Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du og evt. andre kolleger på din arbejdsplads ønsker at oprette en klub, bør I sætte jer sammen og overvejer, hvilken form for klub der passer bedst på arbejdspladsen.

Skal det være en klub kun for dyrlæger, en fælles AC-klub eller en måske en fælles klub, hvor også andre medarbejdergrupper er med.

ADO anbefaler, at hvis der er andre AC-organisationer repræsenteret på arbejdspladsen, dannes der en fælles AC-klub, da det alt andet lige giver større gennemslagskraft at stå sammen.

Hvis I beslutter at danne en klub, er det ADO, der servicerer klubben, hvis den kun er en klub for ADO medlemmer. Er der tale om en fælles AC-klub, serviceres klubben af den organisation, som har flest medlemmer. De enkelte medlemmers interesse varetages dog altid af medlemmets egen organisation.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte  ADO for gode råd.

 • Hvordan kommer du i gang?

  Hvis du og evt. andre kolleger på din arbejdsplads ønsker at oprette en klub, bør I sætte jer sammen og overvejer, hvilken form for klub der passer bedst på arbejdspladsen.

  Skal det være en klub kun for dyrlæger, en fælles AC-klub eller en måske en fælles klub, hvor også andre medarbejdergrupper er med.

  ADO anbefaler, at hvis der er andre AC-organisationer repræsenteret på arbejdspladsen dannes der en fælles AC-klub, da det alt andet lige giver større gennemslagskraft at stå sammen.

  Hvis I beslutter at danne en klub, er det ADO, der servicerer klubben, hvis den kun er en klub for ADO medlemmer. Er der tale om en fælles AC-klub, serviceres klubben af den organisation, som har flest medlemmer. De enkelte medlemmers interesse varetages dog altid af medlemmets egen organisation.

  Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte  ADO for gode råd.

 • De formelle krav, når en AC-klub skal oprettes

  Klubben oprettes på en stiftende generalforsamling, der indkaldes med et rimeligt varsel (14 dage).

  Indbydelsen til generalforsamlingen til sendes potentielle medlemmer af klubben. Som bilag til indkaldelsen vedlægges forslag til vedtægter for klubben (se boks).

  ADO anbefaler, at standardvedtægt for klubber i den private sektor anvendes med de tilpasninger, som arbejdspladsen kræver.

  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af vedtægter for klubben
  4. Forslag fra medlemmerne
  5. Fremtidige arbejdsopgaver
  6. Evt.

  På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der normalt skal have et ulige antal medlemmer, men hvis størrelse i øvrigt afhænger af, hvor mange medlemmer der er i klubben mv.

  Normalt vil 3–5 medlemmer af bestyrelsen være passende.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaverne mellem sig.

  Valget af klubformand og næstformand skal meddeles til den servicerende organisation, der herefter anmelder valget over for arbejdspladsens ledelse. Klubben vil ligeledes blive anmeldt overfor ledelsen.

  Vær opmærksom på, at hvis der ikke er aftalt regler om tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, opnår klubformand og næstformand kun beskyttelse som tillidsrepræsentant (tvingende årsager ved afskedigelse, tid til TR-arbejdet mv.) ved skriftlig aftale med ledelsen.

  En konsulent fra ADO deltager gerne i den stiftende generalforsamling.

  Her kan du læse mere om loven om information og høring

 • Klubarbejdet

  Når klubben er dannet, er det vigtigt, at klubarbejdet kommer godt i gang. Der skal gøres en indsats – intet kommer af sig selv.

  Det er bestyrelsens ansvar at få skabt et socialt og fagligt sammenhold.

 • Få lagt nogle rammer for klubarbejdet
  • Afholdelse af klubmøder
  • Faglige arrangementer med et socialt islæt
  • Information og kommunikation til medlemmerne
  • Samarbejdet med ledelsen.

  Det er vigtigt at få lagt nogle faste rammer omkring arbejdet. Tag fx stilling til hvor ofte, der skal holdes medlemsmøder og med hvilket indhold? Skal møderne holdes én gang om måneden eller efter behov?

  Klubbens vigtigste funktion vil være at drøfte de faglige spørgsmål, der er aktuelle på arbejdspladsen.

  Herudover vil følgende opgaver være vigtige:

  • At fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser
  • At fremme arbejdsforholdene i virksomheden og kontakten medlemmer imellem
  • At fremme samarbejdet med andre grupper ansatte i virksomheden
  • At fremme samarbejdet mellem klubben og virksomhedsledelsen

  Emner af mere generel karakter kan også være et tema på medlemsmøde fx nye regler på det ansættelsesretlige område, nye sygefraværsregler, oplæg omkring lønforhandling mv.

 • Praktiske forhold

  Forholdet til ledelsen
  I forhold til den lokale ledelse skal forskellige forhold for klubbens virke afklares. Det drejer sig om følgende forhold:

  • Kommunikation i klubben: Må den ske med arbejdspladsens e-mail, intranet eller websted?
  • Afholdelse af møder: Må klubben afholde møder i arbejdstiden (fx frokostpausen), og må det ske i virksomhedens lokaler?
  • Brug af fotokopiering og andet udstyr på arbejdspladsen, papir mv.: Må dette ske indenfor rimelighedens grænser?

  Økonomi
  Klubkontingentet dækker udgifter til den almindelige drift af klubben, herunder udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

  Der kan søges støtte til forskellige arrangementer hos ADO. Kontakt sekretariatet for nærmere information.

  ADO er gerne behjælpelig med opkrævning af klubkontingentet for medlemmer af ADO.

 • Hvordan hjælper ADO?
  • Faglige informationer og vejledning om, hvordan konkrete sager kan gribes an
  • Økonomisk støtte til klubbens faglige aktiviteter. Der kan søges støtte til eksterne oplægsholdere, udgifter til transport og til mad og drikke, hvis der arrangeres medlemsmøder
  • Hjælp til udformning af aftaler
  • Deltagelse af konsulenter fra ADO i forbindelse med afholdelse af medlemsmøder
  • Opdatering af klubbestyrelsen på det ansættelsesretlige område.