Gå til sidens indhold

Anmeldelse af arbejdsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, så hurtigt som muligt.

skade.jpg

Såfremt der sker en arbejdsskade, skal arbejdsgiver hurtigst muligt udfylde en skadesanmeldelse. Dette gøres elektronisk via det digitale anmeldelsessystem EASY. Første gang du logger på, skal du bestille en adgangskode. Når adgangskoden er modtaget, kan du fremover anmelde alle arbejdsskader.

Skadeanmeldelsen via EASY sendes automatisk til både Arbejdsskadestyrelsen og til forsikringsselskabet, og du vil modtage en bekræftelse af anmeldelsen af skaden med det samme. Det anbefales, at virksomheden for god ordens skyld kontakter Willis og sikrer sig, at anmeldelse af arbejdsskaden er modtaget.

Fra den 1. juli 2022 er nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker trådt i kraft. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.
Hvis skaden forventes at få erstatningsberettigende følger, skal der ske anmeldelse, uanset om den tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken.

Der kan opstå særlige situationer, hvor medarbejderen selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade - fx hvis arbejdsgiveren ikke længere eksisterer eller virksomheden er gået konkurs.

 • Forløbet i arbejdsskadesager

  En anmeldt arbejdsskade behandles forskelligt afhængigt af, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

  En sag om en arbejdsulykke vil i første omgang blive behandlet af virksomhedens forsikringsselskab. Vurderer forsikringsselskabet, at skaden ikke giver varigt mén, er skaden ikke erstatningsberettiget. Det kan dog stadig være, at medarbejderen har krav på dækning af udgifter til behandling af skaden. Er medarbejderen uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan medarbejderen bede Arbejdsskadestyrelsen om at behandle sagen.

  Vurderer forsikringsselskabet, at medarbejderen har ret til erstatning ud over betaling af udgifter til sygebehandling, vil sagen altid blive sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen.

  Anmeldelser af erhvervssygdomme bliver altid behandlet af Arbejdsskadestyrelsen.

  Som led i sagsbehandlingen vil forsikringsselskabet og/eller Arbejdsskadestyrelsen ofte indsamle flere oplysninger for at kunne behandle sagen. Oplysningerne kan komme fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet mv. Derudover har arbejdsgiver pligt til at afgive oplysninger i sagen.

  Hvad kan DA hjælpe med?

  Som medlem af DA kan du få rådgivning om anmeldelse af en arbejdsskade, kontakt DAs sekretariat herom.  

 • Skader sket under aktivering

  Eksempler på skader sket under aktivering:

  • Fx i forbindelse med erhvervspraktik
   Har virksomheden en erhvervspraktikant fra Folkeskolen, er pågældende ikke "ansat" i virksomheden. Derfor er det skolen, der har praktikanten forsikret, og anmeldelse af arbejdsskade skal ske til Undervisningsministeriet. Blanket findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

  • Fx i forbindelse med ulønnet praktik/aktivering/jobtræning
   Skader, som er sket i forbindelse med aktivering (ulønnet praktik/arbejdsprøvning/jobtræning), dvs. pågældende er ikke en af virksomhedens ansatte. Derfor er det kommunen, der har pågældende forsikret. Anmeldelse af arbejdsskade skal ske til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Blanket findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
    
 • Sygedriftstabsforsikring

  Forsikringen omfatter driftstab ved de forsikrede dyrlægers sygdom op til ca. et år.

  Forsikringen kan pt. kun tegnes hos forsikringsselskabet Codan.

  Forsikringen dækker tab på grund af nedgang i omsætningen, hvis en af de forsikrede personer bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Graviditetsbetinget sygdom er som udgangspunkt ikke omfattet.

  Erstatningen opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning og den konstaterede omsætning.

  Erstatning for de omkostninger, der eventuelt bliver afholdt for at begrænse driftstabet, bliver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning, og sparede omkostninger (produktionsafhængige omkostninger) bliver trukket fra i opgørelsen.

  Forsikringen dækker de ekstra omkostninger, virksomheden har til at opretholde omsætningen ved en forsikret persons sygdom eller ulykkestilfælde. Det kan være ansættelse af en vikar, eller ved en ekstra indsats fra kollegaernes side. Det kan være svært at bevise over for forsikringsselskabet, hvilken ekstra indsats der er leveret fra kollegaernes side. Det er lettere at bevise, hvad en vikar har kostet, da der er lønsedler/fakturaer herpå.

  Forsikringen skal etableres inden de personer, der skal omfattes af forsikringen fylder 60 år, og dækningen ophører, når de fylder 65 år.

  Yderligere oplysninger om forsikringen kan fås ved henvendelse til Codan Forsikring A/S på tlf. 33 55 55 55.

  Klik her for mere information om forsikringer

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15