Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

DDD vedtægter

Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforening

Formål

§ 1
Den Danske Dyrlægeforening har til formål:

 • at samle danske dyrlæger til fremme af det kollegiale forhold,
 • at fastlægge retningslinjer for god dyrlægeskik (etiske normer) og fremme den faglige udvikling,
 • at varetage dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser,
 • at varetage dyrlægestandens økonomiske og socialøkonomiske interesser,
 • at hævde den veterinære uddannelses og forsknings betydning for samfundet,
 • at medvirke til fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd.


Foreningens opbygning


§ 2
Den Danske Dyrlægeforening består af:

 1. a) Seks faggrupper benævnt Faggruppe …
  - Familiedyr (FF)
  - Hest (FH)
  - Kvæg og øvrige produktionsdyr (FKP)
  - Gris (FG)
  - Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF)
  - Biomedicin (FB)
  (jf. Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper),
  b) En lønmodtagerorganisation for ansatte dyrlæger kaldet Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO),
  c) En lønmodtagerorganisation for dyrlæger med ledende stillinger kaldet Veterinær Lederforening (VeL),
  d) En brancheforening for dyrlægevirksomheder kaldet Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA),
  e) Et antal regionalforeninger (jf. Vedtægter for regionalforeninger),
  f) Et antal faglige selskaber (hvorved tillige forstås fagdyrlægeforeninger) (jf. Vedtægter for faglige selskaber).
  Stk. 2. Faggrupperne har til formål at varetage faglige og fagpolitiske interesser inden for deres faglige område, som fastlagt i Vedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings Faggrupper.
  Stk. 3. Ansatte Dyrlægers Organisation og Veterinær Lederforening har til formål at varetage ansatte dyrlægers økonomiske og socialøkonomiske interesser.
  Stk. 4. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening har til formål at varetage virksomhedsmedlemmernes interesser på det økonomiske og socialøkonomiske område.
  Stk. 5. Regionalforeningerne har til formål at samle dyrlægerne i området til fremme af det kollegiale forhold og den faglige udvikling samt forestå fagpolitiske diskussioner af betydning for professionen.
  Stk. 6. De faglige selskaber (herunder fagdyrlægeforeninger) har til formål at fremme den faglige udvikling blandt medlemmerne.
  Stk. 7. Vedtægter for faggrupper, regionalforeninger og faglige selskaber (herunder fagdyrlægeforeninger) vedtages på Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling.

Foreningens medlemmer

§ 3
Som medlemmer optages dyrlæger, der har eller ville kunne opnå autorisation som dyrlæge i Danmark. Virksomhedsmedlemmer kan alene optages i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat.
Stk. 2. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening indplaceres medlemmet i den primære faggruppe, som medlemmet ønsker sig tilknyttet. Medlemmet kan tillige være passivt medlem af flere faggrupper efter eget valg. Hvis medlemmet ikke fremsætter ønske om faggruppetilhør, indplaceres medlemmet i den faggruppe, som sekretariatet umiddelbart finder relevant efter det oplyste om medlemmets hovedbeskæftigelse.
Stk. 3. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening indplaceres medlemmer, som hovedsaligt er lønmodtagere enten i
a) Ansatte Dyrlægers Organisation for dyrlæger, der er ansatte, samt arbejdsledige medlemmer, eller
b) Veterinær Lederforening for dyrlæger, der er ansat som  ledere i private klinikker og firmaer, eller offentlige institutioner og virksomheder.
Stk. 4. I Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening kan som virksomhedsmedlemmer optages virksomheder, hvis formål det er at drive klinisk praksis og virksomheder med tilknytning til veterinær virksomhed eller Life Science m.v. Dyrlæger, som er selvstændigt erhvervsdrivende ejere af eller partnere i virksomheder, som er medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, kan optages i Den Danske Dyrlægeforening.
Stk. 5. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening kan medlemmet tillige tilkendegive, om der ønskes medlemskab af ét eller flere faglige selskaber, og om der ønskes medlemskab af én eller flere regionalforeninger.
Stk. 6. Medlemmet kan på ethvert tidspunkt tilkendegive, at vedkommende ønsker ændringer i medlemstilhørsforhold, under respekt af ovenstående.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan med Veterinærmedicinsk Forening og andre relevante veterinære studenterforeninger indgå aftale om, at studenterforeningernes medlemmer er studentermedlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Sådanne studentermedlemmer bliver ved dimissionen automatisk medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Studentermedlemmer, der beskæftiges som bachelors, registreres som bachelor-medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening og tilsluttes Ansatte Dyrlægers Organisation, jf. stk. 2. Ved eventuel genoptagelse af studiet overføres bachelor-medlemmet til normalt studentermedlemskab.
Stk. 8. Udmeldelse af Den Danske Dyrlægeforening kan kun ske ved skriftlig begæring til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat med mindst tre måneders varsel til udgangen af et betalingskvartal (31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december), jf. bestemmelser i § 3, stk. 10 og 11.
Stk. 9. Medlemmer, der ved dimission er overflyttet fra studentermedlemskab, vil dog uanset bestemmelserne i stk. 7 kunne udmelde sig med øjeblikkelig virkning, såfremt udmeldelsen finder sted senest 30 dage efter dimissionen.
Stk. 10. Under en løbende konflikt, hvori Den Danske Dyrlægeforening er inddraget, kan udmeldelse kun finde sted med hovedbestyrelsens samtykke.
Stk. 11. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af Den Danske Dyrlægeforening unddrage sig de forpligtelser, som påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden.
Stk. 12. Genindmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Det er en forudsætning for genindmeldelse, at eventuelle kontingentrestancer er betalt.
Stk. 13. Et genindtrådt medlem kan ikke påregne, at foreningen vil bistå medlemmet økonomisk i sager opstået før eller med relation til perioden, hvor medlemmet har været udtrådt, og indtil 6 måneder efter genindtræden i foreningen. Dette gælder tillige for medlemmer, som ikke har indmeldt sig i umiddelbar forlængelse af erhvervelse af kandidatgraden.
Stk. 14. Hovedbestyrelsen kan i enighed efter høring af det berørte medlem træffe afgørelse om udelukkelse af Den Danske Dyrlægeforening, når et medlem efter hovedbestyrelsens skøn har udvist ukollegial adfærd eller foretaget handlinger, der er uværdige eller skadelige for dyrlægestanden. Hovedbestyrelsens beslutning meddeles medlemmet ved almindeligt og anbefalet brev og med oplysning om, hvorledes medlemmet kan fordre, at hovedbestyrelsens afgørelse forelægges generalforsamlingen. Hovedbestyrelsens beslutning om udelukkelse træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Hovedbestyrelsen er pligtig til på førstkommende, efterfølgende generalforsamling at orientere om eventuelle udelukkelser. Ved ansøgning om genindmeldelse af et tidligere udelukket medlem træffer hovedbestyrelsen beslutning om bl.a., under hvilke omstændigheder/betingelser dette kan ske.
Stk. 15. Hovedbestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om udelukkelse af Den Danske Dyrlægeforening, når et medlem trods påkrav undlader at betale forfaldent kontingent eller anden gæld til foreningen.

§ 4
Medlemmerne har pligt til at overholde Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne Etiske Principper samt Etisk Kodeks.
Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at medvirke i samt at give møde for hovedbestyrelsen i sager vedrørende overholdelse af Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne Etiske Principper samt Etisk Kodeks, og medlemmerne har pligt til at følge afgørelser herfra.
Stk. 3. Medlemmet har pligt til at sikre, at foreningen til enhver tid er bekendt med medlemmets private postadresse, telefonnummer og mailadresse. Meddelelser til medlemmet kan sendes til den af medlemmet oplyste mailadresse.
Stk. 4. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Den Danske Dyrlægeforening til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. Den Danske Dyrlægeforening kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer eventuelt via Akademikerne. 

Kontingent

§ 5
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Den Danske Dyrlægeforening. Kontingentet fastsættes af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling. Kontingentet skal dække Den Danske Dyrlægeforenings arbejde samt honorering af medlemmer af faggruppebestyrelser og hovedbestyrelse.
Stk. 2. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til Ansatte Dyrlægers Organisation eller Veterinær Lederforening fastlagt af organisationernes generalforsamlinger. Virksomhedsmedlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening betaler alene kontingent dertil.
Stk. 3. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til den eller de faggrupper, som medlemmet er medlem af. Kontingenterne fastsættes på faggruppernes generalforsamlinger.
Stk. 4. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til den eller de regionalforeninger, såfremt medlemmerne har tilsluttet sig en eller flere af disse. Kontingentet fastsættes af regionalforeningernes generalforsamlinger.
Stk. 5. Medlemmerne betaler herudover et årligt kontingent til faglige selskaber, såfremt medlemmerne har tilsluttet sig et eller flere af disse. Kontingenterne fastlægges af de respektive selskabers generalforsamlinger.
Stk. 6. De i stk. 1 - 5 nævnte kontingenter opkræves kvartalsvis af Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Medlemmer, der skifter organisation, faggruppe, regionalforening eller selskab, eller som ind- eller udmelder sig af faggrupper, regionalforening eller selskab vil få ændret kontingentopkrævning fra førstkommende kontingentopkrævning, efter meddelelse om de af medlemmet ønskede ændringer er modtaget i sekretariatet. Der udbetales ikke refusion til personer, virksomheder, foreninger, organisationer eller selskaber i forbindelse med ind- og udmeldelser.
Stk. 7. Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra medlemmet bevilge nedsættelse af kontingent eller fritagelse for kontingent. Proceduren for nedsættelse af kontingentet differentieres således, at ved en indtægt svarende til højeste dagpengesats og derunder kan der bevilges halvt kontingent. Hovedbestyrelsens beslutning medfører også kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse til organisationer, faggrupper, regionalforening og selskaber.
Stk. 8. Det påhviler bestyrelserne i de enkelte regionalforeninger og selskaber skriftligt at meddele Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat alle ændringer i kontingentsatser.
Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan pålægge bruger- eller belastningsbetaling for særlige aktiviteter eller ydelser, som kommer alle eller en gruppe af medlemmer til gode. Bruger- eller belastningsbetalingen skal søges afgrænset til den gruppe af medlemmer, aktiviteten eller ydelsen vedrører.

Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling

§ 6
Generalforsamlingen er Den Danske Dyrlægeforenings øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned samme sted som og i forbindelse med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings, Ansatte Dyrlægers Organisations, Veterinær Lederforenings og faggruppernes generalforsamlinger.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingerne skal afholdes helt eller delvist elektronisk. Hovedbestyrelsen skal sikre, at den elektroniske afvikling sker på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet, så medlemmerne har adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingerne,
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år
 3. Forslag fra medlemmer og bestyrelser
 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingentsatser
 6. Valg af revisorer
 7. Opstilling af kandidater til formandsvalg (hvis relevant)

Stk. 5. Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlemmet oplyste mailadresse. Offentliggørelse med mindst samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift kan erstatte medlemsudsendelsen. Forslag til dagsordenen skal være fremsendt inden 1. august til hovedbestyrelsen.
Stk. 6. Dagsorden fremsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan i stedet ske med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift eller på foreningens hjemmeside. Med samme frist offentliggøres bestyrelsens skriftlige beretning, aktivitetsplan, revideret årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag i Dansk Veterinærtidsskrift eller på foreningens hjemmeside.
Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes af hovedbestyrelsen på eget initiativ, eller når mindst 50 medlemmer forlanger dette med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 8. Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter, begæring herom er modtaget med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel til afholdelse senest 2 måneder efter, hovedbestyrelsen har modtaget begæringen.
Stk. 9. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3-flertal af de afgivne stemmer.
Stk. 10. Hovedbestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer kan beslutte, at en afgørelse skal prøves ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 11. Hovedbestyrelsen kan invitere særligt sagkyndige til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.


Opstilling og valg

§ 7
Hovedbestyrelsen består af Den Danske Dyrlægeforenings formand samt af formændene for de seks faggrupper og næstformændene for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF) og Faggruppe Biomedicin (FB). Formændene for Ansatte Dyrlægers Organisation, for Veterinær Lederforening og for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt en veterinærstuderende repræsentant fra en relevant veterinær studenterforening deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. Formanden for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening skal være dyrlæge og medlem af Den Danske Dyrlægeforening.
Stk. 2. Opstillingen til formand for Den Danske Dyrlægeforening skal ske skriftligt ledsaget af en kort levnedsbeskrivelse samt en motivation for opstillingen. Opstillingen skal være dirigenten i hænde inden påbegyndelsen af dagsordenspunktet på generalforsamlingen.
Stk. 3. Opstillingsberettigede og valgbare er alle medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Den samme kandidat kan opstille til flere valg samtidigt. Kandidaten vil udgå af valghandlingen som hovedbestyrelsesmedlem (dvs. formand og evt. næstformand for en faggruppe), såfremt kandidaten vælges som formand.
Stk. 4. Kandidaterne præsenteres i alfabetisk orden efter efternavn med den fremsendte levnedsbeskrivelse og motivation. Hovedbestyrelsen kan redigere i såvel levnedsbeskrivelser som motivation for at tilsikre en ensartet præsentation af kandidaterne.
Stk. 5. Valget af formand for Den Danske Dyrlægeforening foregår ved urafstemning blandt alle medlemmer. Valg af faggruppernes bestyrelsesmedlemmer foregår ved urafstemning blandt den relevante faggruppes aktive medlemmer.
Stk. 6. Valgperioden for formand er 2 år og genvalg kan finde sted to gange.
Stk. 7. Funktionsperioden begynder, når valgresultatet foreligger. Formanden for Den Danske Dyrlægeforening kan ikke samtidig være valgt formand eller valgt bestyrelsesmedlem i andre dele af Den Danske Dyrlægeforenings politiske struktur.
Stk. 8. I tilfælde af, at formanden ikke længere kan varetage sit hverv, konstituerer hovedbestyrelsen sig selv med en formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg kan finde sted.
Stk. 9. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ikke længere kan varetage sit hverv, konstituerer faggruppen sig med en ny formand/næstformand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg kan finde sted.
Stk. 10. Såfremt Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling forkaster hovedbestyrelsens beretning eller på anden måde vedtager et mistillidsvotum til hovedbestyrelsen, gennemføres nyt valg til formand og de bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret i hovedbestyrelsen.  Valget gennemføres af sekretariatet under iagttagelse af reglerne i denne bestemmelse og reglerne i vedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings Faggrupper.
Stk. 11. Genvælges en formand eller et hovedbestyrelsesmedlem i forlængelse af et valg gennemført i medfør af stk. 11, vil dette valg hverken forlænge eller forkorte pågældendes valgbarhedsperiode.

Hovedbestyrelsen

§ 8
Hovedbestyrelsen forestår foreningens daglige drift, jfr. § 9, samt den faglige og fagpolitiske ledelse af Den Danske Dyrlægeforening.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger de repræsentanter, der skal repræsentere Den Danske Dyrlægeforening udadtil i faglige og fagpolitiske spørgsmål. Ansatte Dyrlægers Organisations og Veterinær Lederforenings bestyrelser udpeger dog repræsentanter til AC/Akademikerne og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan indkalde særligt sagkyndige eller nedsætte faste udvalg og ad hoc arbejdsgrupper, når hovedbestyrelsen finder det fornødent.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen udpeger de repræsentanter, der kan udtale sig på vegne af Den Danske Dyrlægeforening i faglige og fagpolitiske spørgsmål.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst et hovedbestyrelsesmedlem ønsker det. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden afgør, om mødet afholdes som video-link-møde. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel, medmindre sagernes afvikling nødvendiggør et kortere varsel.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan om fornødent udstede påbud og forbud bl.a. i konfliktsituationer. Påbud kan være af økonomisk art.
Stk. 8. Ved konflikter kan hovedbestyrelsen efter forhandling med Ansatte Dyrlægers Organisation, Veterinær Lederforening og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening udskrive ekstra kontingenter til dækning af de med konflikten forbundne udgifter.

Sekretariat og medlemsblad

§ 9
Den Danske Dyrlægeforenings virksomhed udøves gennem et fælles sekretariat, Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S (FAD), der samtidig betjener Ansatte Dyrlægers Organisation, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinær Lederforening. Sekretariatet kan også administrere andre organisationer efter Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/Ss beslutning. Der ansættes en direktion, som forestår den daglige administrative ledelse af foreningen.
Stk. 2. Sekretariatets medarbejdere kan ikke være medlemmer af foreningens bestyrelser. Sekretariatets medarbejdere kan uden stemmeret deltage i faggruppernes, organisationernes, de faglige selskabers og regionalforeningernes generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, udvalgs- og arbejdsgruppemøder.
Stk. 3. Sekretariatet yder sekretariatsbistand til Den Danske Dyrlægeforenings bestyrelse, Ansatte Dyrlægers Organisations, Veterinær Lederforenings og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings bestyrelser. Der aftales en økonomisk fordeling af udgifterne for den ydede bistand.
Stk. 4. Sekretariatet kan mod betaling yde sekretariatsbistand til faggrupper, regionalforeninger og faglige selskaber efter retningslinjer fastlagt af hovedbestyrelsen.
Stk. 5. Den Danske Dyrlægeforening udgiver et fagligt og fagpolitisk medlemsblad, som tillige skal afspejle organisationernes økonomiske og socialøkonomiske interessevaretagelse.

Efteruddannelsesvirksomheden

§ 10
Den Danske Dyrlægeforening driver en efteruddannelsesvirksomhed (DDD-KURSUS), hvis formål det er at sikre faglig ajourføring samt efter- og videreuddannelse på de veterinære fagområder, hvor Den Danske Dyrlægeforenings medlemmer ikke på anden måde kan erhverve sig efter- og videreuddannelse. Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat er sekretariat for kursusvirksomheden.
Stk. 2. Efter- og videreuddannelsestilbud planlægges i samarbejde med hovedbestyrelsen, faggrupperne, regionalforeningerne og selskaberne.
Stk. 3. Virksomheden skal være økonomisk selvbærende gennem deltagerbetaling og sponsering.

Regnskab og revision

§ 11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålsparagrafferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved administrationen.
Stk. 3. Regnskaber skal være fremsendt til hovedbestyrelsen, faggrupper, regionalforeninger og faglige selskaber mindst to uger før forventet godkendelse.

 

Etiske spørgsmål

§ 12
Hovedbestyrelsen eller et af hovedbestyrelsen nedsat udvalg (herefter benævnt hovedbestyrelsen/udvalget) har til opgave:
a) at behandle medlemmers klager over, at et andet medlem har tilsidesat pligter, der følger af Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter eller de af generalforsamlingen vedtagne Etiske Principper samt Etisk Kodeks,
b) at udtale sig om etiske spørgsmål efter anmodning fra hovedbestyrelsen,
c) at foreslå generalforsamlingen ændringer af Etiske Principper, samt
d) at revidere og ajourføre Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks og at sørge for, at ændringer i kodeks forelægges Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse til godkendelse.

§ 13
Medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, kan klage til hovedbestyrelsen/udvalget.
Stk. 2. Klager skal indgives skriftligt og senest tre måneder efter, at klageren burde være blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen/udvalget kan afvise en klage fra en person, som ikke har den fornødne retlige interesse. Hovedbestyrelsen/udvalget kan endvidere afvise en klage, der på forhånd må skønnes åbenbart grundløs eller efter sin beskaffenhed ikke kan påkendes af hovedbestyrelsen/udvalget.

§ 14
Hovedbestyrelsen/udvalget kan indkalde medlemmer til møde i sager vedrørende overholdelse af Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne Etiske Principper samt Etisk Kodeks, jf. § 4.
Stk. 2. Sagens parter har ret til at give møde for hovedbestyrelsen/udvalget og afgive forklaring.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen/udvalget kan tillade, at andre personer indkaldes for at afgive forklaring for hovedbestyrelsen/udvalget.

§ 15
Hovedbestyrelsen/udvalget træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. Hovedbestyrelsens/udvalgets afgørelser skal være skriftlige og ledsaget af en begrundelse.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen/udvalget kan
a) påtale/misbillige et forhold, og/eller
b) offentliggøre sagen i foreningens medlemsblad.

Tegning, hæftelse og hjemsted

§16
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og direktøren i fællesskab. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

Vedtægtsændringer

§ 17
Alle ændringer af vedtægter for
- Den Danske Dyrlægeforening
- Faggrupper
- Regionalforeninger
- Faglige selskaber
- Etiske Principper
 skal vedtages af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling eller ved urafstemning med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til at udstede påbud og forbud, jf. § 8, stk. 7, men sådanne påbud og forbud skal, for så vidt de angår foreningens vedtægter, forelægges på den førstkommende generalforsamling og bortfalder, hvis de ikke vedtages her.
Stk. 2. Beslutning om foreningens ophør forudsætter vedtagelse med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger efterfulgt af en vedtagelse ved urafstemning med samme flertal. Medlemmer er uanset beslutning om foreningens ophør pligtige til at betale kontingent, så længe dette måtte være nødvendigt af hensyn til foreningens gæld.
Stk. 3. Er der ved urafstemning truffet beslutning om foreningens ophør, indkalder hovedbestyrelsen senest 14 dage efter stemmeoptællingen til ekstraordinær generalforsamling, som træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Vedtægternes vedtagelse

§ 18
Disse vedtægter er senest ændret på Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling den 6. oktober 2023.