Gå til sidens indhold

ADO støtteforening

§ 1
Foreningens navn er Støtteforeningen for Ansatte Dyrlæger, og den er etableret med det formål bedst muligt at sikre, at der til enhver tid er kapital til rådighed for at støtte foreningens medlemmer under eventuelle konflikter.
Ved støtte, understøttelse eller konfliktunderstøttelse forstås understøttelse i form af lån eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Som medlemmer kan optages ansatte dyrlæger, men det er en betingelse, at de tillige er medlemmer i Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO).
Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Tilvejebringelse af Støtteforeningens midler

§ 2
Støtteforeningens midler tilvejebringes ved en overflytning af de midler, der gennem de senere år er indgået i Ansatte Dyrlægers Organisation som et særligt bidrag til dennes konfliktfond. Støtteforeningens midler kan tillige forøges ved kontingenter og særskilte medlemsbidrag, som vedtages af bestyrelsen.

Anvendelse af Støtteforeningens midler

§ 3
Støtteforeningens medlemmer er efter indstilling fra Ansatte Dyrlægers Organisation berettiget til støtte, hvis de deltager i en konflikt, som er varslet af Ansatte Dyrlægers Organisation, eller de på anden måde inddrages i en sådan konflikt, eller som af modparten i konflikten udsættes for opsigelse, udelukkelse fra arbejde eller lignende. Bestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal ydes støtte, såfremt et medlem ikke har været medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation i mindst 1 år, eller knytte særlige betingelser til ydelsen af støtten.
Det er endvidere en betingelse for ydelse af støtte, at de før konfliktens iværksættelse forfaldne kontingenter og medlemsbidrag er betalte.
Medlemmer af Støtteforeningen kan efter skøn i hvert enkelt tilfælde tilkendes en understøttelse, der dog aldrig kan overstige konfliktunderstøttelse i henhold til 1. afsnit.
Konfliktunderstøttelsen beregnes efter princippet, fastsat for hver enkelt konflikt på grundlag af den af konflikten forårsagede nedgang i arbejdsindtægten og kan ikke overstige denne indtægtsnedgang.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for beregning af konfliktunderstøttelse.

§ 4
Medlemmer af Støtteforeningen, der oppebærer konfliktunderstøttelse, er, medens der oppebæres understøttelse, forpligtet til vederlagsfrit at stille deres arbejdskraft til rådighed for Støtteforeningen til udførelse af de af Støtteforeningen i anledning af konflikten iværksatte foranstaltninger.

§ 5
Konfliktunderstøttelse reduceres med de indtægter, som medlemmet måtte oppebære ved arbejde, der helt eller delvis afløser det konfliktramte.
Stk. 2. Såfremt der ved afslutningen af en konflikt gives hel eller delvis løn for konfliktperioden, skal den for meget udbetalte konfliktunderstøttelse tilbagebetales til Støtteforeningen.
Stk. 3. Konfliktunderstøttelsen kan helt eller delvis frakendes medlemmer af Støtteforeningen, der ikke påtager sig stilling eller erhverv, som af Støtteforeningen anvises under en løbende konflikt.
Stk. 4. De pligter, som i henhold til bestemmelserne i denne vedtægt påhviler medlemmer af Støtteforeningen, der oppebærer konfliktunderstøttelse, gælder også i tilfælde, hvor der i stedet for understøttelse direkte fra Støtteforeningen ydes konfliktunderstøttelse fra en fælles forhandlingsfond, for hvilken Støtteforeningens midler tjener til sikkerhed.

§ 6
Konfliktunderstøttelse, godtgørelse eller erstatning i henhold til § 3 udbetales efter ansøgning. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for beregningen af den af konflikten forårsagede indtægtsnedgang eller de af konflikten forårsagede udgifter.
Enhver, der oppebærer ydelser fra Støtteforeningen i henhold til § 3, er pligtig af egen drift at underrette organisationen om ændringer i forholdene, der vil kunne bevirke nedsættelse af ydelserne.
Konfliktunderstøttelse udbetales bagud for hver lønningsperiode. Til medlemmer af Støtteforeningen, der normalt lønnes forud, kan understøttelse dog betales forskudsvis.

§ 7
Hvor afgørelsen af enkelte medlemmers forhold i sager om afskedigelse eller andre tjenstlige forhold skønnes at være af principiel betydning for en større gruppe medlemmer eller for dyrlægestanden som helhed, kan der træffes beslutning om anvendelse af Støtteforeningens midler til støtte for vedkommende medlem under en retssag eller voldgiftssag eller under en diciplinærsag i henhold til tjenestemandsloven eller anden administrativ behandling af sagen og til afholdelse af udgifterne ved en sådan sag.

§ 8
Støtteforeningens midler kan endvidere anvendes til dækning af udgifter til forestående eller igangværende forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisation eller i anledning af en truende eller iværksat faglig konflikt, såfremt de hermed forbundne udgifter ikke kan afholdes af Støtteforeningens løbende indtægter. Yderligere kan midlerne anvendes til støtte for andre akademiske organisationer i tilsvarende tilfælde.
Støtteforeningens midler kan endelig tjene til opfyldelse af garantiforpligtelser, som Støtteforeningen påtager sig over for andre akademikerstøtteforeninger eller over for Akademikernes Centralorganisation.

Generalforsamling og bestyrelse

§ 9
Der afholdes en årlig generalforsamling i Støtteforeningen normalt i oktober måned i forbindelse med Ansatte Dyrlægers Organisations generalforsamling.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Godkendelse af revideret regnskab
4.Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og medlemsbidrag
5.Valg af formand
6.Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af suppleanter
8.Valg af revisorer
9.Eventuelt.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker ved offentliggørelse med mindst 6 ugers varsel i DVT med samtidig angivelse af foreløbig dagsorden. Støtteforeningens medlemmer kan indtil 4 uger før afholdelse af generalforsamling forlange yderligere punkter optaget på dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved offentliggørelse i DVT. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når et medlem af bestyrelsen eller mindst 50 af medlemmerne kræver dette ved fremsendelse af begæring herom med motiveret dagsorden.

Afstemningsregler

§ 10
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 1/3 af de deltagende forlanger skriftlig afstemning. Valghandlinger foretages dog altid skriftligt.
Stk. 2. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Beslutningen træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger om vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3), jf. dog § 14.

Opstilling og valg

§ 11
Alle medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisations støtteforening er opstillingsberettigede og valgbare til formand og opstillingsberettigede og valgbare til den valggruppe, medlemmet tilhører, jf. vedtægter for Ansatte Dyrlægers organisation, § 3, stk. 5. Den samme kandidat kan opstille til et eller flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som bestyrelsesmedlem og suppleant, såfremt kandidaten vælges til formand og af valghandlingen som suppleant, såfremt kandidaten vælges som bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Støtteforeningens bestyrelse og mindst 5 medlemmer i forening kan opstille kandidater til formand for Ansatte Dyrlægers Organisations støtteforening og bestyrelsesmedlem og suppleant af Ansatte Dyrlægers Organisations støtteforening.
Stk. 3. Opstillingen skal være skriftlig med angivelse af hvilke poster, den opstillede søger valg til og ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstilling af kandidaten. Opstillingen skal være bestyrelsen i hænde inden dagsordenspunktet - opstilling af kandidater - påbegyndes.
Stk. 4. De opstillede kandidater præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter efternavn ledsaget af den korte levnedsbeskrivelse samt den skriftlige motivation. For at sikre en ensartet præsentation af kandidaterne kan Støtteforeningens bestyrelse redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation.
Stk. 5. Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, idet formandsvalg foregår blandt alle medlemmer, medens bestyrelsesmedlems- og suppleantvalg foregår blandt medlemmerne i valggrupperne, jf. Vedtægter for Ansatte Dyrlægers Organisation § 3, stk. 5. Formandsvalg, valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter foregår som særskilte valg. Der skal, for at stemmesedlen er gyldig, være afgivet et antal stemmer, der højst kan udgøre et antal svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed afgør Støtteforeningens bestyrelse hvilken kandidat, der er valgt.
Stk. 6. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til formand betragtes som nyvalg.
Stk. 7. Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer begynder førstkommende 1. januar efter urafstemningsvalget er gennemført.
Stk. 8. Såfremt Støtteforeningens formand ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder suppleant fra den konstituerede formands valggruppe, indtil formandsvalg har fundet sted.
Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen ikke længere er i stand til at udføre sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Skulle en suppleant blive valgt efter funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsen

§ 12
Bestyrelsen består af 1 formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt 3 ad gangen hvert år.
Stk. 2. Bestyrelsen administrerer Støtteforeningen og er berettiget til, i henhold til vedtægterne, at foretage enhver disposition vedrørende Støtteforeningens drift og formue. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller et medlem af bestyrelsen ønsker det. Mødet indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden, og møderne indkaldes normalt med mindst en uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udfærdiges referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Sekretariat

§ 13
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat er sekretariat for Støtteforeningen.

Regnskab

§ 14
Støtteforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Støtteforeningens midler skal anbringes forsvarligt og således, at de i en given situation kan være til disposition i forbindelse med en konflikt.
Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god gældende regnskabsskik og skal omfatte alle foreningens indtægter og udgifter samt alle foreningens aktiver, forpligtelser og egenkapital.

§ 15
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.

Vedtægtsændringer og ophør

§ 16
Bestemmelser om ændringer i Støtteforeningens vedtægter, om ophævelse af Støtteforeningen og om anvendelse af Støtteforeningens midler efter ophævelse træffes med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af medlemmerne, og mindst 2/3 af medlemmerne skal være mødt. Er der ikke mødt mindst 2/3 af medlemmerne på generalforsamlingen, indkaldes til nyt møde, og på dette møde kan ændring i vedtægterne/ophør af foreningen vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af de fremmødte. I tilfælde af ophør skal midlerne anvendes til beslægtede formål.

Vedtægternes vedtagelse

§ 17
Disse vedtægter er vedtaget på en den 7. marts 2004 afholdt generalforsamling og senest ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2003 og efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.

Vedtægterne er konsekvensrettet som følge af opløsning af FDL pr. 01.01.2005

Vedtægterne er konsekvensrettet som følge af ændring af ADOs vedtægter på generalforsamling den 6. oktober 2012.

Disse vedtægter er vedtaget på en den 30. april 2018 afholdt ekstraordinær generalforsamling.