Gå til sidens indhold

Har du brug for en forhøjet forsikringssum på din ansvarsforsikring?

I forbindelse med, at vi har flyttet den kollektive erhvervs- og produktansvarsforsikring til Topdanmark pr. 01.01.21, er der nu opstået mulighed for at tegne en forhøjet forsikringssum for formuetabsskader.

Er du hestedyrlæge, kvægdyrlæge eller svinedyrlæge bør du læse nedenstående, idet vi vurderer, at den forhøjede forsikringssum hovedsageligt har relevans for kvæg-, svine- og hestesektionen, hvor der kan være risiko for meget store erstatningskrav.

Nuværende dækning på kr. 2 mio. for formuetab er en del af jeres erhvervs- og produktansvarsforsikring. Jeres forsikring indeholder udover formuetabsdækningen også dækning for erhvervsansvarsskader og produktansvarsskader. Forsikringssummen for disse skader er på kr. 20.000.000.

Her følger en kort forklaring på, hvad formuetab er:

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for 3. mands formuetab, der er en følge af fejl i behandling af dyr, rådgivning om dyrs helbred og velfærd eller anden dyrlæge-faglig ydelse, herunder uagtsomt brud på offentligt eller kontraktligt fastsatte bestemmelser om karantæne, isolering eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at forhindre overførsel af smitstoffer.

Følgende er dog ikke dækket af formuetabsdækningen:

Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser. Formuetab, der skyldes, at forsikringstageren selv har tilsidesat sine pligter forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Ligeledes er bøder eller tilsvarende ikke dækket, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages (erstatning der overstiger de faktiske skader).

Topdanmark har nu tilbudt følgende udvidelser af forsikringssummen for formuetab:

Forhøjelse af forsikringssummen til en sum på 5 mio. pr. skade kr. 5.561 helårligt pr. praksis
Forhøjelse af forsikringssummen til en sum på 10 mio. pr. skade kr. 9.461 helårligt pr. praksis
Forhøjelse af forsikringssummen til en sum på 20 mio. pr. skade                  kr. 15.383 helårligt pr. praksis

Såfremt din praksis skulle ønske at tegne denne tillægsforsikring, skal jeg bede dig om at kontakte Stine Ellevang Hansen på email stineellevang.hansen@willistowerswatson, tlf. 88139469 eller undertegnede på email dorte.jaquet@willistowerswatson.com, tlf. 88139533.

20.04.21

Dorte Jaquet

Willis Towers Watson