Gå til sidens indhold

Ad hoc-grupper

 • Biosecurity ved smitsomme luftvejssygdomme hos hest

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund

  I Danmark og landene omkring har der i 2021 været større udbrud af smitsomme luftvejssygdomme med betydelig indvirken på afholdelse af konkurrencer og samlinger for heste. Dette har for mange dyrlæger afledt tiltagende henvendelser om håndtering af smitteudbrud og biosecurity fra bekymrede hesteejere.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke materiale rettet mod hesteejere omkring dette på trods af den store efterspørgsel. Dette kan føre til divergerende rådgivning omkring hygiejne og håndtering af smitte under et udbrud og deraf frustrationer og kritik fra hesteejere rettet mod dyrlægerne.

  Formål

  Ad hoc-gruppen skal:

  • Udarbejde informationsmateriale rettet mod hesteejere omkring håndtering af smitte (biosecurity) i relation til herpes, kværke og influenza, herunder også generelle anbefalinger omkring biosecurity.

  Deltagere

  Rikke Findshøj, FH
  Sigrid Hyldahl, Mäleren Hästklinik Sverige

 • Zoonoser

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Svin (FS), Faggruppe Biomedicin (FB) og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF).

  Baggrund
  Zoonoser er et væsentligt kerneområde for dyrlæger, og der er kontinuerligt behov for, at der er fokus på at begrænse spredningen af zoonoser. 

  Forhold som ændringer i husdyrhold pga. øget udendørs hold af husdyr, relationer med kæledyr, klimaforandringer, ændrede spisevaner, politiske strømninger, større bevægelighed af dyr mellem lande og nye invasive dyrearter kan være årsag til potentielle kilder til smitte.

  Selvom de ikke har samme eksplosive sygdomspotentiale som pandemiske virus, er der dog en risiko for, at patogener, som industrialiseringen af husdyrhold har elimineret, igen vil blive prævalente.

  Formål

  Synliggøre dyrlægernes kompetencer og vigtighed inden for håndtering og bekæmpelse af zoonoser.

  Politikpapiret skal blandt andet:

  • Indeholde en overordnet beskrivelse af vigtigheden af bekæmpelse af zoonoser, særligt som følge af ændringer i husdyrproduktionen og forbrugeradfærd
  • Udpege områder, hvor interaktionen mellem mennesker, husdyr og den vilde fauna kan udgøre risici for opståen, udbredelse eller vedligeholdelse af zoonotiske patogener
  • Eksempler på relevante bekæmpelsesstrategier ud fra scenariebetragtninger
  • Beskrive områder, hvor dyrlægers særlige faglige indsigt kan bidrage til at forebygge zoonoser
  • Beskrive muligheder for øget samarbejde mellem human- og veterinær sundhedsfaglige – med inspiration fra fx fødevareberedskabet og den centrale udbrudsgruppe.
  • Indeholde forslag til, hvordan DDD kan øge vores indflydelse (fx nedsætte et nationalt zoonoseråd med dyrlæger og læger).

  Deltagere

  John Haugegaard (FS)
  Anders Permin (FB)
  Mette Rørbæk Gantzhorn (FDF)

 • Rewilding

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  Det er ikke altid til dyrenes bedste, når store græssende dyr sættes ud i naturen i lukkede indhegninger, hvor de er overladt til at skulle klare sig selv, imens de passer den vilde natur.

  Også for dyrlæger rejser rewildingprojekter flere dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser, når de skal tilse dyrene. 

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal:

  • Få klarlagt de udfordringer, som tilsynsførende dyrlæger står med, når de er tilknyttet rewildingprojekter, hvad enten det er privat eller statsdrevet.

  På baggrund af ad hoc-gruppens faglige input skal der udarbejdes et politikpapir og en vejledning til tilsynsførende dyrlæger i rewilding projekter.

  Politikpapiret skal blandt bruges til at påvirke lovgivning omkring national-naturparker med henblik på at tilgodese dyrevelfærden.

  Deltagere
  Carsten Fihl, dyrlæge
  Kenneth Engelund (FH)
  Helle Slot (FK)

 • Information om vaccination og titertestning af hunde

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Danske familiedyrsdyrlæger, hundejere og interessenter i hundeverdenen som fx arrangører af hundearrangementer og pensionsejere har fået divergerende oplysninger om WSAVAs anbefalinger om vaccination og titertestning af hunde.

  Faggruppe Familiedyr ønsker at have en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Formål
  Publicering af en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Deltagere
  Simon Rokkedal Andersen
  Tina Møller Sørensen, KU 
  Lisbeth Rem Jessen, KU
  Asger Wenck (FF)
  Christine Fossing (FF)

 • Hygiejnegruppen

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF)

  Baggrund
  Som en del af arbejdet med løbende at sikre forbedringer af hygiejnen i klinisk praksis ønsker FF at tilvejebringe anvisninger og anbefalinger til dyreklinikker og -hospitaler om, hvordan det er muligt at nedbringe bl.a. kontaktsmitte, luftbåren smitte, zoonoser og inokulationssmitte.

  Formål

  • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
  • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
  • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

  Deltagere
  Johan Mikkelsen 
  Vibeke Lassen 
  Filippa Franco de Castro 
  Louise Fangel Juhl

 • Antibiotikaforbrug til behandling af mastitis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund og formål
  I efteråret 2018 mødtes FK med Fødevarestyrelsen og erhvervet omkring mulighederne for en politisk aftale omkring regler for antibiotikabehandling af mastitis, den såkaldte mastitispakke.

  Faggruppens indstilling til pakken er, at 1) yverbetændelsebehandling kun bør være muligt med smalspektret antibiotika, 2) styrkelse af diagnostikken, herunder obligatorisk ringtest, 3) risikobaseret resistensundersøgelse mhp. penicillinresistens, 4) opdatering af behandlingsvejledning for kvæg, herunder vedr. mastitisbehandling og 5) brug af 3. og 4. generations cefalosporiner skal udfases.

  Deltagere
  Helle Slot
  Camilla Eskerod Kristensen
  Michael Farre
  Dorte Bay Lastein
  Tariq Halasa
  Lærke Boye Astrup
  Jaap Boos

 • Sund avl – BOAS

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Ved WSAVA verdenskongres i København i 2017 formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

  Formål
  Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

  Deltagere
  Christine Fossing, tovholder, FF
  Merete Fredholm, KU SUND
  Susanne Wehnert, Felis Danica
  Birgit Hartoft, Felis Danica
  Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse
  Helle Friis Proschowski, Dansk Kennel Klub
  Ida Tingman Møller, Fødevarestyrelsen
  Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen
  Rikke Lee-Christensen, Dyreværnet

 • Ph.d.-studerende som DDD-medlemmer

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin (FB).

  Baggrund
  Flere end 95 % af de studerende er medlemmer af VMF og dermed DDD. De studerende, som fortsætter ud i klinisk praksis, Fødevarestyrelsen eller salgsdelen af industrien vedbliver i det store hele med at være medlemmer, hvorimod de ph.d.-studerende for en stor dels vedkommende melder sig ud. De ph.d.-studerende finder efterfølgende typisk arbejde på universiteterne eller i industrien som forskere/udviklere. I DDD-regi er disse for en stor dels vedkommende medlemmer af Faggruppe Biomedicin.

  Formål
  Med interviews af ph.d.-studerende på KU, DTU og AU vil arbejdsgruppen undersøger, hvad der ligger bag udmeldingerne, og hvorfor de ikke senere melder sig ind i DDD igen.

  Deltagere
  Louise Bundgaard
  Anders Permin

 • Innovation

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin.

  Baggrund
  Innovation er et ord som bliver nævnt ofte i dagspressen og i den politiske debat. Fra politisk side er der et stærkt ønske til at skabe mere innovation i området life science. Faggruppe Biomedicin har i september 2018 arrangeret et 1-dags kursus/workshop om innovation og ønsker at fremme innovationen yderligere i DDD-regi.

  Formål 

  • At få afklaret hvad den politiske dagsorden konkret er, og hvordan dyrlæger kan indgå heri.
  • Milepælen for dette arbejde er at få skabt en innovationskultur i DDD, hvor der med tilbagevendende arrangementer skabes opmærksomhed og hjælp til innovationsprojekter i life science-området.

  Deltagere
  Anders Permin
  Malene Falkenberg
  Signe Hermansen

 • Alternative behandlere

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  FF og FH modtager ofte henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede for, om deres patienter har fået behandling af en "alternativ behandler" – dvs. en person, som behandler anden mands dyr, og som ikke er dyrlæge.

  Problemet er belyst med en spørgeundersøgelse til de dyrlæger, som er medlemmer af de respektive faggrupper.

  Spørgeundersøgelsen skulle belyse omfanget af brug af alternative behandlere, som dyrlægerne oplever det i praksis, samt deres vurdering af kvaliteten af alternative behandlinger. 

  Spørgeskemaet viste, at mange dyrlæger oplever en fordel af alternative behandlinger, men at der også er uklarhed om, hvem der må hvad og hvornår.

  Faggrupperne mener, at en indsats omkring oplysning af dyrlæger, ejere og alternative behandlere vil gavne hele standen.

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan vi som forening/dyrlæger sætter fokus på kvaliteten af alternativ behandling af hensyn til dyrenes velfærd, og hvordan vi formidler budskaberne til klienter, behandlere og medlemmer:

   • DDDs holdning om uddannelse/evidens
   • om risiko/forsikring
   • dyrevelfærd.

  1. milepæl er brainstorm møde vedrørende mulige tiltag.

  2. milepæl er forslag til konkrete "produkter" – fx infomateriale/kampagne el.lign.

  3. milepæl er lancering af materiale og udbredelse af budskaberne.

  Deltagere
  Jesper G. Rosenmeier og Christine Fossing.

DDDs ad hoc-grupper løser konkrete faglige opgaver, der er stillet af enten hovedbestyrelsen eller en af faggrupperne.

Deltagerne i ad hoc-grupper behøver ikke være medlem af en bestyrelse under DDD, men vil primært være udvalgt efter deres faglige kvalifikationer.

Arbejdet i ad hoc-grupperne er tidsbegrænset.