsamlingen.
Ændring af principperne for kontingentsammensætning kan ske efter samme regler som for vedtægtsændringer. Personlige medlemmer betaler ikke kontingent til DA ud over det kontingent, som betales af dyrlægens virksomhed.
Stk. 2. Størrelsen af eventuelt medlemsbidrag til opbygning af konfliktberedskab fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse er bemyndiget til at udskrive ekstrakontingenter i forbindelse med lovlige konflikter på de i § 4 omhandlede områder herunder at udbetale refusioner som følge af tabt indtjening i forbindelse med konflikt.
Stk. 4. Såfremt en konflikt løber mere end en måned er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortest mulig varsel. Generalforsamlingen skal tage stilling til konfliktens videre forløb herunder den videre konfliktfinansiering.

Generalforsamling
§ 6
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings generalforsamling er organisationens højeste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned samme sted som og i forbindelse med Ansatte Dyrlægers Organisations og faggruppernes generalforsamlinger.
Stk. 3. Dagsordenen for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
3.Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4.Godkendelse af revideret årsregnskab
5.Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
6.Valg af revisorer
7.Opstilling af kandidater til formand (når det er relevant)
8.Opstilling af kandidater til bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
10.Eventuelt.

Stk. 4. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse. Offentliggørelse med mindst samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift kan erstatte medlemsudsendelsen.
Stk. 5. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden 1. august til bestyrelsen.
Stk. 6. Dagsorden herunder bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag fremsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan i stedet ske med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift eller på foreningens hjemmeside og kan da erstatte den skriftlige fremsendelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 7
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis virksomhedsmedlemmer, som repræsenterer mindst 5 % af det samlede kontingent, skriftligt med angivelse af motiveret dagsorden forlanger dette. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodning er fremsendt med det i stk. 1 angivne varsel.

Afstemning ved generalforsamlinger
§ 8
Virksomhedsmedlemmer har 1 stemme for hver påbegyndte 1000 kr. i årligt kontingent. Personlige medlemmer har taleret, men ingen stemmeret.
Stk. 2. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagt skal indleveres til dirigenten inden dagsordenspunktet påbegyndes.
Stk. 3. Afstemninger ledes af dirigenten, som afgør afstemningsmåden. Personvalg foretages altid skriftligt.
Stk. 4. Bestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingens stemmer kan beslutte, at en afgørelse skal prøves ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger om vedtægtsændringer og ændring af den generalforsamlingsvedtagne kontingentmodel kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. For at ændring af disse vedtægter kan træde i kraft, skal ændringerne godkendes af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse.

Opstilling og valg
§ 9
Alle personlige medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er opstillingsberettigede og valgbare. Det samme gælder enhver, der er opstillet af en medlemsvirksomhed. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, såfremt kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges som bestyrelsesmedlem. Der skal derfor afgives supplerende stemmer ved bestyrelsesmedlemsvalg og suppleantvalg, hvor der er kandidatsammenfald til forskellige poster.
Stk. 2. Bestyrelsen for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og mindst 5 medlemmer i forening kan opstille kandidater til formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og bestyrelsesmedlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.
Stk. 3. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af hvilke poster, den opstillede søger valg til og ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet - opstilling af kandidater - påbegyndes.
Stk. 4. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn ledsaget af den korte levnedsbeskrivelse samt den skriftlige motivation. For at sikre en ensartet præsentation af kandidaterne kan Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation.
Stk. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, idet der holdes særskilt valg til:
Formand
Bestyrelsesmedlemmer
Ved hvert valg skal medlemmerne afgive et antal stemmer, der højest kan udgøre et antal svarende til antallet af poster, der skal besættes, jf. stk. 1. Valget af suppleanter for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening sker på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed afgør Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening ved lodtrækning hvilken kandidat, der er valgt eller suppleantrækkefølgen.
Stk. 6. Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg. Suppleanternes valgperiode er 1 år, og genvalg kan finde sted uden begrænsninger. Suppleanter indtræder i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. Valgperioden for revisorer er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 7. Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer begynder når valgresultatet foreligger. Medlemmer af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings bestyrelse kan ikke samtidig være valgt bestyrelsesmedlem af nogen faggruppe i Den Danske Dyrlægeforening.
Stk. 8. Såfremt Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant, indtil formandsvalg har fundet sted.
Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle suppleanten blive valgt ved funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsen
§ 10
Bestyrelsen består af 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt 1 ad gangen hvert år.
Stk. 2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse varetager den daglige ledelse af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og er berettiget til at optræde udadtil på Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings vegne på de sagsområder, der er henlagt til Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og forudsat, at spørgsmålet ikke først skal forelægges generalforsamlingen eller hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse udpeger forhandlingsdelegationer og repræsentanter til interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper efter høring af hovedbestyrelsen, når dette er relevant.
Stk. 4. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål samt indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse holder møder, når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden afgør om mødet afholdes som video-link-møde. Møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel, medmindre sagernes afvikling nødvendiggør et kortere varsel.
Stk. 6. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretariat
§ 11
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat er sekretariat for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.
Stk. 2. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening betaler for sekretariatsbetjeningen i forhold til den anvendte arbejdstid.

Regnskab
§ 12
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling, samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Vedtægternes vedtagelse
§ 13
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 14
Disse vedtægter er senest vedtaget på en den 8. oktober 2016 afholdt generalforsamling og efterfølgende godkendt i DDD's hovedbestyrelse.