Gå til sidens indhold

Overenskomsten på det statslige område er i hus

På statens områder er der indgået forlig om en 2-årig overenskomst. Forliget indebærer en økonomisk ramme på 8,8 % over de kommende to år. Aftalen indeholder blandt andet højere pension, forbedrede barselsvilkår, bedre rammer for at tilrettelægge fritid og et helt nyt element i form af en opsparingskonto, hvor man kan vælge mellem at opspare pension, løn eller tid og opsparing til perioder med frihed til rejse, videreuddannelse mv. ADO er tilfreds med resultatet.


Akademikerne, som Ansatte Dyrlægers Organisation er en del af, har netop indgået en ny 2-årig overenskomst med staten for næsten 90.000 akademikere. Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 % i 2024 og 1,7 % i 2025. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 %.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, udtaler:

- Vores højest prioriterede krav var løn. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang. Vi har, udover et resultat på 8,8 %, indgået en aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig har vi sikret, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks. Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling.

Opsparingskonto

Som et banebrydende tiltag er der indgået aftaler om nogle opsparingskonti. Én, hvor der kan opspares frihed, og en konto, hvor man kan spare op til at købe sig til frihed. Pensionsbidrag over 15 % kan man vælge at få udbetalt som løn.

Opsparingskontoen betyder, at den ansatte kan skabe mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv.

Forbedret barsel

Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at øge lønretten til far/medmor med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Tilsvarende øges antallet af uger til adoptanter med 3 uger i alt.

Parterne er også enige om at øge lønretten til forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) med 13 uger til hver under forudsætning af, at lovforslag nr. L96 om ændring af barselsloven vedtages som fremsat. Endelig er parterne enige om at øge lønretten til forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunkt for fødslen (soloforælder) med 10 uger.

Forhøjelse af pensionsbidrag af rådighedstillæg 

Andre elementer omfatter forhøjelse af pensionsbidraget af rådighedstillægget til dyrlæger, mejeriingeniører- og kandidater med 3,5 procentpoint, så pensionsbidraget fremover udgør 12,5 %.

Ændringer i protokollatet for dyrlæger ved eksportslagterier

På Kødkontrollens område er det blevet muligt at være ansat mindre end 15 timer, hvis det aftales med DDD og Kødkontrollen skal fremover varsle med det individuelle opsigelsesvarsel hvis de ønsker at ændre i arbejdstiden – mod de nuværende 3 måneder.

Pr. 1. januar 2025 udløses tre timers afspadsering pr. 37 timer for dyrlægerne på aftennatarbejde fremfor det, der i dag gælder omkring en 34 timers norm.

ADO er tilfreds med resultatet

Ida Tingman Møller, formand for ADO, udtaler:

- Det er et godt resultat. Det fokus, der har været lagt i forhandlingerne, flugter med de krav, som ADO meldte ind - hvor løn var et vigtigt element. Andre elementer som "det fleksible arbejdsliv" er også søgt at imødekomme med denne aftale, og det er vi glade for i ADO. 

Afstemning om resultatet

De enkelte AC-organisationer skal nu tage stilling til det samlede resultat, og det sker i ADO ved, at bestyrelsen tager stilling til resultatet og herefter sender det til urafstemning hos medlemmerne.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale områder følger i den kommende tid.

Elementer i aftalen

 • Generelle lønforhøjelser - den samlede økonomiske ramme er 8,8 % over de kommende to år
 • Reguleringsordningen videreføres, men med et andet mere retvisende beregningsgrundlag
 • Opsparing af frihed til senere afvikling
 • Indførsel af valgfrihed mellem løn, pension eller opsparingsordning
 • Forbedring af tillidsrepræsentantaftalen
 • Lønretten til far/medmor øges med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen
 • Lønretten til forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforælder) øges med 10 uger
 • Den Statslige Kompetencefond videreføres 
 • Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,52 procentpoint til 2,02 % pr. 1. april 2024
 • Forhøjelse af pensionsbidrag af rådighedstillægget til dyrlæger med 3,5 procentpoint, så pensionsbidraget fremover udgør 12,5 %
 • Mulighed for forlængelse af ansættelsen for ph.d.-studerende og forskerstuderende på grund af ekstraordinære, uforudseelige forhold, som ikke kan tilskrives den enkelte
 • Præcisering vedrørende forskerstuderendes overgang til ansættelse som adjunkt/lektor
 • Ændringer i protokollatet for dyrlæger ved eksportslagterier.

Resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne (AC-forlig) Bilag

Se faktaark om OK24-forliget i staten