Gå til sidens indhold

Etisk kodeks

(Som godkendt af Hovedbestyrelsen den 8. december 2022)

Den Danske Dyrlægeforenings Etiske Kodeks beskriver de etiske principper, medlemmerne har overfor patienter, pårørende, samfundet, kollegaer og sig selv.

Alle foreningens medlemmer forventes at handle i overensstemmelse med dette kodeks. Handlinger i strid med kodekset håndteres af Den Danske Dyrlægeforenings Etiske Udvalg. Henvendelse til udvalget kan ske til foreningens sekretariat på ddd@ddd.dk att. Etisk Udvalg. Udvalget kan derudover tage sager op af egen drift.

En dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning i henhold til lovgivningen forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed.

Formålet med dette kodeks er at fremme god dyrlægegerning og dermed understøtte tilliden til standen.

 

Efteruddannelse

Det anses for god faglig etik

 • At udvikle og opretholde et højt fagligt niveau i overensstemmelse med videnskabelige principper og underbygget erfaring
 • At sikre sig, at efteruddannelse hviler på den akademiske forskning, som findes inden for det område, hvor dyrlægen har sit virke

 

Habilitet

Det er væsentligt, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved dyrlægens habilitet.

Det anses for god faglig etik;

 • At synliggøre og klargøre sine roller i arbejdsmæssige sammenhænge
 • I en sag mellem to parter at undlade at træffe en afgørelse eller udfærdige attester, når der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om habiliteten.
 • At frasige sig en opgave, hvis man er, bliver eller kan opfattes som inhabil eller som part i sagen, som interesseret i sagens genstand, som nært beslægtet med en af parterne eller ved tidligere at have undersøgt eller udtalt sig om sagens genstand.

 

Kollegial omtale, herunder på sociale medier

Det anses for god faglig etik

 • At omtale kollegaer i en respektfuld og positiv tone
 • At undlade at nedgøre kolleger fagligt eller personligt over for andre – kritik af kollegaer bør henvises til Etisk Udvalg eller de kompetente myndigheder
 • At fremføre eventuel kritik direkte over for kollega i en god og konstruktiv tone
 • At fremføre kritik alene baseret på faglighed

Det anses som en skærpende omstændighed, at kritik fremføres i det offentlige rum. Sociale medier anses som værende en del af det offentlige rum, også hvor omtale sker i lukkede fora på f.eks. Facebook.

 

Kompetencer

Dyrlægen bør anerkende sine evners, sin videns og sine kompetencers begrænsninger, og inddrage kollegaer, når der er behov for det.

 

Tavshedspligt

Klienten skal kunne regne med

 • At dyrlægen respekterer klientens ret til fortrolighed og at der ikke videregives fortrolige oplysninger, medmindre loven tilsiger noget andet eller dyrlægen har anmeldepligt

Dyrlægeforeningens medlemmer skal kunne regne med

 • At valgte/udpegede medlemmer af foreningens bestyrelser, udvalg m.m. iagttager absolut tavshed om personlige forhold, som de i kraft af deres valg/udpegning er blevet bekendt med

Samfundsansvar

Dyrlæger er som akademiske fagpersoner med autorisation og som stand underlagt en række samfundspligter, som vi til enhver tid overholder.