Gå til sidens indhold

Etisk kodeks

(Som godkendt af Hovedbestyrelsen den 3. november 2021)

ANNONCERING

Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD

 • DDDs godkendelse af dyreklinikken eller dyrehospitalet
 • fagdyrlægeuddannelsen i sammenhæng med den pågældende dyreart
 • specialistuddannelsen i sammenhæng med indholdet af uddannelsen
 • dokumenteret efteruddannelse på anerkendt uddannelsessted
 • kompetencegivende, gennemførte kurser

Det anses som værende god etik at annoncere med relevante oplysninger, herunder telefonnummer og åbningstider.

Ved annoncering skal man være opmærksom på reglerne i markedsføringsloven. Man må således ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

Ligeledes skal der efter markedsføringsloven ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen/tjenesteydelsen.

ANSÆTTELSE

Ethvert ansættelsesforhold, der indgås af dyrlæger, som er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, skal være i overensstemmelse med de af foreningen udstukne retningslinjer vedrørende løn- og arbejdsforhold.

Det anses for god etik:

 • At opslå ledige stillinger, til hvilke der fordres dyrlæger, i Dansk Veterinær Tidsskrift eller på DDDs hjemmeside. Det bør fremgå af stillingsopslaget, hvem der har indrykket det, samt hvor arbejdsstedet er beliggende.
 • At der i tilfælde hvor kvalificeret ansøger haves, gøres opmærksom på det i stillingsopslaget.
 • At bekræfte modtagelsen af en ansøgning skriftligt eller telefonisk.
 • At gøre ansøgeren bekendt med en eventuel beslutningsdato. Alle ansøgere har krav på jobsamtale eller et afslag.

ARBEJDSGIVERETIK

Det anses for god etik:

 • At sikre sig kompetence i udøvelse af ledelse.
 • At sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid til at sætte en ny medarbejder ind i arbejdet.
 • At sikre, at den ansatte får mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem deltagelse i relevante kurser af kortere eller længere varighed.
 • At tilrettelægge ferier og vagtplaner i så god tid som muligt.
 • At der tilstræbes størst mulig enighed, hvis der er flere om lederrollen.
 • At der gives ansatte dyrlæger tilladelse til og mulighed for foreningsarbejde indenfor Den Danske Dyrlægeforening.

ARBEJDSTAGERETIK

Det anses som god etik:

 • At udvise loyalitet over for sin arbejdsplads og arbejde efter bedste evne fagligt og personligt til gavn for arbejdsstedet.
 • At udvise engagement og interesse gennem efter- og videreuddannelse.
 • At udføre de af ledelsen pålagte opgaver og følge de anviste retningslinjer.
 • At give udtryk for eventuel uenighed over for ledelsen og i øvrigt følge de officielle retningslinjer for kritik samt undlade at omtale evt. kritik til tredjemand.
 • At henvende sig direkte til nærmeste overordnede, hvis de givne ordrer fører til brud på gældende love og regler.

DDD-MEDLEMMERS FORHOLD TIL IKKE-MEDLEMMER, SOM ER BESKÆFTIGEDE I DANMARK

Det anses som god etik:

 • At medlemmer med positiv påvirkning overbeviser ikke-medlemmer om fordele og goder ved medlemskab af DDD.
 • At undlade at delagtiggøre ikke-medlemmer i foreningens goder, herunder efteruddannelsestilbud og tilhørende materiale
 • Dette gælder dog ikke for udenlandske dyrlæger, der er organiseret i deres respektive hjemlande.

EFTERUDDANNELSE

Det anses for god etik:

 • At udvikle og opretholde et højt fagligt niveau i overensstemmelse med videnskabelige principper og underbygget erfaring.
 • At sikre sig, at efteruddannelsen tilgodeser de kvalitetssikringskrav som stilles, inden for det område, hvor dyrlægen har sit virke.
 • At være bevidst om de grænser for kompetence dyrlægen arbejder inden for som følge af træning, erfaring, efteruddannelse og personlig styrke, og derfor søger professionel hjælp eller henviser i vanskelige situationer.

HABILITET

Det anses som god etik:

 • At synliggøre og klargøre sin rolle i arbejdsmæssige sammenhænge.
 • I en sag mellem to parter at undlade at træffe afgørelser eller udfærdige attester, hvis man er part i sagen eller har interesse i sagens udfald.
 • I en sag mellem to parter at undlade at træffe afgørelser eller udfærdige attester, når der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om habiliteten.
 • At frasige sig en opgave, dersom man er eller bliver inhabil som part i sagen, som interesseret i sagens udfald, som nært beslægtet/besvogret med en af parterne eller ved tidligere at have undersøgt eller udtalt sig om sagens genstand.

HENVISNING

Det anses for god etik:

 • At henvise patienter, hvor dyrlægens faglige udvikling gennem efteruddannelse, underbygget erfaring og personlig styrke ikke kan sikre arbejdet udført på et tilstrækkeligt højt niveau.
 • At modtage henviste patienter, når man besidder en anerkendt specialviden eller særlig indsigt på de fagområder, som henvisningen retter sig mod.
 • At informere henviste klienter om relevant efterbehandling.
 • At informere henvisende dyrlæge om diagnose, behandling og efterbehandling.

HONORERING

Det anses for god etik:

 • At iagttage markedsføringslovens regler om prisskiltning.
 • At orientere om pris på ydelser samt honorartillæg og give et prisoverslag i forbindelse med udvidede undersøgelser og operation, før behandlingen påbegyndes. At sikre sig et carte blanche i tilfælde, hvor det er svært nøjagtigt at forudsige pris.
 • At orientere klienten løbende om efterbehandling og pris herpå.
 • At oplyse om betalingsbetingelser, herunder om der kun arbejdes mod kontantbetaling.
 • At iagttage rentelovens regler om rykkergebyrer og inkasso.
 • Skriftligt at meddele klienten konsekvenserne af manglende betaling.

JOURNALSKRIVNING OG RADIOLOGI

Journaler har til formål at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen og bør indeholde følgende punkter:

 • Dato for henvendelse samt kontaktårsag.
 • Oplysninger, der tjener til entydig identifikation af patient og ejer.
 • De diagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/materiale.
 • Angivelse af eventuelle instrukser/anbefalinger som måtte være meddelt ejer.
 • Anvendt og udleveret medicin.

Originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne og bør bevares i minimum 5 år.

Det anses for god etik:

 • At udfærdige en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen i offentlige og forsikringsmæssige forretninger.
 • At røntgenbillederne er mærket entydigt og af en sådan kvalitet, at de har diagnostisk værdi.
 • At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når man i konkrete tilfælde anmodes herom, såfremt rekvirenten af undersøgelsen har givet sit samtykke hertil og dyrets ejer er indforstået
 • At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når man i konkrete tilfælde anmodes herom, såfremt rekvirenten af undersøgelsen har givet sit samtykke hertil og dyrets ejer er indforstået

KLINIKINDRETNING

Det anses som god etik:

 • At have en klinik, som tilgodeser en god faglig undersøgelses- og behandlingsmetodik.
 • At have en klinik, som lever op til evt. kvalitetssikringskrav på området.

KOLLEGIAL OMTALE

Det anses for god etik:

 • At omtale kolleger i en positiv tone
 • At undlade at nedgøre kolleger fagligt eller personligt over for andre
 • At fremføre eventuel kritik direkte over for kollega
 • At den fremførte kritik alene er baseret på faglighed.

Det anses som skærpende, at negativ kritik fremføres i det offentlige rum. Sociale medier anses for værende en del af det offentlige rum, også omtale i større lukkede facebook grupper.

KOMPETENCE

Det anses for god etik:

 • At undlade at påtage sig opgaver, som man ikke har de fornødne færdigheder til at udføre.
 • At henvise opgaver, som man ikke har tilstrækkelig erfaring, efteruddannelse og personlig styrke til at udføre. (Se under efteruddannelse.)

KONFLIKT

Det anses som god etik:

 • At respektere og støtte kolleger som er i arbejdsretlig konflikt og ikke påtage sig konfliktramt arbejde, medmindre konflikten er et rent DDD-anliggende og dermed indsnævrer kollegabegrebet.

PRAKSIS/VAGT

Det anses for god etik:

 • At dyrlæger, som driver praksis, ved deres faglige arbejde og hele optræden er en anbefaling for standen som helhed
 • At oplyse klienterne i størst mulig omfang om behandling, efterbehandling, overlevelse og taksering så efterfølgende misnøje reduceres mest muligt.

Dyrlægen har en særlig informationspligt overfor klienten, såfremt dyrlægen tilbyder ydelser eller metoder, der går ud over det videnskabeligt anerkendte.

Det anses endvidere for god etik:

 • At give klientellet udtrykkelige oplysninger om hvor klientellet får dyrlægefaglig hjælp udenfor åbningstiden, medmindre der er tale om praksis uden direkte klientkontakt, typisk højt specialiserede praksis eller henvisningspraksis.
 • At aftaler om vagtsamarbejde indgås skriftligt.

Se i øvrigt under efteruddannelse, henvisning og kompetencer.

PRESSE

Det anses for god etik:

 • At udtale sig om faktiske forhold inden for ens eget sagsområde.
 • At udtale sig i forhold til de retningslinjer, som er udstukket på arbejdspladsen.
 • At klargøre, om dyrlægen udtaler sig på egne vegne eller på vegne af sin arbejdsplads.
 • At klargøre, om udtalelsen er dyrlægefaglig.
 • At der er fagligt belæg for udtalelser af dyrlægefaglig karakter.

SECOND OPINION

Det anses for god etik:

 • At indhente second opinion fra anden dyrlæge i tilfælde, hvor man ikke selv besidder den faglige kompetence, som kræves for at udføre arbejdet på et højt fagligt niveau.
 • At få foretaget second opinion på røntgenbillede, scanningsbillede mv., hvis der er tvivl om diagnosen.
 • At udføre arbejde som second opinion dyrlæge
 • At undlade ukollegial optræden ved second opinion arbejde.

TAVSHEDSPLIGT

Det anses for god etik:

 • At respektere klientens ret til fortrolighed og derfor ikke videregive oplysninger, som man kommer til kundskab om i forbindelse med sit arbejde, når oplysningerne henhører under privatlivets fred eller er fortrolige af erhvervsmæssige årsager.
 • At undlade at overholde tavshedspligten, hvis der anmeldepligt på området.
 • At overholde tavshedspligten som følger af markedsføringsloven og straffeloven, som dækker området vedrørende erhvervshemmeligheder, klienter og forretningsforbindelser.
 • At valgte/udpegede medlemmer af foreningens bestyrelser, udvalg m.m. iagttager absolut tavshed om personlige forhold, som de i kraft af deres valg/udpegning er blevet bekendt med.