Gå til sidens indhold

Vedtægter for faglige selskaber

Navn

§ 1
Disse vedtægter er gældende for samtlige selskaber under Den Danske Dyrlægeforening.
Selskaberne har følgende navne:
- Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi
- Dansk Veterinærdermatologisk Netværk.
- Dansk selskab for Veterinær Kiropraktik.
- Dansk Selskab for Veterinær Gastroenterologi.
- Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi.
- Dansk Selskab for Veterinær Onkolog.i
- Dansk Kvægfagdyrlæge Forening.
- Danske Fagdyrlæger vedr. sygdomme hos Heste.
- Foreningen for Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat.
Stk. 2. Foreningen og dens medlemmer er underkastet Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter, Etiske Principper og Etisk Kodeks.
Stk. 3. Selskabets hjemsted er Den Danske Dyrlægeforenings adresse.

Formål

§ 2
Selskabets formål er indenfor selskabets område
a) at være forum for dyrlæger med selskabets særlig faglige interesse,
b) at fremme kendskabet til selskabet blandt kolleger,
c) at formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om faglige spørgsmål,
d) at medvirke til efteruddannelse indenfor selskabets område ved at arrangere kurser o.l. i samarbejde med DDD-KURSUS, idet selskabet er DDD-KURSUS behjælpelig med det praktiske arrangement af kurser indenfor selskabets faglige område, og
e) at fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen.

Medlemmer

§ 3
Som aktive medlemmer kan optages dyrlæger, der er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Godkendelse af medlemskabet sker på den førstkommende generalforsamling efter indmeldelsen.
Stk. 2. Som passive (associerede) medlemmer kan optages udenlandske dyrlæger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker eller andre med særlig interesse for selskabets faglige virke.
Ansøgning om passivt medlemskab skal sendes til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen, der endeligt godkender medlemskabet. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Kontingent

§ 4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Generalforsamling

§ 5
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand (når det er relevant)
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Godkendelse/optagelse af nye medlemmer
11. Forslag til fremtidig møde-/kursus-aktivitet
12. Eventuelt.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med udsendelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse kan ske til den af medlemmet oplyste mail-adresse; offentliggørelse i Dansk Veterinærtidsskrift med mindst samme frist kan erstatte medlemsudsendelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med sædvanligt varsel efter skriftligt krav fra mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen. Generalforsamlingen skal finde sted senest 6 uger herefter.

Afstemninger på generalforsamlinger

§ 7
Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal foregå efter påkrav fra 1/3 af deltagerne. Valghandlinger foregår altid skriftligt.

§ 8.
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer med 2/3 flertal, hvis disse har udvist adfærd eller foretaget handlinger, som er i strid med selskabets formål og vedtægter eller er i kontingentrestance på mere end 1 år.

Bestyrelsen

§ 9
Bestyrelsen består af 1 formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges skriftligt med simpelt stemmeflerhed. Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen og afgår efter tur med et års mellemrum, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges det ene år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges det andet år. Hvert år vælges endvidere to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges to gange.
Såfremt formanden ikke længere er i stand til at udøve sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand, indtil førstkommende generalforsamling, og suppleanten med det højeste stemmetal indtræder i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere kan varetage sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

Sekretariatet

§ 10
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat udøver sekretariatsfunktioner for selskabet.

Regnskab

§ 11
Regnskabsår følger kalenderåret.
§ 12
Selskabet kan opløses på en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer, og en efterfølgende godkendelse af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse. Selskabets formue overføres til Den Danske Dyrlægeforening.
§ 13
Disse vedtægter er vedtaget på en den 8. oktober 2016 afholdt generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening.