Gå til sidens indhold

Arbejdet som tillidsrepræsentant

TR er kollegaernes talsperson i forhold til ledelsen og ADOs repræsentant på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er derfor en nøgleperson i ADOs arbejde for at sikre medlemmerne gode og trygge ansættelsesvilkår.


Som tillidsrepræsentant repræsenterer du først og fremmest ADO og ADOs medlemmer på din arbejdsplads. Du varetager samtidig jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser over for ledelsen. Du kan også repræsentere andre faggrupper, der arbejder under samme overenskomst på arbejdspladsen.

Det er også tillidsrepræsentantens pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

I praksis betyder det, at tillidsrepræsentanten:

 • Forhandler løn og tillæg for nyansatte
 • Forhandler lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
 • Er med til at løse personsager ved at være medlemmernes "forsvarsadvokat", når der er samarbejdsproblemer, og hvis advarsel eller afsked kommer på tale
 • Holder øje med, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

Derudover er mange tillidsrepræsentanter medlemmer af:

 • Samarbejdsudvalg (SU)
 • Medindflydelsesorgan (MIO)
 • Medudvalg (MED).

Tillidsrepræsentanten kan som kollegaernes talsperson bære forslag, opfordringer og klager frem til ledelsen og indlede forhandlinger om lokale forhold.

Tillidsrepræsentanten har som ADOs lokale repræsentant et særligt ansvar for at skabe interesse for faglige spørgsmål og formidle medlemmernes holdning til ADOs politikere eller sekretariat.

Tillidsrepræsentanten kan gøre dette ved at sørge for, at der bliver holdt klubmøder, fyraftensmøder og andre medlemsmøder. Tillidsrepræsentanten kan selvfølgelig bede sine kollegaer om hjælp til arrangementernes afholdelse.

Bemærk - det er kun muligt at holde fagligt møde i arbejdstiden, hvis der er indhentet tilladelse fra ledelsen. Faglige møder vil ellers kunne blive betragtet som en arbejdsnedlæggelse. Der er normalt intet til hinder for at holde faglige møder i frokostpausen.

 • Hvornår har man ret til en TR
  Der kan vælges en tillidsrepræsentant (TR), når der på arbejdspladsen er fem medarbejdere i samme overenskomstgruppe (dvs. den overenskomst, du er dækket af).
   
  Hvis der er færre end fem, er der fortsat mulighed for at vælge en TR. Du kan gå i valgforbund med en eller flere tilsvarende overenskomstgrupper, der så  tilsammen repræsenterer mindst fem medarbejdere.
   
  For at kunne blive valgt som TR og TR-suppleant skal du have været ansat mindst et halvt år.
 • Tid til TR-arbejdet
  Tillidsrepræsentanten har ret til at bruge den fornødne tid på arbejdet. Det står direkte i aftalerne på det statslige, kommunale og regionale område. Det er en god ide som nyvalgt tillidsrepræsentant at tale med lederen om forventningerne til, hvor meget tid der skal bruges på tillidsrepræsentantarbejdet, og hvad det får af konsekvenser for de øvrige arbejdsopgaver.
   
  Tillidsrepræsentanten kan bruge arbejdstid på at uddanne sig og deltage i ADOs møder og arrangementer for tillidsrepræsentanter - under forudsætning af, at det er foreneligt med tjenesten. Det betyder i praksis, at tillidsrepræsentanten skal have grønt lys fra ledelsen til at være fraværende de relevante dage.
 • Beskyttelse mod afskedigelse
   
  Tvingende årsager kan være:
  • Arbejdsmangel, dvs. at der ikke er relevant arbejde til tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen overhovedet.
  • At tillidsrepræsentanten aktivt har medvirket til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller har opfordret til andre former for brud på overenskomsten, fx systematisk nægtelse af overarbejde.

  Den særlige procedure går ud på, at arbejdsgiver skal forhandle afskedigelsen med ADO. Derfor skal tillidsrepræsentanten være meget opmærksom på, at sekretariatet bliver inddraget så hurtigt som muligt.

 • Anmeldelse og bemyndigelse

  ADO og arbejdsgiver skal godkende valget af tillidsrepræsentanten. Det sker ved, at I lokalt på arbejdspladsen udfylder anmeldelsesblanketten og sender den til sekretariatet. Herefter anmelder sekretariatet valget over for arbejdsgiveren, der har to uger til at gøre indsigelse.

  Arbejdsgiveren skal have meget tungtvejende grunde til at gøre indsigelser over for medarbejdernes lovlige valg af tillidsrepræsentant, og i praksis ses det ikke.

  Tillidsrepræsentanten er først beskyttet, når valget er anmeldt og godkendt.

  Bemyndigelse af TR
  I anmeldelsen over for arbejdsgiver skriver ADO, hvad tillidsrepræsentanten er bemyndiget til at gøre på ADOs vegne.
  Som tillidsrepræsentant er du bemyndiget til at indgå aftaler om:
  • Kvalifikations- og funktionstillæg (herunder forhåndsaftaler) samt engangsvederlag
  • Personalepolitiske retningslinjer, regler og aftaler, herunder lokal udfyldelse af generelle rammeaftaler
  • Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse
  • Arbejdstid
  • Ansættelse på særlige vilkår ifølge Rammeaftale om det sociale kapitel. 

  Tillidsrepræsentanten er ikke bemyndiget til at indgå aftaler om:

  • Tillæg til chefer, som udøver personaleledelse for en eller flere ACere
  • Tillæg for funktion i højere stilling (konstitution)
  • Tillæg, der ikke reguleres sammen med grundlønnen
  • Åremålsansættelser
  • Seniorordninger
  • Fratrædelsesordninger.

  Det er en generel forudsætning for tillidsrepræsentantens bemyndigelse, at tillidsrepræsentanten:

  • Er i tæt kontakt med ADOs sekretariat.
  • Følger de retningslinjer og politikker, der er besluttet i ADO.
  • Sender ADOs sekretariat kopi af de aftaler, som bliver indgået - herunder også aftaler om retningslinjer indgået i samarbejdsudvalg og MED-udvalg.
 • Løn til TR
   
  Det er ikke muligt at få merarbejdsbetaling for arbejde, der er udført som tillidsrepræsentant.
  Når tillidsrepræsentanten er på kursus, får vedkommende også løn. På det kommunale område er der en særlig ordning i forbindelse med kurser eller  møder i ADO, som kaldes AKUT-fonden. Det er en udligningsordning, som betyder, at kommunen kan sende en regning til ADO for de lønudgifter, der er forbundet med fraværet. AKUT-fonden er fastsat i overenskomsterne, hvor begge parter har været med til at finansiere den.
 • TR uddannelse
  Tillidsrepræsentanten har en forpligtelse til at uddanne sig og til at holde sig orienteret om ADOs holdninger. Som tillidsrepræsentant skal du deltage i kurserne "Introduktion til TR arbejdet" og "TR's rolle i lønsystemet". Herefter er der mulighed for yderligere kurser. Kursuskataloget udsendes to gange om året.
   
  ADO afholder hvert år et TR-møde sammen med JA og DSL. Formålet er faglig opdatering, diskussion af relevante politiske emner, fx vægtningen af emner til næste overenskomstfornyelse, samt ikke mindst mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk med andre tillidsrepræsentanter.

Er du i tvivl om arbejdet som TR, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.