Gå til sidens indhold

Ad hoc-grupper

 • Transport af dyr

  Ad hoc-gruppen er nedsat af HB.

  Baggrund

  DDDs holdning til transport af dyr er overordnet, at levende dyr skal transporteres så lidt som muligt og under de bedst mulige forhold. DDD anerkender dog, at der i husdyrholdet er et omfattende behov for transport af dyr både indenlands og over grænserne (erhverv/ økonomi).

  Hovedbestyrelsen ønsker at få belyst, hvordan DDD kan være med til at øge politisk fokus på dyrevelfærd under transport, øge velfærden for dyr under transport og hvordan DDD kan påvirke Fødevarestyrelsen (FVST) og beslutningstagere i forhold til at sikre optimale regler for transport af levende dyr.

  Ad hoc gruppen blev første gang nedsat af hovedbestyrelsen i august 2021 på grund af manglende forskning på området. 

  Formål

  At belyse emnet og iværksætte initiativer, som kan lede til bedre velfærd for levende dyr under transport. Herunder, at:

  • Sikre øget politisk fokus på velfærd under transport af dyr.
  • Sikre at der bliver prioriteret midler til forskning i velfærd under transport.
  • Give input til bedre validering og kontrol med særligt lange transporter af levende dyr, herunder også til 3. lande.
  • Sikre at transport af kæledyr/ eksotiske dyr foregår på en forsvarlig måde.
  • Give input til tydeligere definitioner af kommerciel vs. privat indførsel af dyr, herunder forslag til ændring af regler om transport af dyr (bl.a. transportforordningen).

  Deltagere

  Dan Bysted (FG)
  Helle Slot (FK)
  Anne Vedel (FH)
  Line Nørgård (FF)
  Maria Kaup (FDF)
  Anja Putzer (Fødevarestyrelsen)
  Mikala Oschner Hald (DDDs sekretariat)

 • Zoonoser

  Ad hoc-gruppen er nedsat af HB.

  Baggrund
  Zoonoser er et væsentligt kerneområde for dyrlæger, og der er kontinuerligt behov for, at der er fokus på at begrænse spredningen af zoonoser. 

  Forhold som ændringer i husdyrhold pga. øget udendørs hold af husdyr, relationer med kæledyr, klimaforandringer, ændrede spisevaner, politiske strømninger, større bevægelighed af dyr mellem lande og nye invasive dyrearter kan være årsag til potentielle kilder til smitte.

  Selvom de ikke har samme eksplosive sygdomspotentiale som pandemiske virus, er der dog en risiko for, at patogener, som industrialiseringen af husdyrhold har elimineret, igen vil blive prævalente.

  Formål

  Synliggøre dyrlægernes kompetencer og vigtighed inden for håndtering og bekæmpelse af zoonoser.

  Politikpapiret skal blandt andet:

  • Indeholde en overordnet beskrivelse af vigtigheden af bekæmpelse af zoonoser, særligt som følge af ændringer i husdyrproduktionen og forbrugeradfærd
  • Udpege områder, hvor interaktionen mellem mennesker, husdyr og den vilde fauna kan udgøre risici for opståen, udbredelse eller vedligeholdelse af zoonotiske patogener
  • Eksempler på relevante bekæmpelsesstrategier ud fra scenariebetragtninger
  • Beskrive områder, hvor dyrlægers særlige faglige indsigt kan bidrage til at forebygge zoonoser
  • Beskrive muligheder for øget samarbejde mellem human- og veterinær sundhedsfaglige – med inspiration fra fx fødevareberedskabet og den centrale udbrudsgruppe.
  • Indeholde forslag til, hvordan DDD kan øge vores indflydelse (fx nedsætte et nationalt zoonoseråd med dyrlæger og læger).

  Deltagere

  John Haugegaard (FS)
  Anders Permin (FB)
  Mette Rørbæk Gantzhorn (FDF)
  Christine Fossing (FF)

 • Dyr i naturplejeprojekter

  Ad hoc-gruppen er nedsat af HB.

  Baggrund
  Det er ikke altid til dyrenes bedste, når store græssende dyr sættes ud i naturen i lukkede indhegninger, hvor de er overladt til at skulle klare sig selv, imens de passer den vilde natur.

  Også for dyrlæger rejser naturplejeprojekter flere dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser, når de skal tilse dyrene. 

  Formål
  Ad hocgruppen skal primært arbejde med at:

  • Udarbejde et skriftligt materiale, der kan anvendes af dyrlæger, der foretager tilsyn og rådgivning med dyr, som udsættes i naturplejeprojekter, herunder dyr, der går ude året rundt. 

  Sekundært:

  • Arbejde sammen med biologer, politikere og andre beslutningstagere inden for området for at sikre forståelse for dyrlægers position i fagområdet.
  • Arbejde med baggrund i tilgængelig videnskabelig og empirisk viden om bl.a. tilgængelighed af foder på projektarealer.
  • Påvirke dyrlægestuderende til at lave bacheloropgave om relevante veterinærfaglige emner. Det kan være spørgsmål om fodertilgængelighed på projektarealerne eller spørgsmål om anthelminticas påvirkning af arthropodfaunaen (gødningsbiller).
  • Udarbejder politikpapir, der skal bruges til at påvirke lovgivning omkring national-naturparker med henblik på at tilgodese dyrevelfærden. Der er særligt fokus på begrebet "tilsyn på bestand/flokniveau".

  Deltagere

  Styregruppe:
  Carsten Fihl
  Ginnie Hørning
  Helle Slot

  Arbejdsgruppe vedr. tilsyn:
  Randi Worm
  Dorte Bay Lastein
  Rikke Findshøj Delany
  Monica Lønborg

 • Sund avl – BOAS

  Ad hoc-gruppen er nedsat at Faggruppe Familiedyr (FF).

  Baggrund
  Ved WSAVA verdenskongres i København i 2017 formulerede to ekspertgrupper en række anbefalinger: At det er på tide, at vi tager ansvar for vores patienters sundhed og velfærd og aktivt bidrager til at forbedre livskvaliteten for de brachycephale dyr.

  Formål
  Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke anatomiske træk der kendetegner et sundt brachy­cephalt dyr, og på den baggrund lave et oplysningsar­bejde til alle målgrupper om, hvad de hver især kan gøre for at hjælpe med at forbedre sundhed og velfærd hos de brachy­cephale dyr.

  Deltagere
  Christine Fossing, tovholder, FF
  Merete Fredholm, KU SUND
  Susanne Wehnert, Felis Danica
  Birgit Hartoft, Felis Danica
  Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse
  Helle Friis Proschowski, Dansk Kennel Klub

  Susanne Krarup Larsen, Fødevarestyrelsen
  Nina Amdi, Dyreværnet

  Therese Wilbert, DOSO

 • Veterinærforlig 4

  Ad hoc-gruppen er nedsat af hovedbestyrelsen.

  Baggrund
  Hvert fjerde indgår regeringen og de politiske partier et veterinærpolitisk forlig, hvor DDD traditionelt forsøger at få nogle at sine mærkesager igennem, samt opretholde arbejdspladser i den veterinær sektor. DDD ønsker at påvirke Fødevarestyrelsen og politikere til at sætte mærkesager som dyrevelfærd, zoonoser, One Health, antibiotikaforbrug, sundhedsrådgivning mv. på dagsordenen.

  Formål

  • At der politisk afsættes midler til at gennemføre nogle af DDDs vigtige mærkesager særligt det forberedende arbejde hen mod forhandlingerne
  • At opretholde arbejdspladser i den veterinære sektor
  • At fastholde og synliggøre de veterinære kompetencer.

  Deltagere

  John Haugegaard (FG)
  Helle Slot (FKP)
  Christine Fossing (FF)
  Mette Gantzhorn (FDF)
  Ida Thøfner (FB)
  Mikkel Markussen (DA)
  Ida Tingman Møller (ADO)
  Hanne Knude Palshof, formand DDD

DDDs ad hoc-grupper løser konkrete faglige opgaver, der er stillet af enten hovedbestyrelsen eller en af faggrupperne.

Deltagerne i ad hoc-grupper behøver ikke være medlem af en bestyrelse under DDD, men vil primært være udvalgt efter deres faglige kvalifikationer.

Arbejdet i ad hoc-grupperne er tidsbegrænset.