Gå til sidens indhold

Ad hoc-grupper

 • Rewilding

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  Det er ikke altid til dyrenes bedste, når store græssende dyr sættes ud i naturen i lukkede indhegninger, hvor de er overladt til at skulle klare sig selv, imens de passer den vilde natur.

  Også for dyrlæger rejser rewildingprojekter flere dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser, når de skal tilse dyrene. 

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal:

  • Få klarlagt de udfordringer, som tilsynsførende dyrlæger står med, når de er tilknyttet rewildingprojekter, hvad enten det er privat eller statsdrevet.

  På baggrund af ad hoc-gruppens faglige input skal der udarbejdes et politikpapir og en vejledning til tilsynsførende dyrlæger i rewilding projekter.

  Politikpapiret skal blandt bruges til at påvirke lovgivning omkring national-naturparker med henblik på at tilgodese dyrevelfærden.

  Deltagere
  Carsten Fihl, dyrlæge
  Kenneth Engelund (FH)
  Helle Slot (FK)

 • Information om vaccination og titertestning af hunde

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Danske familiedyrsdyrlæger, hundejere og interessenter i hundeverdenen som fx arrangører af hundearrangementer og pensionsejere har fået divergerende oplysninger om WSAVAs anbefalinger om vaccination og titertestning af hunde.

  Faggruppe Familiedyr ønsker at have en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Formål
  Publicering af en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Deltagere
  Simon Rokkedal Andersen
  Tina Møller Sørensen, KU 
  Lisbeth Rem Jessen, KU
  Asger Wenck (FF)
  Christine Fossing (FF)

 • Hygiejnegruppen

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF)

  Baggrund
  Som en del af arbejdet med løbende at sikre forbedringer af hygiejnen i klinisk praksis ønsker FF at tilvejebringe anvisninger og anbefalinger til dyreklinikker og -hospitaler om, hvordan det er muligt at nedbringe bl.a. kontaktsmitte, luftbåren smitte, zoonoser og inokulationssmitte.

  Formål

  • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
  • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
  • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

  Deltagere
  Johan Mikkelsen 
  Vibeke Lassen 
  Filippa Franco de Castro 
  Louise Fangel Juhl

 • Antibiotikaforbrug til behandling af mastitis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund og formål
  I efteråret 2018 mødtes FK med Fødevarestyrelsen og erhvervet omkring mulighederne for en politisk aftale omkring regler for antibiotikabehandling af mastitis, den såkaldte mastitispakke.

  Faggruppens indstilling til pakken er, at 1) yverbetændelsebehandling kun bør være muligt med smalspektret antibiotika, 2) styrkelse af diagnostikken, herunder obligatorisk ringtest, 3) risikobaseret resistensundersøgelse mhp. penicillinresistens, 4) opdatering af behandlingsvejledning for kvæg, herunder vedr. mastitisbehandling og 5) brug af 3. og 4. generations cefalosporiner skal udfases.

  Deltagere
  Helle Slot
  Camilla Eskerod Kristensen
  Michael Farre
  Dorte Bay Lastein
  Tariq Halasa
  Lærke Boye Astrup
  Jaap Boos

 • Sund avl – BOAS

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Ved WSAVA verdenskongres i København i 2017 formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

  Formål
  Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

  Deltagere
  Christine Fossing, tovholder, FF
  Merete Fredholm, KU SUND
  Susanne Wehnert, Felis Danica
  Birgit Hartoft, Felis Danica
  Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse
  Helle Friis Proschowski, Dansk Kennel Klub
  Ida Tingman Møller, Fødevarestyrelsen
  Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen
  Rikke Lee-Christensen, Dyreværnet

 • Veterinærforskning

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed.

  Baggrund
  Efter nedlæggelsen af DTU Veterinærinstituttet er det uklart om den veterinære forskning har lidt skade. 

  Formål
  Arbejdsgruppen ønsker at undersøge forholdet ved at holde et symposium med inviterede personer, så vi først og fremmest afdækker spørgsmålene:

  1. Hvad er veterinær forskning?
  2. Hvor foregår den i Danmark i dag?
  3. Er "mængden" af veterinærforskning uforandret? Eller om den har lidt skade eller forbedret ved nedlæggelsen af DTU Veterinærinstituttet? 

  Deltagere
  Bente Østergaard Nielsen
  Anders Permin

 • Ph.d.-studerende som DDD-medlemmer

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin (FB).

  Baggrund
  Flere end 95 % af de studerende er medlemmer af VMF og dermed DDD. De studerende, som fortsætter ud i klinisk praksis, Fødevarestyrelsen eller salgsdelen af industrien vedbliver i det store hele med at være medlemmer, hvorimod de ph.d.-studerende for en stor dels vedkommende melder sig ud. De ph.d.-studerende finder efterfølgende typisk arbejde på universiteterne eller i industrien som forskere/udviklere. I DDD-regi er disse for en stor dels vedkommende medlemmer af Faggruppe Biomedicin.

  Formål
  Med interviews af ph.d.-studerende på KU, DTU og AU vil arbejdsgruppen undersøger, hvad der ligger bag udmeldingerne, og hvorfor de ikke senere melder sig ind i DDD igen.

  Deltagere
  Louise Bundgaard
  Anders Permin

 • Innovation

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin.

  Baggrund
  Innovation er et ord som bliver nævnt ofte i dagspressen og i den politiske debat. Fra politisk side er der et stærkt ønske til at skabe mere innovation i området life science. Faggruppe Biomedicin har i september 2018 arrangeret et 1-dags kursus/workshop om innovation og ønsker at fremme innovationen yderligere i DDD-regi.

  Formål 

  • At få afklaret hvad den politiske dagsorden konkret er, og hvordan dyrlæger kan indgå heri.
  • Milepælen for dette arbejde er at få skabt en innovationskultur i DDD, hvor der med tilbagevendende arrangementer skabes opmærksomhed og hjælp til innovationsprojekter i life science-området.

  Deltagere
  Anders Permin
  Malene Falkenberg
  Signe Hermansen

 • Smittebeskyttelse i kvægbesætninger

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund
  Faggruppe Kvæg ønsker at forbedre smittebeskyttelsen i kvægbesætninger gennem en indsats i samarbejde med SEGES. Der er et behov for at løfte niveauet af smittebeskyttelsen markant, bl.a. som følge af indsatsen for udryddelse af Salmonella Dublin.

  Det vurderes, at en koordineret indsats fra både SEGES og DDD vil kunne løfte smittebeskyttelsen betydeligt både i OSR-besætninger og ikke-OSR besætninger ved et målrettet pres og oplysning fra flere sider.

  FK mener, at vi som kvægdyrlæger aktivt bør arbejde sammen med landbruget om at forbedre smittebeskyttelsen, så mulighederne for udryddelse af sygdomme bliver så gode som muligt.

  Faggruppen er blevet kontaktet af SEGES, som ønsker at implementere, at alle kvægbesætninger bl.a. tilbyder dyrlægen rent tøj og rene gummistøvler.

  Formål

  • At forbedre smittebeskyttelsen i kvægbesætninger, herunder at dyrlægen og landmanden sammen kan sikre, at der er en god smittebeskyttelse.
  • Milepæle er udarbejdelse af materiale og 6 møder med praktiserende kvægdyrlæger for at udbrede kendskabet og sikre implementering.

  Deltagere
  Camilla Eskerod Kristsensen
  Lars Pedersen

 • Alternative behandlere

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  FF og FH modtager ofte henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede for, om deres patienter har fået behandling af en "alternativ behandler" – dvs. en person, som behandler anden mands dyr, og som ikke er dyrlæge.

  Problemet er belyst med en spørgeundersøgelse til de dyrlæger, som er medlemmer af de respektive faggrupper.

  Spørgeundersøgelsen skulle belyse omfanget af brug af alternative behandlere, som dyrlægerne oplever det i praksis, samt deres vurdering af kvaliteten af alternative behandlinger. 

  Spørgeskemaet viste, at mange dyrlæger oplever en fordel af alternative behandlinger, men at der også er uklarhed om, hvem der må hvad og hvornår.

  Faggrupperne mener, at en indsats omkring oplysning af dyrlæger, ejere og alternative behandlere vil gavne hele standen.

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan vi som forening/dyrlæger sætter fokus på kvaliteten af alternativ behandling af hensyn til dyrenes velfærd, og hvordan vi formidler budskaberne til klienter, behandlere og medlemmer:

   • DDDs holdning om uddannelse/evidens
   • om risiko/forsikring
   • dyrevelfærd.

  1. milepæl er brainstorm møde vedrørende mulige tiltag.

  2. milepæl er forslag til konkrete "produkter" – fx infomateriale/kampagne el.lign.

  3. milepæl er lancering af materiale og udbredelse af budskaberne.

  Deltagere
  Jesper G. Rosenmeier og Christine Fossing.

DDDs ad hoc-grupper løser konkrete faglige opgaver, der er stillet af enten hovedbestyrelsen eller en af faggrupperne.

Deltagerne i ad hoc-grupper behøver ikke være medlem af en bestyrelse under DDD, men vil primært være udvalgt efter deres faglige kvalifikationer.

Arbejdet i ad hoc-grupperne er tidsbegrænset.