Gå til sidens indhold

Ad hoc-grupper

 • Antibiotikaforbrug til behandling af mastitis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund og formål
  I efteråret 2018 mødtes FK med Fødevarestyrelsen og erhvervet omkring mulighederne for en politisk aftale omkring regler for antibiotikabehandling af mastitis, den såkaldte mastitispakke.

  Faggruppens indstilling til pakken er, at 1) yverbetændelsebehandling kun bør være muligt med smalspektret antibiotika, 2) styrkelse af diagnostikken, herunder obligatorisk ringtest, 3) risikobaseret resistensundersøgelse mhp. penicillinresistens, 4) opdatering af behandlingsvejledning for kvæg, herunder vedr. mastitisbehandling og 5) brug af 3. og 4. generations cefalosporiner skal udfases.

  Deltagere
  Helle Slot
  Camilla Eskerod Kristensen
  Michael Farre
  Dorte Bay Lastein
  Tariq Halasa
  Lærke Boye Astrup
  Jaap Boos

 • Sund avl – BOAS

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Ved WSAVA verdenskongres i København i 2017 formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

  Formål
  Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

  Deltagere
  Christine Fossing, tovholder, FF
  Merete Fredholm, KU SUND
  Susanne Wehnert, Felis Danica
  Birgit Hartoft, Felis Danica
  Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse
  Helle Friis Proschowski, Dansk Kennel Klub
  Ida Tingman Møller, Fødevarestyrelsen
  Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen
  Rikke Lee-Christensen, Dyreværnet

 • Syn og skøn-vejledning

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  Den nuværende "Vejledning til medlemmer af DDD angående syn og skøn" skal revideres, da der er nye aspekter at adressere, siden vejledningen blev revideret i 2014.

  Formål
  Målet er at få en fyldestgørende og grundig vejledning, der gennemgår alle aspekter af en syn og skønssag. Nogle af fokuspunkterne vil være habilitet, dyrlægers ”ekspertudtalelser” forud for en syn- og skønssag og dyrlægers ekspertvurderinger af en allerede foreliggende syn- og skønserklæring. Det er målet, at der skal fremkomme en klar og letforståelig vejledning. Medlemmer skal føler sig godt klædt på til at påtage sig syns- og skønssager.

  Deltagere
  Johanne Cæsar Juul, FH
  Peter M. Busk, HS Hestepraksis

 • Fysisk arbejdsmiljø (branchevejledning stordyrspraksis)

  Ad hoc-gruppen er nedsat Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA), Faggruppe Heste (FH) og Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund
  Det fysiske arbejdsmiljø for dyrlæger rummer mange udfordringer. Dyrlæger både i praksis, kontrollen og inden for forskning oplever dagligt situationer, der udgør en risici for deres helbred. Spark, bid, klemninger, stråling, zoonoser og allergener er blot nogle af de daglige udfordringer som dyrlæger oplever.

  Igennem årene har flere af Dyrlægeforeningens faggrupper arbejdet med fysisk arbejdsmiljø inden for deres område. Der ligger således allerede materiale, der dækker mange situationer, som dyrlæger kommer ud for. Lige så findes der i BAR-vejledningerne informationer om hvordan det fysiske arbejdsmiljø tackles og hvordan arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

  Dyrlægers arbejdsforhold, mulige værktøjer og hjælpermidler samt smittebilledet blandt vores domesticerede dyr er imidlertid i konstant udvikling.

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal arbejde med det fysiske arbejdsmiljø på tværs af faggrupperne og således dække både klinisk og ikke klinisk arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i eksisterende materiale om dyrlægers fysiske arbejdsmiljø skal ad hoc-gruppen vurdere om materialet er fyldestgørende eller om det skal opdateres. Ad hoc-gruppen skal endvidere vurdere, hvordan der kan sættes fokus på dyrlægers arbejdsmiljø og om der er behov for nyt materiale, herunder forslag til nyt materiale.

  Deltagere
  Jesper Grud Rosenmeier, FH
  Peter Vase, Ribeegnenes Dyreklinik
  Camilla Solgaard, Ribeegnens Dyreklinik
  Rikke Findshøj, Evidensia
  Mia Vorslund-Kiær, Valby Dyreklinik

 • Veterinærforskning

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed.

  Baggrund
  Efter nedlæggelsen af DTU Veterinærinstituttet er det uklart om den veterinære forskning har lidt skade. 

  Formål
  Arbejdsgruppen ønsker at undersøge forholdet ved at holde et symposium med inviterede personer, så vi først og fremmest afdækker spørgsmålene:

  1. Hvad er veterinær forskning?
  2. Hvor foregår den i Danmark i dag?
  3. Er "mængden" af veterinærforskning uforandret? Eller om den har lidt skade eller forbedret ved nedlæggelsen af DTU Veterinærinstituttet? 

  Deltagere
  Bente Østergaard Nielsen
  Anders Permin

 • Ph.d.-studerende som DDD-medlemmer

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin (FB).

  Baggrund
  Flere end 95 % af de studerende er medlemmer af VMF og dermed DDD. De studerende, som fortsætter ud i klinisk praksis, Fødevarestyrelsen eller salgsdelen af industrien vedbliver i det store hele med at være medlemmer, hvorimod de ph.d.-studerende for en stor dels vedkommende melder sig ud. De ph.d.-studerende finder efterfølgende typisk arbejde på universiteterne eller i industrien som forskere/udviklere. I DDD-regi er disse for en stor dels vedkommende medlemmer af Faggruppe Biomedicin.

  Formål
  Med interviews af ph.d.-studerende på KU, DTU og AU vil arbejdsgruppen undersøger, hvad der ligger bag udmeldingerne, og hvorfor de ikke senere melder sig ind i DDD igen.

  Deltagere
  Louise Bundgaard
  Anders Permin

 • Innovation

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin.

  Baggrund
  Innovation er et ord som bliver nævnt ofte i dagspressen og i den politiske debat. Fra politisk side er der et stærkt ønske til at skabe mere innovation i området life science. Faggruppe Biomedicin har i september 2018 arrangeret et 1-dags kursus/workshop om innovation og ønsker at fremme innovationen yderligere i DDD-regi.

  Formål 

  • At få afklaret hvad den politiske dagsorden konkret er, og hvordan dyrlæger kan indgå heri.
  • Milepælen for dette arbejde er at få skabt en innovationskultur i DDD, hvor der med tilbagevendende arrangementer skabes opmærksomhed og hjælp til innovationsprojekter i life science-området.

  Deltagere
  Anders Permin
  Malene Falkenberg
  Signe Hermansen

 • Vejledning til dyrlæger om anmeldelser og udtalelser samt vurdering af dyreværnssager

  Ad-hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF) og Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  I forbindelse med bl.a. dyreværnssager (både stordyr og familiedyr) behøves en fagpersons (her dyrlæge) udtalelse eller anmeldelse for at sagen kan gå for retten.

  Imidlertid oplever dyreværnsorganisationer, advokater mfl. at disse udtalelser eller anmeldelser er mangelfulde, og at de anvender et ukorrekt sprogbrug, således at det er uanvendeligt som bevismateriale i retssager.

  Formål
  Der udarbejdes en overskuelig vejledning til dyrlæger med det formål at klæde dyrlæger bedre på ift. gældende lovgivning på området og formaliteterne, herunder sprogbrug, i forbindelse med udarbejdelse af udtalelser og anmeldelser samt vurdering af dyreværnssager.

  Deltagere
  Anne Torkelund
  Anja Putzer

 • Smittebeskyttelse i kvægbesætninger

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund
  Faggruppe Kvæg ønsker at forbedre smittebeskyttelsen i kvægbesætninger gennem en indsats i samarbejde med SEGES. Der er et behov for at løfte niveauet af smittebeskyttelsen markant, bl.a. som følge af indsatsen for udryddelse af Salmonella Dublin.

  Det vurderes, at en koordineret indsats fra både SEGES og DDD vil kunne løfte smittebeskyttelsen betydeligt både i OSR-besætninger og ikke-OSR besætninger ved et målrettet pres og oplysning fra flere sider.

  FK mener, at vi som kvægdyrlæger aktivt bør arbejde sammen med landbruget om at forbedre smittebeskyttelsen, så mulighederne for udryddelse af sygdomme bliver så gode som muligt.

  Faggruppen er blevet kontaktet af SEGES, som ønsker at implementere, at alle kvægbesætninger bl.a. tilbyder dyrlægen rent tøj og rene gummistøvler.

  Formål

  • At forbedre smittebeskyttelsen i kvægbesætninger, herunder at dyrlægen og landmanden sammen kan sikre, at der er en god smittebeskyttelse.
  • Milepæle er udarbejdelse af materiale og 6 møder med praktiserende kvægdyrlæger for at udbrede kendskabet og sikre implementering.

  Deltagere
  Camilla Eskerod Kristsensen
  Lars Pedersen

 • Hygiejnegruppen

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF)

  Baggrund
  Som en del af arbejdet med løbende at sikre forbedringer af hygiejnen i klinisk praksis ønsker FF at tilvejebringe anvisninger og anbefalinger til dyreklinikker og -hospitaler om, hvordan det er muligt at nedbringe bl.a. kontaktsmitte, luftbåren smitte, zoonoser og inokulationssmitte.

  Formål

  • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
  • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
  • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

  Deltagere
  Johan Mikkelsen 
  Vibeke Lassen 
  Filippa Franco de Castro 
  Louise Fangel Juhl

DDDs ad hoc-grupper løser konkrete faglige opgaver, der er stillet af enten hovedbestyrelsen eller en af faggrupperne.

Deltagerne i ad hoc-grupper behøver ikke være medlem af en bestyrelse under DDD, men vil primært være udvalgt efter deres faglige kvalifikationer.

Arbejdet i ad hoc grupperne er tidsbegrænset og løber typisk over 3-4 måneder.