Gå til sidens indhold

Et godt udgangspunkt for DAs medlemsvirksomheder

Det har igen været et travlt år hos arbejdsgiverne. Først og fremmest blev der sat punktum for coronaen, og overenskomsterne kom i hus.

Shutterstock 1705277032
Årsberetning 2020/2021: Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

Overenskomster

Kære medlemsvirksomhed. Imens disse ord skrives, den 1. september, er den nye overenskomst for veterinærsygeplejerskerne forhåbentlig ved at modtage den sidste finpudsning, således at den kan underskrives i septembers første dage og derefter komme til afstemning. 2021 har til dato i den grad stået i overenskomsternes tegn.

Lige efter nytår begyndte vi forhandlinger med ADO, og ved den forsinkede generalforsamling i marts var vi næsten i mål med den nye overenskomst i klinisk praksis. I april kunne formændene underskrive den, og det er efter bestyrelsens mening den mest ambitiøse og nyskabende dyrlægeoverenskomst i mange år. Efterfølgende stemte både DAs og ADOs medlemmer klart ja til aftalen.

Særligt den nye ansættelsesform, »praksisdyrlægen«, er vi stolte af, og vi ser den som fremtidens ansættelsesform for ambitiøse dyrlæger i klinisk praksis. Der skal lyde stor ros til ADOs forhandlere, bestyrelse og formand, for, at man turde tænke visionært og være med til modernisere en efterhånden lidt støvet overenskomst.

Det igangværende forløb med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (VF) har været både hårdt og vanskeligt. VF har tidligere forhandlet alene, men har i år mandet op med kræfter fra deres hovedforening, Serviceforbundet, ligesom de trækker mere og mere på baglandet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, tidl. LO).

Allerede i kravsudvekslingen stod vi meget langt fra hinanden, da lønmodtagersiden mødte med forventninger, som praksis slet ikke ville kunne honorere, og som langt overgik, hvad de ansatte dyrlæger kort forinden havde forhandlet sig til. Forhandlingen begyndte med visse mislyde, men forhandlingsklimaet har overordnet været rigtig godt, og parterne har virkelig måttet tænke kreativt og gå nye veje for at kunne mødes. Meget hårde forhandlinger lakker nu imod enden, og vi forventer at kunne sende en god aftale til afstemning medio september.

Formandsskifte og ny adresse

De mange forhandlingsdage har alt andet lige sat sit altdominerende præg på bestyrelsens arbejde – men vi har samtidig haft travlt med meget andet. Efter den udskudte generalforsamling i marts måned hed besætningen Mikkel Markussen som nyvalgt formand, Lars Bloch og Steen Bo Larsen, som forlod formandsposten for at blive menigt bestyrelsesmedlem. Formandsskiftet betød også et skift på DAs post i Det Koordinerende Formandskab i sekretariatet.

Også på denne front var der stor travlhed, idet sekretariatet lå i venskabelig skilsmisse: DDD var på væk fra sekretariatsfællesskabet med JA (jordbrugsakademikerne) og DSL (skov- og landskabsingeniørerne) og på vej ind i et nyt med Pharmadanmark i det nye sekretariatsfælleskab, Veterinær og Life Science Danmark (VLS), med adresse i Codanhus på Frederiksberg. Og i den proces var DA som selvstændig forening en nøglespiller.

I skrivende stund er DAs sekretariat på plads i de nye lokaler på 9. sal. DAs formand er født til en af seks pladser i formandskabet i VLS, som kan sammenlignes med sekretariatets bestyrelse. Den Danske Dyrlægeforening er desuden repræsenteret ved formand Hanne Knude Palshof og ADO-formand, Ida Tingman Møller. Alle parter er begejstrede for det nye samarbejde, som vi forventer vil føre til bedre service til medlemmerne, mere effektiv sekretariatsbetjening og på længere sigt måske også lavere administrationsomkostninger.

Citat I skrivende stund er DAs sekretariat på plads i de nye lokaler på 9. sal.

DA ser det som en af sine væsentligste opgaver at tale arbejdsgivernes sag og konstant minde om, at DDD er en enhedsforening for både arbejdsgivere, selvstændige og lønmodtagere, hvilket VLS naturligvis både kan og skal rumme og favne. De erhvervsdrivende må ikke blive glemt eller nedprioriteret. Pharmadanmark er en mere traditionel fagforening, men har faktisk også et lille mindretal af selvstændige medlemmer – så DA vil naturligvis afsøge alle muligheder for nyt samarbejde på den front.

Nyt mandskab i sekretariatet

I begyndelsen af året søgte DAs jurist Tina Jordt nye udfordringer, så under overenskomstforhandlingerne med ADO måtte vi trække på ekstern juridisk bistand – også i den daglige sekretariatsbetjening. Men i april tiltrådte Ulf Neitzel som ny jurist for DA. Foruden ham består sekretariatet p.t. af Anja Strange, som tager sig af en stor del af medlemsrådgivningen og andre faglige opgaver, samt indimellem af Cecilie Pramming, som fungerer som bestyrelsens sekretær. Alle tre har heldigvis takket ja til at rykke med over i VLS, hvilket vi er meget glade for.

I løbet af kort tid håber vi at kunne præsentere endnu en jurist, hvorved vores servicekapacitet bliver større, og sekretariatet bliver mindre følsomt ved fravær, fx i ferieperioder. At vi kan mande op på personalesiden inden for vores nuværende budgetramme, er første udslag af de gavnlige økonomiske effekter, vi skal hente ved at gå med i VLS.

Aftale om nødslagtning

På generalforsamlingen i marts kunne vi berette om den nye aftale med Fødevarestyrelsen i forhold til nødslagtninger i kvægpraksis. I naturlig forlængelse heraf har DA opsagt den hidtidige aftale om kødkontrol i mindre slagtehuse. Aftalen ophører ultimo marts 2022, og DA tager sammen med ADO nu fat på at forhandle en ny aftale med Fødevarestyrelsen, hvor afregning og honorar forhåbentlig kommer til at afspejle den moderne virksomhedsstruktur, hvor ansatte dyrlæger ikke bare skal oppebære deres egen kostpris, men også levere et provenu til virksomheden. Med andre ord vil vi ændre kødkontrolarbejdet fra at være simpelt bijobberi og gøre det til et decideret forretningsområde for praksis på linje med fx sundhedsrådgivning, akutarbejde og alt muligt andet.

Under pandemien

2021 er, ligesom 2020 var, et coronaår. DAs bestyrelse gjorde et hårdt og solidt forarbejde i 2020, hvor vi satte alt andet til side for at udstikke en sikker og robust kurs for praksis under pandemien. Dette var medvirkende til, at klinisk praksis har holdt åben gennem hele pandemien med et minimum af praktiske restriktioner. Og at dette har kunnet foregå sikkert og rent faktisk med en underforekomst af smitte og sygdom blandt mennesker, som er gået fysisk på arbejde under pandemien. Vi har ikke branchespecifikke tal på dette, men anekdotisk har vi nærmest ikke hørt om coronarelateret sygdom i klinisk praksis.

Citat Særligt heste- og familiedyrssektorerne har oplevet omsætningsfremgang under pandemien.

Særligt heste- og familiedyrssektorerne har oplevet omsætningsfremgang under pandemien og nedlukning af det omkringliggende samfund. Det betyder, at vi alt i alt nu står med et solidt og lovende udgangspunkt for tiden efter pandemien. En stor tak skal lyde til alle ansatte i praksis, til praksisejerne og til både ADO og DDD for at strække sig meget vidt for at holde praksis i drift og beskytte både virksomheder og arbejdspladser.

Sekretariatet har også i 2021 besvaret et utal af spørgsmål og rådgivet DA-medlemmerne grundigt om håndtering af COVID-19, men hvor coronahåndteringen i foråret 2020 nærmest var en fuldtidsbeskæftigelse for bestyrelsen, har der i 2021 takket være det solide forarbejde kun været brug for småjusteringer af kursen. Vi kan med stolthed konstatere, at vi nærmest ikke har sat en fod forkert i vores arbejde for at holde virksomhederne åbne og samtidig beskytte både ansatte og chefer.

Kompensation til minkdyrlæger

Et sted, hvor vi til gengæld tabte under pandemien, var i minkpraksis. Forløbet omkring regeringens beslutning om nedlukning af det danske minkerhverv i efteråret 2020 var et stort tema på seneste generalforsamling og vil ikke blive behandlet yderligere her. Men sagen stoppede ikke der for DA, for vi har siden kæmpet for kompensation til alle berørte minkdyrlæger. Nu hvor vi nærmer os årsdagen for den fatale regeringsbeslutning, må vi nok desværre konstatere, at der ikke er meget at komme efter. Formentlig vil kun en enkelt eller ganske få af DAs medlemsvirksomheder blive kompenseret på trods af ihærdigt lobbyarbejde og grundigt gennemarbejdede høringssvar fra DAs side.

Regering og myndigheder har stædigt fastholdt, at kun virksomheder, hvor mindst 50 procent af den samlede omsætning stammer fra minksektoren, får kompensation. Og da minkdyrlæger i Danmark typisk er organiseret i en blandet praksisstruktur, hvor andre dyrearter fylder mere end minkene, har den danske dyrlægestand reelt fået frataget en betragtelig del af erhvervet helt uden kompensation.

Hvorvidt enkelte virksomheder vælger at gå rettens vej, og hvorvidt DA kommer til at spille en rolle i den sammenhæng, vides endnu ikke. Afgørende for den beslutning bliver måske, om det på et tidspunkt bliver fastslået, hvorvidt statsministeren begik grundlovsbrud, da hun med et pennestrøg og uden at se sig tilbage nedlagde et helt erhverv.

Sejr i faglig voldgift

I april var DA af VF indklaget til faglig voldgift. Sagen udsprang af en tvist om veterinærsygeplejerskernes overenskomstsikrede kursusdage. Sagen var meget principiel for DA, og derfor sparede vi ingen midler, hverken i forhold til eget tidsforbrug eller advokatbistand. Vi vandt sagen, og voldgiften slog fast, at arbejdsgivers ledelsesret også gælder for de overenskomstsikrede kursusdage – virksomhederne vælger suverænt, hvilke kurser de ansatte skal deltage i og hvornår. Og ansatte kan ikke nægte at deltage. Bestyrelsen vil gerne takke de dygtige vidner, som mødte op i voldgiften og hjalp os med at vinde sagen.

C6A2934

Udpluk siden sidst

Bestyrelsen har, som det fremgår, ingenlunde ligget på den lade side i den forkortede periode fra den udsatte generalforsamling i marts. Det er ikke muligt i denne beretning at opremse alle de sager og områder, vi har arbejdet med, men herunder følger en række nedslag.

Arbejdsgruppe omkring telemedicin
Hovedbestyrelsen i DDD har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på telemedicin. Her er DA en helt naturlig spiller, da området ubetinget kommer til at påvirke fremtidens dyrlægepraksis. Bestyrelsen i DA ser konstruktivt på brugen af telemedicin, som kommer, hvad enten vi vil det eller ej.

Vores agenda er at søge indflydelse på politikudformningen, så telemedicin bliver et værktøj for seriøse spillere, som lige så vel kan være traditionelle, etablerede praksis, som udefrakommende specialiserede virksomheder – som vi dog også bør kunne favne i DA, ikke mindst med overenskomstdækning af dyrlæger.

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje
Også Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje (DFU) har haft et travlt år. Rigtig mange virksomheder søger godkendelse som uddannelsessteder og ansætter veterinærsygeplejerskeelever. Vi tolker dette som udtryk for, at der er vækst i branchen, og at faglærte sygeplejersker p.t. er vanskelige at rekruttere. Vi glæder os således over, at der fremadrettet vil blive uddannet mange dygtige sygeplejersker.

Udvalget arbejder nu på at søge midler fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB) til at udføre opsøgende arbejde med henblik på at få endnu flere dyrlægevirksomheder til at til at tage elever ind og bidrage til at uddanne veterinærsygeplejersker.

Forsikringer
DAs forsikringsudvalg, hvor de kliniske faggrupper inddrages i arbejdet om foreningens kollektive forsikringer – det vil sige erhvervsansvar og arbejdsskade – har ligget stille under pandemien. På seneste generalforsamling kunne vi berette om det gennemførte udbud af forsikringerne, hvor vi skiftede til nye selskaber. Således er dialogen med faggrupperne p.t. mere relevant end nogensinde, og vi er i skrivende stund ved at koordinere et udvalgsmøde i begyndelsen af efteråret.

Et af de væsentlige temaer, vi kommer til at arbejde med, er dyrlægers ansvarsbegrænsning i forbindelse med handelsundersøgelse af heste. Årsagen er, at heste er blevet undtaget fra købeloven og dermed fra almindelig reklamationsret. Vi forudser, at dette vil stille dyrlægen i skudlinjen mellem køber og sælger.

Akutnummer 1819
I årets løb har der også været en del uro i branchen på grund af telefonnummeret 1819, »kæledyrenes akutnummer«. Uenigheden har været mellem individuelle medlemmer af DA, og bestyrelsen har derfor ikke kunnet være part i sagen. Bestyrelsen ser sin egen rolle i sagen som brobygger og har tilbudt at hjælpe til som facilitator i forhold til at få flest mulige medlemmer til at samarbejde ligeværdigt om nummeret.

Praksisanalysen
DAs praksisanalyse er nu for tredje gang gennemført i sin nye form efter en kraftig revision i 2019. Årets analyse er lige på trapperne og måske allerede ude, når denne beretning læses. Praksisanalysen er et vigtigt værktøj for arbejdet i DA, ikke mindst når vi forhandler overenskomst, så valide besvarelser og en høj svarprocent er fortsat meget vigtige for os.

Citat Praksisanalysen er et vigtigt værktøj for arbejdet i DA, ikke mindst når vi forhandler overenskomst.

Sekretariatsbistand
Internt i enhedsforeningen DDD har DA også udkæmpet et mindre slag med et godt udfald. Det har i årevis været en torn i øjet på DAs bestyrelse, at udgifterne til sekretariatet på Peter Bangs Vej har været meget ulige fordelt. For at sige det ligeud har DA betalt for sin sekretariatsbistand time for time og krone for krone, hvorimod ADO de seneste mange år har fået sine udgifter til sekretariatsbetjening afholdt af DDD.

Som det sig hør og bør i en enhedsforening foregik forhandlingerne i en god ånd, vel vidende at vi her havde med et åbenlyst misforhold at gøre, som var nødt til at blive løst. Udkommet blev, at ADO over en 3-årig overgangsperiode kommer til at stå på egne ben og afholde alle sine udgifter selv. Aftalen blev indgået, inden VLS var en realitet, men aftalens principper bliver overført til den økonomiske fordelingsnøgle i det nye sekretariat.

Obligatorisk praktik i klinisk praksis
Endelig skal nævnes, at vi i forsommeren efter lang tids tovtrækning underskrev en aftale med Københavns Universitet om dyrlægestuderende i obligatorisk praktik i klinisk praksis. DA hilser studerende velkomne ude i virkeligheden, og vi ser praktik som en oplagt mulighed for at skabe relationer, som måske siden kan føre til rekruttering og ansættelse. Men vi savner fortsat, at KU SUND tager fuldt ansvar for de praktikanter, de sender ud. Først og fremmest mener vi ikke, det skal påhvile virksomhederne at forsikringsdække de studerende under praktikken. Dernæst mener vi principielt, der bør følge penge med, når KU SUND lægger en betragtelig og stigende del af uddannelsestiden ud i private virksomheder. Men aftalen er nu indgået på det grundlag, der kunne findes enighed om, og DA og KU SUND fortsætter den konstruktive dialog.

Kommende opgaver

Som sagt har perioden fra forrige generalforsamling været forkortet med fem måneder på grund af den udsatte generalforsamling. Arbejdsmængden har ikke været tilsvarende reduceret, og vi har i DAs bestyrelse haft et ekstremt travlt 2021. Alligevel tager vi en dyb indånding og ser fortrøstningsfuldt og engageret fremad.

I det kommende år kommer vi i vid udstrækning til at arbejde videre med igangværende sager. Mange af dem er skitseret i det ovenstående. Men vi kaster os også over nye opgaver og har blandt andet følgende emner på plakaten:

Kursusrække
Efter et naturligt dyk i DAs kursusvirksomhed vil vi gerne igen kunne udbyde en relevant række kurser af høj kvalitet. Det skal dog nævnes, at vi allerede er klar på årsmødet, hvor DA for første gang står for en hel dags fagligt program, inklusive vores »working dinner«, som holdes for anden gang, og som i 2019 var en stor succes. Vel mødt!

Kommende overenskomster
Vi vil i god tid inden de næste overenskomstforhandlinger gå i dialog med både ADO og VF om eventuelt at reformere overenskomsterne og de måder, vi forhandler dem på. Herunder kommer vi også til at se på metodikken omkring indhentning af lønstatistik.

Uddannelseskontrakt
Arbejdsmarkedspolitisk har vi også forpligtet os til at tage DAs anbefalinger til uddannelseskontrakter op til overvejelse. Hvor længe er det eksempelvis hensigtsmæssigt at binde medarbejderen efter endt videreuddannelse, og hvor dyrt og omfattende skal et kursus være, før en uddannelseskontrakt er relevant? Vi vil inddrage både ADO og VF i dette arbejde, i håb om at vi fremover kommer til at se mere ens på disse spørgsmål, således at rådgivningen fra de respektive sider forhåbentlig kommer bedre i takt.

Servicetjek af vedtægter
En af vores helt store mærkesager bliver et servicetjek af vedtægterne, hvor bestyrelsen mener, det er på tide med en opdatering efter de seneste to strukturreformer i hele DDD. Overordnet mener vi, at begge reformer har været til det bedre, og mange vigtige skridt er taget. Men i DAs vedtægter er der også rudimenter fra den gamle struktur, som ikke længere er hensigtsmæssige, og dem tager vi nu fat på at få slebet til.

DDD er en enhedsforening, og det skal vi blive ved med at være. DA er således afhængig af koordinering med både hovedbestyrelse, faggrupper og ADO, når vi arbejder med vedtægterne. Vi vil derfor søge konstruktivt samarbejde og håbe på forståelse for vores mission. Når arbejdet med vedtægterne går rigtigt i gang, vil I som medlemmer blive løbende orienteret.

Vel mødt i Nyborg

Som det forhåbentlig fremgår, så brænder vores faglige ild fortsat, og så snart blækket på veterinærsygeplejerskeoverenskomsten er tørt, er vi videre til det næste. Bestyrelsen glæder sig i første omgang til generalforsamlingen i Nyborg og derefter til det kommende år – med alt, hvad det byder på af forudsete og uforudsete udfordringer. En tak skal lyde til alle medlemmer for den tillid, I viser os.