Gå til sidens indhold

Ad hoc-grupper

 • Biosecurity ved smitsomme luftvejssygdomme hos hest

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund

  I Danmark og landene omkring har der i 2021 været større udbrud af smitsomme luftvejssygdomme med betydelig indvirken på afholdelse af konkurrencer og samlinger for heste. Dette har for mange dyrlæger afledt tiltagende henvendelser om håndtering af smitteudbrud og biosecurity fra bekymrede hesteejere.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke materiale rettet mod hesteejere omkring dette på trods af den store efterspørgsel. Dette kan føre til divergerende rådgivning omkring hygiejne og håndtering af smitte under et udbrud og deraf frustrationer og kritik fra hesteejere rettet mod dyrlægerne.

  Formål

  Ad hoc-gruppen skal:

  • Udarbejde informationsmateriale rettet mod hesteejere omkring håndtering af smitte (biosecurity) i relation til herpes, kværke og influenza, herunder også generelle anbefalinger omkring biosecurity.

  Deltagere

  Rikke Findshøj, FH
  Sigrid Hyldahl, Mäleren Hästklinik Sverige

 • TAK - Tænketank for Arbejdsglæde i Klinisk praksis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af ADO, DA og de seks faggrupper under DDD.

  Baggrund

  DA gennemførte i løbet af 2019/2020 to undersøgelser af arbejdsmiljøet i klinisk praksis. Efterfølgende har der fra flere sider været rejst tvivl om undersøgelsernes resultater, da svarprocenten har været lav, og da undersøgelsesmetoden ikke indebar fuld anonymitet for medarbejderne. 

  Der florerer en del historier bl.a. på Facebooksider om dårlig trivsel i klinisk veterinær praksis, stor søgning væk fra praksis og øget selvmordsfrekvens både blandt dyrlæger og sygeplejersker. 

  Formål

  • Formålet er at afdække arbejdsmiljøet i klinisk praksis for at se, om der er hold i historierne og efterfølgende søge at forbedre de eventuelle problemer, der måtte være.
  • 1. delmål er en arbejdsmiljøundersøgelse både blandt dyrlæger og veterinærsygeplejersker ansat i klinisk praksis. 

  Deltagere

  • Christian Kolthoff og Anne Lücke Klindt fra praQtice (uafhængige og ansvarlige for gruppen)
  • Ina Hammershaimb og Per Nielsen (DA)
  • Anne Vedel Christoffersen og Louise M. Pilegaard (ADO)
  • Liselotte Blendstrup Rasmussen og Liselotte Nielsen (VSP)
  • Malene Brendorp Meyer (formand for VSP foreningen)
  • Hanne Knude Palshof (formand for DDD) 
 • Transport af dyr

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Svin (FS), Faggruppe Kvæg (FK) og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF).

  Baggrund

  DDDs holdning til transport af dyr er overordnet, at levende dyr skal transporteres så lidt som muligt og under de bedst mulige forhold.

  DDD anerkender dog, at der i husdyrholdet er et omfattende behov for transport af dyr både indenlandsk og over grænserne.

  Hovedbestyrelsen ønsker at få belyst, hvordan DDD kan være med til at øge politisk fokus på dyrevelfærd under transport, øge velfærden for dyr under transport og hvordan DDD kan påvirke Fødevarestyrelsen (FVST) og beslutningstagere i forhold til at sikre optimale regler for transport af levende dyr. 

  DDD har i sommeren 2020 haft kontakt til FVST vedrørende lange transporter af dyr (> 8 timer), returkontrol og muligheden for anvendelse af GPS-data til kontrol. Derudover har DDD givet høringssvar til transportbekendtgørelsen, hvor DDD støttede minimums højdekrav ved transport af mindre grise.

  Minimumskravet blev ikke indført, bl.a. pga. manglende forskning på området. 

  Formål

  At belyse emnet og iværksætte initiativer, som kan lede til bedre velfærd for levende dyr under transport. Herunder:

  • Sikre øget politisk fokus på velfærd under transport af dyr
  • Sikre at der bliver prioriteret midler til forskning i velfærd under transport i fx Veterinærforlig 4
  • Bedre validering og kontrol med særligt lange transporter af levende dyr, herunder også til 3. lande. 

  Deltagere

  Anne Ovesen, FS 
  Helle Slot, FKP
  Marie Kaup, FDF 

 • Zoonoser

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Svin (FS), Faggruppe Biomedicin (FB) og Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF).

  Baggrund
  Zoonoser er et væsentligt kerneområde for dyrlæger, og der er kontinuerligt behov for, at der er fokus på at begrænse spredningen af zoonoser. 

  Forhold som ændringer i husdyrhold pga. øget udendørs hold af husdyr, relationer med kæledyr, klimaforandringer, ændrede spisevaner, politiske strømninger, større bevægelighed af dyr mellem lande og nye invasive dyrearter kan være årsag til potentielle kilder til smitte.

  Selvom de ikke har samme eksplosive sygdomspotentiale som pandemiske virus, er der dog en risiko for, at patogener, som industrialiseringen af husdyrhold har elimineret, igen vil blive prævalente.

  Formål

  Synliggøre dyrlægernes kompetencer og vigtighed inden for håndtering og bekæmpelse af zoonoser.

  Politikpapiret skal blandt andet:

  • Indeholde en overordnet beskrivelse af vigtigheden af bekæmpelse af zoonoser, særligt som følge af ændringer i husdyrproduktionen og forbrugeradfærd
  • Udpege områder, hvor interaktionen mellem mennesker, husdyr og den vilde fauna kan udgøre risici for opståen, udbredelse eller vedligeholdelse af zoonotiske patogener
  • Eksempler på relevante bekæmpelsesstrategier ud fra scenariebetragtninger
  • Beskrive områder, hvor dyrlægers særlige faglige indsigt kan bidrage til at forebygge zoonoser
  • Beskrive muligheder for øget samarbejde mellem human- og veterinær sundhedsfaglige – med inspiration fra fx fødevareberedskabet og den centrale udbrudsgruppe.
  • Indeholde forslag til, hvordan DDD kan øge vores indflydelse (fx nedsætte et nationalt zoonoseråd med dyrlæger og læger).

  Deltagere

  John Haugegaard (FS)
  Anders Permin (FB)
  Mette Rørbæk Gantzhorn (FDF)

 • Rewilding

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  Det er ikke altid til dyrenes bedste, når store græssende dyr sættes ud i naturen i lukkede indhegninger, hvor de er overladt til at skulle klare sig selv, imens de passer den vilde natur.

  Også for dyrlæger rejser rewildingprojekter flere dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser, når de skal tilse dyrene. 

  Formål
  Ad hocgruppen skal primært arbejde med at:

  • Udarbejde et skriftligt materiale, der kan anvendes af dyrlæger, der foretager tilsyn og rådgivning med dyr, som udsættes i naturprojekter, herunder i NNP, og rewildingprojekter.

  Sekundært:

  • Arbejde sammen med biologer, politikere og andre beslutningstagere inden for området for at sikre forståelse for dyrlægers position i fagområdet.
  • Arbejde med baggrund i tilgængelig videnskabelig og empirisk viden om bl.a. tilgængelighed af foder på projektarealer.
  • Påvirke dyrlægestuderende til at lave bacheloropgave om relevante veterinærfaglige emner. Det kan være spørgsmål om fodertilgængelighed på projektarealerne eller spørgsmål om anthelminticas påvirkning af arthropodfaunaen (gødningsbiller).
  • Udarbejder politikpapir, der skal bruges til at påvirke lovgivning omkring national-naturparker med henblik på at tilgodese dyrevelfærden. Der er særligt fokus på begrebet "tilsyn på bestand/flokniveau"-

  Deltagere
  Helle Slot (FK/DDD)
  Carsten Fihl (DDD)
  Kenneth Engelund (FH/DDD)
  Dorte Bay Lastein (KU)
  Anne Hels (tidligere Fødevarestyrelsen, nu Naturstyrelsen)
  Johanne Hvid (praktiserende dyrlæge)
  Randi Worm (praktiserende dyrlæge)
  Ernst Andresen (Fødevarestyrelsen)
  Trine Hammer Jensen (Aalborg Universitet, Aalborg Zoo)
  Monica Lønborg Frederiksen (praktiserende dyrlæge)
  Carsten Grøndahl (praktiserende dyrlæge og dyrlæge i Zoo Kbh.)
  Nina Svanborg (praktiserende dyrlæge mm.)
  Kim Rasmussen (praktiserende dyrlæge)
  Tim K. Jensen (patolog).

 • Information om vaccination og titertestning af hunde

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Danske familiedyrsdyrlæger, hundejere og interessenter i hundeverdenen som fx arrangører af hundearrangementer og pensionsejere har fået divergerende oplysninger om WSAVAs anbefalinger om vaccination og titertestning af hunde.

  Faggruppe Familiedyr ønsker at have en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Formål
  Publicering af en folder og tilgængelige informationer på hjemmesiden, som ud fra gældende anbefalinger fra WSAVA tydeligt forklarer, hvorledes man bedst sikrer hundenes immunitet uden overvaccinere.

  Deltagere
  Simon Rokkedal Andersen
  Tina Møller Sørensen, KU 
  Lisbeth Rem Jessen, KU
  Asger Wenck (FF)
  Christine Fossing (FF)

 • Hygiejnegruppen

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF)

  Baggrund
  Som en del af arbejdet med løbende at sikre forbedringer af hygiejnen i klinisk praksis ønsker FF at tilvejebringe anvisninger og anbefalinger til dyreklinikker og -hospitaler om, hvordan det er muligt at nedbringe bl.a. kontaktsmitte, luftbåren smitte, zoonoser og inokulationssmitte.

  Formål

  • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
  • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
  • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

  Deltagere
  Johan Mikkelsen 
  Vibeke Lassen 
  Filippa Franco de Castro 
  Louise Fangel Juhl

 • Antibiotikaforbrug til behandling af mastitis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Kvæg (FK).

  Baggrund og formål
  I efteråret 2018 mødtes FK med Fødevarestyrelsen og erhvervet omkring mulighederne for en politisk aftale omkring regler for antibiotikabehandling af mastitis, den såkaldte mastitispakke.

  Faggruppens indstilling til pakken er, at 1) yverbetændelsebehandling kun bør være muligt med smalspektret antibiotika, 2) styrkelse af diagnostikken, herunder obligatorisk ringtest, 3) risikobaseret resistensundersøgelse mhp. penicillinresistens, 4) opdatering af behandlingsvejledning for kvæg, herunder vedr. mastitisbehandling og 5) brug af 3. og 4. generations cefalosporiner skal udfases.

  Deltagere
  Helle Slot
  Camilla Eskerod Kristensen
  Michael Farre
  Dorte Bay Lastein
  Tariq Halasa
  Lærke Boye Astrup
  Jaap Boos

 • Alternative behandlere

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Familiedyr (FF) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund
  FF og FH modtager ofte henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede for, om deres patienter har fået behandling af en "alternativ behandler" – dvs. en person, som behandler anden mands dyr, og som ikke er dyrlæge.

  Problemet er belyst med en spørgeundersøgelse til de dyrlæger, som er medlemmer af de respektive faggrupper.

  Spørgeundersøgelsen skulle belyse omfanget af brug af alternative behandlere, som dyrlægerne oplever det i praksis, samt deres vurdering af kvaliteten af alternative behandlinger. 

  Spørgeskemaet viste, at mange dyrlæger oplever en fordel af alternative behandlinger, men at der også er uklarhed om, hvem der må hvad og hvornår.

  Faggrupperne mener, at en indsats omkring oplysning af dyrlæger, ejere og alternative behandlere vil gavne hele standen.

  Formål
  Ad hoc-gruppen skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan vi som forening/dyrlæger sætter fokus på kvaliteten af alternativ behandling af hensyn til dyrenes velfærd, og hvordan vi formidler budskaberne til klienter, behandlere og medlemmer:

   • DDDs holdning om uddannelse/evidens
   • om risiko/forsikring
   • dyrevelfærd.

  1. milepæl er brainstorm møde vedrørende mulige tiltag.

  2. milepæl er forslag til konkrete "produkter" – fx infomateriale/kampagne el.lign.

  3. milepæl er lancering af materiale og udbredelse af budskaberne.

  Deltagere
  Jesper G. Rosenmeier og Christine Fossing.

 • Sund avl – BOAS

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Ved WSAVA verdenskongres i København i 2017 formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

  Formål
  Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

  Deltagere
  Christine Fossing, tovholder, FF
  Merete Fredholm, KU SUND
  Susanne Wehnert, Felis Danica
  Birgit Hartoft, Felis Danica
  Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse
  Helle Friis Proschowski, Dansk Kennel Klub
  Ida Tingman Møller, Fødevarestyrelsen
  Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen
  Rikke Lee-Christensen, Dyreværnet

 • Innovation

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin.

  Baggrund
  Innovation er et ord som bliver nævnt ofte i dagspressen og i den politiske debat. Fra politisk side er der et stærkt ønske til at skabe mere innovation i området life science. Faggruppe Biomedicin har i september 2018 arrangeret et 1-dags kursus/workshop om innovation og ønsker at fremme innovationen yderligere i DDD-regi.

  Formål 

  • At få afklaret hvad den politiske dagsorden konkret er, og hvordan dyrlæger kan indgå heri.
  • Milepælen for dette arbejde er at få skabt en innovationskultur i DDD, hvor der med tilbagevendende arrangementer skabes opmærksomhed og hjælp til innovationsprojekter i life science-området.

  Deltagere
  Anders Permin
  Malene Falkenberg
  Signe Hermansen

 • Ph.d.-studerende som DDD-medlemmer

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Faggruppe Biomedicin (FB).

  Baggrund
  Flere end 95 % af de studerende er medlemmer af VMF og dermed DDD. De studerende, som fortsætter ud i klinisk praksis, Fødevarestyrelsen eller salgsdelen af industrien vedbliver i det store hele med at være medlemmer, hvorimod de ph.d.-studerende for en stor dels vedkommende melder sig ud. De ph.d.-studerende finder efterfølgende typisk arbejde på universiteterne eller i industrien som forskere/udviklere. I DDD-regi er disse for en stor dels vedkommende medlemmer af Faggruppe Biomedicin.

  Formål
  Med interviews af ph.d.-studerende på KU, DTU og AU vil arbejdsgruppen undersøger, hvad der ligger bag udmeldingerne, og hvorfor de ikke senere melder sig ind i DDD igen.

  Deltagere
  Louise Bundgaard
  Anders Permin

 • Brug af røntgen i veterinærpraksis

  Ad hoc-gruppen er nedsat af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA), Faggruppe Familiedyr (FF) og Faggruppe Heste (FH).

  Baggrund

  Serviceforbundet, som organiserer Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, har i samarbejde med Enhedslisten forberedt et beslutningsforslag, ved hvilket Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2022 at ændre strålingsgeneratorbekendtgørelsen, så veterinærmedarbejderes arbejdsmiljø i forbindelse med røntgenundersøgelse af dyr bliver sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. DDD ønsker problemstillingerne tilstrækkeligt belyst, inden forslaget tages i behandling.

  I bemærkningerne peges på, at løsningerne allerede findes i veterinærbranchen og i de lande, som Danmark ofte sammenligner sig med, fx de nordiske lande og England. Her beroliges dyrene og støttes af forskelligt udstyr, så personalet kan forlade lokalet.

  Det er DDDs holdning, at alle der arbejder med ioniserende stråling inden for branchen, skal beskyttes bedst muligt, samtidig med at dyrenes sikkerhed skal tilgodeses. Dermed forstås, at der skal tages så få røntgenoptagelser som muligt i de situationer, hvor det anses for nødvendigt for at stille en diagnose, og at det skal ske under forhold, der minimerer risikoen for de dyrlæger, veterinærsygeplejersker og andre, som måtte være nødvendige i lokalet for at udføre røntgenundersøgelsen, herunder brug af hjælpemidler, værnemidler og korrekt strålehygiejnisk adfærd.

  Dyrlægeforeningen mener dog, at det er væsentligt, at dyrlæger og fagpersoner fortsat har muligheden for at opholde sig i nærheden af dyrene i de situationer, hvor det ifølge dyrlægens faglige vurdering er påkrævet; eksempelvis undersøgelse af større dyr, der ikke kan immobiliseres tilstrækkeligt, dyr med alvorlige sygdomme som ikke tillader anæstesi eller lignende situationer.

  Formål

  Gruppen skal sikre, at behandlingen af forslaget sker på et oplyst, evidensbaseret grundlag.

  Medlemmer

  Ginnie Holmes Hørning, FH
  Mikkel Markussen, DA
  Christine Fossing, FF (tovholder)

DDDs ad hoc-grupper løser konkrete faglige opgaver, der er stillet af enten hovedbestyrelsen eller en af faggrupperne.

Deltagerne i ad hoc-grupper behøver ikke være medlem af en bestyrelse under DDD, men vil primært være udvalgt efter deres faglige kvalifikationer.

Arbejdet i ad hoc-grupperne er tidsbegrænset.