Gå til sidens indhold

Vejledning til dyrlæger om håndtering af udbrud af kontagiøs equin metritis (CEM) hos islandske heste i Danmark

På baggrund af øget smitteforekomst af CEM i Danmark har Faggruppe Heste samlet informationer og udarbejdet en række anbefalinger til dyrlæger om, hvordan CEM-udbrud skal håndteres.

Scanstockphoto Image 1598612

27. marts 2023

I juli 2020 meldte Fødevarestyrelsen om et usædvanligt stort antal islandske heste, der var bekræftet smittet med CEM, herunder flere avlshingste, samt hopper, der var ført til bedækning hos smittede hingste (læs artikel i DVT nr. 11 2020).

Faggruppe Heste samlede på den baggrund de tilgængelige informationer og udarbejdede en vejledning, der har til formål at skabe overblik over de muligheder og metoder, der eksisterer pt. i forhold til blandt andet diagnostik og behandling.

Vejledningen er målrettet dyrlæger - og det er vigtigt, at du læser hele vejledningen om dyrlægens opgaver og indsendelse af prøver, hvis du skal udtage prøver for CEM.

Vejledningen, der er udarbejdet i samarbejde med myndigheder og øvrige aktører, vil løbende blive opdateret med relevant information om CEM i den danske hestebestand.

 

Pr. 1. juli 2022 er CEM flyttet fra liste 2 til liste 1 anmeldepligtige sygdomme. Det betyder, at du som dyrlæge skal kontakte Fødevarestyrelsen, hvis der opstår klinisk mistanke om CEM i en besætning. CEM er imidlertid undtaget fra kravet om, at dyrlægen skal afvente Fødevarestyrelsens ankomst og gå 48 timers karantæne, forudsat at almindelige regler om smittebeskyttelse overholdes under besøg i besætningerne. Konstateres sygdommen, skal fundet anmeldes til Fødevarestyrelsen. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside og i FVST faglige nyhed

 

Fødevarestyrelsen ændrer håndtering af CEM

24. marts 2023 meldte Fødevarestyrelsen ud om ændret håndtering af CEM

Offentligt tilsyn ved påvist smittet med CEM

Tidligere er kun hingste blevet pålagt offentligt tilsyn ved påvist smitte med CEM. Dette ændres, således alle heste fremadrettet vil blive pålagt offentligt tilsyn ved konstateret smitte.

Fritestning af heste for CEM

Kravene til fritestning skærpes, således der bliver større sikkerhed for at finde smitte, hvis en hest stadig bærer smitten. Dette opnås ved at undersøge 2 sæt prøver udtaget med mindst 7 dages mellemrum. Det første sæt prøver udtages mindst 21 dage efter endt behandling. Dyrlægeerklæring på behandling skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Smitte med CEM vil fremgå i CHR

I forbindelse med, at heste senest den 31. marts 2023 skal registreres på enkeltdyrsniveau i CHR, gør vi opmærksom på, at status i forhold til listeopførte sygdomme som f.eks. CEM, senere vil fremgå i registret.

Læs mere om Contagiøs equin metritis (CEM) på fvst.dk.

 • Kort om sygdommen

  Kontagiøs equin metritis (CEM) er en bakteriel infektion med Taylorella equigenitalis, hvor smittespredningen hyppigst sker ved bedækning med hingste, der er bærere af smitten. Hingste smittes tilsvarende hyppigst ved bedækning af smittede hopper.

  Inkubationstiden for CEM er typisk 2-6 dage.

  Symptomerne på CEM​​​​ varierer, fra den alvorlige med rigeligt, ildelugtende, betændt flåd fra hoppens vulva til slet ingen symptomer. Hoppen kan blive midlertidigt steril, og bliver hun alligevel drægtig, kan føllet blive smittet med T. equigenitalis ved fødslen og forblive smittebærer uden at vise sygdom, indtil det er kønsmodent. Dyrene kommer sig efter endt sygdom, ​ men enkelte kan blive kroniske bærere af bakterien.

  Hos hingste findes bakterien i forhuden og ​på overfladen af penis uden at give anledning til klinisk sygdom hos hingsten. ​

 • Dyrlægens opgaver

  CEM er en anmeldepligtig sygdom.

  Ved mistanke om CEM skal dyrlæge tilkaldes. Kan dyrlægen ikke afvise mistanke, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen, samt udtage svaberprøver, der indsendes til undersøgelse hos Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut (SSI).​

  Forudsat at almindelige regler om smittebeskyttelse overholdes, behøver dyrlægen imidlertid ikke afvente FVST ankomst eller gå i 48 timers karantæne. Fødevarestyrelsen kan vejlede dyrlægen om det videre forløb.

  Konstateres sygdommen, skal fundet anmeldes til Fødevarestyrelsen.

  Hvorvidt en mistanke er klinisk, vil ifølge FVST bero på en samlet veterinærfaglig vurdering. I vurderingen bør indgå oplysninger som anamnese, kliniske symptomer og andre relevante oplysninger. Reproduktionsproblemer kan omfatte manglende drægtighed efter bedækning, endometritis, flåd fra skeden eller uventet abort hos hopper samt fx usædvanlige dårlige reproduktionsresultater hos hingste.

  Se også under indsendelse af prøvemateriale.

 • Indsendelse af prøvemateriale

  Når du som dyrlæge indsender prøver, er det vigtigt, at du angiver om indsendelse sker i tilslutning til en klinisk mistanke om CEM eller ved laboratoriemistanke fra undersøgelse ved et udenlandsk laboratorium, da FVST udelukkende dækker omkostningerne ved mistanker. Det vil sige, at du ved klinisk mistanke om CEM skal anføre på rekvisitionen:

  1. At der er tale om en klinisk mistanke eller laboratoriemistanke, og
  2. hvorfor du som dyrlæge vurderer, at der er tale om en klinisk mistanke (anamnese, kliniske symptomer og andre relevante oplysninger).

  Ved indsendelse af prøver er det endvidere vigtigt, at:

  1. At entydige identifikationsoplysninger om hesten fremgår af indsendelsesblanketten. Det kan fx være mikrochip-nummer. 
  2. At besætningens adresse fremgår, idet FVST på baggrund af prøvesvar fra SSI skal oplyse om den geografiske forekomst af CEM som led i Danmarks opfyldelse af certifikatkrav ved flytning eller handel med heste til udlandet.

  Du finder SSIs rekvisition til brug ved kliniske mistanker, kontrol efter behandling og eksportprøver her.

  Du finder SSIs rekvisition til CEM-screening her

   

 • Hvilket prøvemateriale skal du udtage?

  SSI anvender qPCR-metoden med resultat påvist/ikke påvist. Til prøveudtagning kan anvendes tørsvaber. Svaber med kulmedie kan anvendes, men anbefales ikke.

  • Fra hingste indsendes fire separate svaberprøver fra følgende steder: Distale urethra, fossa glandis, sinus urethralis og præputium.
  • Fra hopper indsendes tre separate svaberprøver fra henholdsvis hoppens fossa clitoridis, sinus clitoridis og cervix uteri[1]. Der henvises i øvrigt til HBLBs Code of Practice.

  SSI udfører dyrkning af Taylorella equigenitalis efter særlig aftale.

  [1] KU SUND anbefaler, at der udtages separate prøver efter følgende princip:

  1. ikke-drægtig hoppe: Endometriet, fossa clitoridis og sinus clitoridis
  2. drægtig hoppe: Fossa clitoridis og sinus clitoridis.
 • Fødevarestyrelsens opgave

  FVST overvåger forekomsten af smitsomme sygdomme og skal modtage indberetninger om mistanke og sikre verificerede positive prøvesvar.

  I det konkrete tilfælde med CEM vil hingste, der konstateres smittede, blive sat under offentligt tilsyn (OT), hvilket omfatter krav om behandling, udelukkelse fra avl (indtil de er testede negative for CEM igen jævnfør nedenstående) samt krav om orientering af hoppeejere, der har haft deres hopper til bedækning eller inseminering.

 • Behandling for CEM

  Taylorella equigenitalis er følsom for behandling med antibiotika. Hvis der ønskes at dyrke for bakterien, er det vigtigt, at behandling ikke iværksættes, før der er indsendt nyt prøvemateriale i transportmedium til SSI.

  KU SUND har udarbejdet et forslag til behandlingsvejledning for positive hopper og hingste. Dette er alene et forslag, og dyrlæger skal til enhver tid følge gældende retningslinjer fra myndighederne.

 • Kontrolprøver efter endt behandling for CEM

  Ved konstateret smitte pålægges offentligt tilsyn (OT).

  Fritestning af heste for CEM

  Der undersøges 2 sæt prøver udtaget med mindst 7 dages mellemrum. Det første sæt prøver udtages mindst 21 dage efter endt behandling. Dyrlægeerklæring på behandling skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

  Bemærk at FVST ikke for nuværende betaler for udgifter til kontrolprøver. Se i øvrigt under betaling for laboratorieundersøgelser.

   

 • Betaling for laboratorieundersøgelser

  FVST betaler:

  • Udgifter til laboratorieundersøgelse ved klinisk mistanke og laboratoriemistanke (§ 10, stk. 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1323 af 26. november 2015 om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme). Det er derfor vigtigt ved indsendelse af prøven at angive om indsendelse sker i tilslutning til en klinisk mistanke eller laboratoriemistanke om CEM. Se i øvrigt under indsendelse af prøvemateriale.

  FVST betaler ikke:

  • Udgifter til undersøgelse for CEM af andre årsager, fx hvis mistanken udelukkende skyldes kontakt til en smittet hingst
  • Udgifter til et andet laboratorium end SSI, hvis et positivt resultat af en prøve er foretaget på et andet laboratorium
  • Rutineundersøgelse før bedækning
  • Kontrolprøver efter endt behandling
  • Dyrkning og resistensbestemmelse.

  Uagtet ovenstående er det dog DDDs anbefaling, at dyrlæger bør opfordre dyreejere til at lade hingste, der skal bedække, og hopper, der skal naturligt bedækkes eller insemineres, få foretaget undersøgelse for CEM forud for bedækning/inseminering, som en del af strategien for bekæmpelse af udbrud. Samtidigt bør dyrlægen oplyse om, at dette gøres baseret på egenbetaling fra dyreejeren.

  Der kan findes flere informationer om CEM på Fødevarestyrelsens hjemmeside og på SSIs hjemmeside.   

   

Screening for CEM

På baggrund af udbruddet i 2020, startede man i 2021 et CEM-screeningsprogram, som har til formål at afværge brug af smittede dyr til avl. Læs mere om CEM screening på SSI’s hjemmeside.

Se information om analysen og vejledning til prøveindsendelse i forbindelse med CEM screening her.

Læs også Dansk Islandshesteforenings retninglinjer for sæsonen 2023 

Kontakt

Karin Melsen
Dyrlæge, politisk chefrådgiver

Politik / Kommunikation

Karin