Gå til sidens indhold

Opsigelse

Dit ansættelsesforhold kan afsluttes enten af dig eller din arbejdsgiver.


Hvis du er omfattet af funktionærloven, gælder lovens opsigelsesvarsler for dig. Opsigelsen bør ske skriftligt fra såvel din arbejdsgiver som fra dig.

Uanset, om du selv siger op, eller din arbejdsgiver siger dig op, er du forpligtet til at varetage dit arbejde og udvise loyalitet over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden.

Du opsiger selv din stilling (omfattet af funktionærloven)

Hvis du er ansat med prøvetid de første 3 måneder, kan du sige op med dags varsel, medmindre aftalen er 14 dages varsel. Ellers er dit opsigelsesvarsel 1 måned til ophør ved månedens udgang.

Eksempel:

(dato for aflevering af opsigelse)

Jeg opsiger d.d. hermed min stilling som (indsæt titel) til fratræden den (indsæt dato (den sidste dag i den kommende måned).

Med venlig hilsen

 

Husk altid at få en bekræftelse på modtagelse af opsigelsen fra din arbejdsgiver, enten en underskrift eller en mailbekræftelse.

Du er blevet opsagt (omfattet af funktionærloven)

Hvis din arbejdsgiver opsiger dig fra din stilling, skal følgende opsigelsesvarsler være overholdt.

Er der aftalt prøvetid, kan du opsiges med 14 dages varsel indenfor de første 3 måneder. Ellers er opsigelsesvarslerne:

 • Indtil 5 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 1 måned
 • Indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder
 • Indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder
 • Indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder
 • Herefter med 6 måneders varsel.

Fritstilling (omfattet af funktionærloven)

Hovedreglen er, at du skal du passe dit arbejde som hidtil, hvis du bliver opsagt, medmindre arbejdsgiver vælger at fritstille dig i opsigelsesperioden.

Som fritstillet får du løn i hele opsigelsesperioden, men skal ikke møde på arbejde eller være til rådighed. Du må påtage dig andet ikke-konkurrerende arbejde i fritstillingsperioden og i de første 3 måneder sker der ikke modregning i din løn, hvis du får andet arbejde - kun i feriepengene. Du har dog fortsat loyalitetsforpligtelse over for din arbejdsgiver, så længe du modtager løn.

Ved egen eller arbejdsgivers opsigelse opfordres du dog i alle tilfælde til at kontakte ADO, inden du underskriver noget.

Er din arbejdsgiver gået i betalingsstandsning eller konkurs (omfattet af funktionærloven)

Får du ikke udbetalt din løn til tiden, kan det skyldes, at virksomheden er gået i betalingsstandsning eller konkurs. Derfor er det vigtigt, at du kontakter ADO, så vi på dine vegne kan sende et påkrav til din arbejdsgiver om at få din løn udbetalt. Alternativt ophæves dit ansættelsesforhold, og der kræves erstatning for din løn i opsigelsesperioden.

Bliver din arbejdsgiver erklæret konkurs, kan du få dækket dit tab hos Lønmodtagernes Garantifond (ADO bistår gerne hermed). Dit lønkrav skal anmeldes til fonden senest 4 uger efter konkursdekretet er afsagt.

Det, du kan få dækket, er:

 • Løn
 • Feriegodtgørelse
 • Arbejdsgiverbetalt pension
 • Provision.

For at få dækket dit tab hos Lønmodtagernes Garantifond skal du opfylde følgende krav:

 • Du er lønmodtager
 • Du udfører arbejde for din arbejdsgiver
 • Du har været underlagt din arbejdsgivers ledelse og kontrol
 • Er du nærtstående overfor din arbejdsgiver, skal der ske en konkret vurdering af, hvorvidt du er berettiget.

Ved anmeldelse af dit krav til Lønmodtagernes Garantifond skal du udfylde en anmeldelsesblanket samt vedlægge kopi af dokumentation for dit lønmodtagerkrav. Hos Lønmodtagernes Garantifond finder du både blanket og vejledning. ADO hjælper dig gerne med at anmelde kravet.

Kontakt

Ansatte Dyrlægers Organisation
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15.